โครงการ AIS Call Center สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ

ด้วยความตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่ดำเนิการมาโดยตลอด เอไอเอส ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่อง CSV (Creating Shared Value) การสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยการนำกรอบแนวคิด CSV มาดำเนินการในปี 2550 กับโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” ด้วยเล็งเห็นว่า ผู้พิการมีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นทำงานไม่แตกต่างจากคนทั่วไป จึงมุ่งหวังที่จะใช้ศักยภาพและประสบการณ์ในฐานะ ผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ภายในองค์กรมาสร้างงาน สร้างอาชีพ แด่ผู้พิการเพื่อลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน

เอไอเอส จึงได้จัดตั้งโครงการ AIS Call Center สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2550 เพื่อเปิดรับผู้พิการมาร่วมปฏิบัติงานเป็นพนักงาน Call Center และจัดรูปแบบของงานที่ทำให้เหมาะสมกับลักษณะของความพิการ จัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการทำงาน นำเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย

ผู้พิการทางการมองเห็น จัดเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยติดตั้งโครงข่าย Online นำเทคโนโลยีดักจับความเคลื่อนไหวที่ Key Board หรือสิ่งที่แสดงผลบนหน้าจอ และเปลี่ยนเป็นเสียงพูด ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรมตาทิพย์ของสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งจัดให้มีลิฟต์โดยสารปุ่มกดอักษรเบรล

ผู้พิการทางการได้ยิน จัดซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Web Cam (iSign) สำหรับการให้บริการ Call Center ภาษามือ ผ่านทาง Web Cam ซึ่งเป็นระบบการทำงานคล้ายกับโปรแกรม Skype ช่วยให้ทำงานได้สะดวก และสื่อสารได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ผู้พิการทางร่ายกาย จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการทำงานเพิ่มเติม เช่น ทางลาด ลิฟต์โดยสาร ปุ่มกด สำหรับผู้พิการวิลแชร์ร์

ปัจจุบัน เอไอเอสมีพนักงาน Call Center ผู้พิการจำนวน 114 คน เป็นผู้พิการทางสายตา 57 คน เป็นผู้พิการทางการได้ยิน 9 คนและผู้พิการทางร่างกาย 48 คน โดยมีศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการจำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562) ดังนี้

 • 1. อาคารพหลโยธินเพลส กรุงเทพฯ
 • 2. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
 • 3. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • 4. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี
 • 5. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย
 • 6. มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง จ.ลำปาง
 • 7. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • 8. สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่
 • 9. มูลนิธิผู้พิการไทยเพื่อสังคม กทม.
 • 10. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จ.ขอนแก่น
 • 11. มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
 • 12. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • 13. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครราชสีมา

อัลบั้ม

Document