barge_hilight_fabric
barge_hilight_hong
barge_hilight_pic3
barge_hilight_pic2
barge_hilight_pic1
เนื่องจากตามประกาศจากรัฐสภาเรื่อง
การเลื่อนพระราชพิธีเสด็จ
พระราชดำเนิน
เลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๒๕๖๒ นั้น

เอไอเอส เซเรเนด ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานจาก
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เป็น วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
สำหรับวันซ้อมใหญ่ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอยืนยันการจัดงานตามกำหนดการเดิม
ตรวจสอบวิธีการขอคืนเงินและ AIS Points คลิกครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
๒๕๖๒ ชมริ้วขบวนเรือพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่
ความงดงาม
วิจิตรตระการตา ของเรือพระที่นั่งอันแสนสง่างาม
อันเป็นสุดยอด
แห่งนาวาสถาปัตยกรรมสยาม
เพียงแห่งเดียวในโลก
เอไอเอส เซเรเนด
ขอเชิญลูกค้าเซเรเนด
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชม
พระบารมี
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส
เสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค
เนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันซ้อมใหญ่ (๒๑ ต.ค. ๖๒) และวันเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนคร
(๑๒ ธ.ค. ๖๒) ณ จุดรับชมริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา
ท่ามหาราช
พร้อมฟังการบรรยายพิเศษโดย
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ๑๒ ธ.ค. ๖๒
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
วันซ้อมใหญ่ ๒๑ ต.ค. ๖๒
อาจารย์ วัลลภ รุจิขจร
อาจารย์วิชาอารยธรรมไทย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผังที่นั่ง / ราคา
ขั้นตอนการซื้อบัตร

 • ๑. Login
  เข้าเว็บไซต์
  Thai Ticket Major

 • ๒. เลือกงาน
  ชมขบวนพยุหยาตรา
  ทางชลมารค ๒๕๖๒

  กับ เอไอเอส เซเรเนด

 • ๓. กดปุ่ม Buy Now
  จะปรากฎหน้า Verify
  เพื่อให้กรอก Code
วิธีรับ Code
ลูกค้าเซเรเนด รับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ)
ใช้ AIS Points ๑๐๐ พอยท์ แลกรับสิทธิ์
กดรับสิทธิ์  
หรือ
ซื้อบัตรเข้าชมในราคาพิเศษ
(กรณีไม่มี AIS Points ๑๐๐ พอยท์)
กดรับสิทธิ์  
สงวนสิทธิ์ ๑ หมายเลข / ๑ สิทธิ์ / ซื้อได้สูงสุด ๔ ที่นั่ง
ในกรณีซื้อไม่ครบ ๔ ที่นั่งใน ๑ ครั้ง ท่านสามารถนำ code เดิมมาเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้จนครบจำนวน
เช็กจำนวน AIS Points กด *550*2#ฟรี

 • ๔. กรอก Code ๕ หลัก
  ที่ได้รับผ่าน SMS
  กรอกในหน้า Verify

  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 • ๕. เลือกรอบ ที่นั่ง
  เลือกรอบและที่นั่งที่ต้องการ

 • ๖. เข้าสู่ขั้นตอน
  การชำระเงิน

  และเลือกช่องทางในการรับบัตร
ซื้อบัตร

ตั้งแต่ ๒๓ ก.ย. ๖๒ - ๑๒ ธ.ค. ๖๒
รายละเอียดกิจกรรม
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ลงทะเบียน ณ ท่ามหาราช
๑๕.๓๐ - ๑๖.๑๕ น.
ฟังการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษ
ธงทอง จันทรางศุ
๑๖.๑๕ - ๑๗.๓๐ น.
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมความงดงามวิจิตรตระการตาของริ้วกระบวนเรือ
พยุหยาตรา
ทางชลมารค
๑๗.๓๐ น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับ
หมายกำหนดการของพระราชพิธีเป็นสำคัญ

คำแนะการสำหรับการชมพระราชพิธี (สำคัญมาก)
 1. ๑. กรุณาจัดเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง
 2. ๒. กรุณานำบัตร หรือ เอกสารยืนยันการซื้อบัตรมาแสดง ณ จุดเข้างาน บริเวณท่ามหาราช
 3. ๓. ขณะขบวนเรือใกล้จะเสด็จมาถึงท่ามหาราช กรุณาอยู่ในความสงบและห้ามลุกจากที่นั่ง ห้ามสวมหมวกและแว่นกันแดด

การแต่งกาย
ชุดสุภาพสีเหลือง

อุปกรณ์ที่แนะนำ
 1. ๑. พัด หรือ พัดลมมือถือ
 2. ๒. แว่นกันแดด
 3. ๓. หมวก
 4. ๔. ยาประจำตัว หรือ ยาดม

การถ่ายภาพ
 1. ๑. สามารถถ่ายรูป หรือ วิดีโอ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และกล้องถ่ายรูปได้
 2. ๒. กล้องถ่ายรูป ห้ามใช้เลนส์เทเลโฟโต้ และเลนส์ซุปเปอร์เทเลโฟโต้
 3. ๓. ห้าม Live สดทุกกรณี
 4. ๔. ห้ามถ่ายรูป Selfie หรือ การถ่ายรูปที่มีขบวนเรือเป็นฉากหลัง

