จ่ายที่ไหน
 
ศูนย์บริการ เอไอเอสช็อป จำนวน 27 สาขา
ศูนย์บริการ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
โดย คุณธัชณัท เกษรคุปต์
Location : 60174
74/2 ถ.แดงทองดีใต้ ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
056-621-626,
056-621-667
หสม.สหพานิช เทรดดิ้ง
โดย คุณพรรณี  สุนทวัฒโรดม
Location : 61172
614 ม.1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 056-422-461
PS สาขา บริษัท สหพานิช
เชียงใหม่ จำกัด

โดย คุณสลิล ลิ้มเล็งเลิศ
Location : 64871
222/66-69 ม.1 ต.หนองหอย
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
053-220-999 #355,
053-141-701-2,
086-117-7711
PS สาขา บริษัท สหพานิช
เชียงใหม่ จำกัด

โดย คุณสลิล ลิ้มเล็งเลิศ
Location : 64872
285 ถนนกองทราย ต. วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
053-220-999 #355,
053-302-296,
086-117-7711
PS สาขา บริษัท สหพานิช
เชียงใหม่ จำกัด

โดย คุณสลิล ลิ้มเล็งเลิศ
Location : 64870
264/2-5 ม.4 ต.ป่าสัก
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 50000
053-220-999 #355,
053-302-296,
086-117-7711
PS สาขา บริษัท สหพานิช
เชียงใหม่ จำกัด

โดย คุณสลิล ลิ้มเล็งเลิศ
Location : 64873
186/34,186/35 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100
053-220-999 #355,
053-904-000,
086-117-7711
บริษัท ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โดย คุณสมรัตน์ ตั้งศรีสุข
Location : 65557
379/6 ม.7 ถ.มิครภาพ ต.สมอแข
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055-255-168-71,
089-436-2282
     
1 | 2 | 3