การเดินทาง
ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด แนะนำให้เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเนื่องจากมีการปิดถนนในหลายบริเวณ และกรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางเงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ๑. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด เท่านั้น
 2. ๒. ลูกค้าเซเรเนด สามารถซื้อบัตรและรับสิทธิ์ส่วนลดได้โดย
  1. ๒.๑ ใช้ AIS Points ๑๐๐ พอยท์ แลกรับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ) กด *550*48# ฟรี และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
  2. ๒.๒ กรณีไม่มี AIS Points กด *550*48*1# ฟรี เพื่อรับ Code ซื้อบัตรราคาพิเศษ และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
  3. ๒.๓ ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่จดทะเบียนนามนิติบุคคล กด *545*91# ฟรี เพื่อรับ Code ซื้อบัตรราคาพิเศษ และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
 3. ๓. สงวนสิทธิ์ ๑ หมายเลข / ๑ สิทธิ์ / ซื้อได้สูงสุด ๔ ที่นั่ง
 4. ๔. ในกรณีซื้อไม่ครบ ๔ ที่นั่งใน ๑ ครั้ง สามารถนำ Code เดิมมาใช้เพื่อเป็นส่วนลดได้จนครบจำนวน
 5. ๕. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน AIS Points ทุกกรณี
 6. ๖. ราคาส่วนลด ๒๕% เป็นราคาส่วนลดเพิ่มจากราคาพิเศษ
 7. ๗. ราคาหลังหักส่วนลดจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อบัตร
 8. ๘. ราคาบัตรในแต่ละวันและโซนที่นั่งมีราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทัศนียภาพในการรับชม
 9. ๙. ราคาบัตรยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม และค่าบริการดังต่อไปนี้
  1. ๙.๑ ค่าธรรมเนียมในการออกบัตร ๒๐ บาท
  2. ๙.๒ ค่าธรรมเนียมในการชำระผ่านบัตรเครดิต (Convenience Fee) 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย
  3. ๙.๓ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งบัตร กรณีเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์
  4. ๙.๔ ค่าบริการเสริมอื่นๆ ของ Thaiticketmajor กรณีเลือกใช้บริการ
 10. ๑๐. เช็กจำนวน AIS Points กด *๕๕๐*๒# ฟรี
 11. ๑๑. สมัคร AIS Points กด *๕๕๐# ฟรี
 12. ๑๒. ซื้อบัตรได้ตั้งแต่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ thaiticketmajor และ เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ๑๔ สาขาหลัก
 13. ๑๓. กรณีซื้อบัตรทางเว็บไซต์ หากเลือกรับบัตรด้วยตนเอง ท่านสามารถรับบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ๑๔ สาขาหลัก โดยปิดรับบัตรล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนถึงวันแสดงที่ท่านซื้อบัตรไว้ หลังจากนั้นให้รับบัตรที่หน้างานในวันเข้าชม
 14. ๑๔. กรุณานำบัตร หรือ เอกสารยืนยันการซื้อบัตรมาแสดง ณ จุดเข้างาน บริเวณท่ามหาราช
 15. ๑๕. เงื่อนไขการซื้อบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดของ Thaiticketmajor
 16. ๑๖. ขอสงวนสิทธิ์ ๑ ที่นั่ง ต่อ ๑ ผู้ชม
 17. ๑๗. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเวลา ท่านจะได้รับรายละเอียดผ่านทาง SMS หรือ MMS และท่านสามารถติดตาม ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้ที่ www.ais.co.th/serenade/activity
 18. ๑๘. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับหมายกำหนดการของพระราชพิธีเป็นสำคัญ


เนื่องจากตามประกาศจากรัฐสภาเรื่อง
การเลื่อนพระราชพิธีเสด็จ
พระราชดำเนิน
เลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๒๕๖๒ นั้น
เอไอเอส เซเรเนด ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานจาก
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เป็น วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

กรณีที่ลูกค้าซื้อบัตรรอบวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว สามารถนำบัตรเดิมมาแสดงเพื่อเข้างานในวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้

กรณีลูกค้าไม่สะดวกร่วมงานและต้องการคืนเงินและ AIS Points สามารถติดต่อได้ที่ จุดจำหน่ายบัตร Thaiticketmajor ๑๔ สาขาหลัก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตรวจสอบจุดจำหน่ายบัตร คลิก

สำหรับวันซ้อมใหญ่ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ขอยืนยันการจัดงานตามกำหนดการเดิม
เงื่อนไขการขอคืนเงินและ AIS Points
 1. ๑. สามารถขอคืนเงินและ AIS Points ได้เฉพาะบัตรที่นั่งรอบวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น
 2. ๒. ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ดังนี้
  1. ๒.๑ ชำระเงินสด:
   คืนบัตรการแสดงที่จุดจำหน่ายบัตร TTM ๑๔ สาขาหลัก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และรับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน ๑๕ วันทำการ
  2. ๒.๒ ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต:
   คืนบัตรการแสดงที่จุดจำหน่ายบัตร TTM ๑๔ สาขาหลัก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
   บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต / เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน ๒ รอบบิล
 3. ๓. AIS Points ที่ได้รับคืน จะคืนไปยังเบอร์ที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของได้
 4. ๔. AIS Points ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. ๕. ลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอคืนเงินและพอยท์คืนภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๒ เท่านั้น เกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 6. ๖. เอไอเอสจะทำการคืนพอยท์ให้ไม่เกินวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/serenade/activity