โครงการ เอไอเอส สนับสนุนรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

จัดทำรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายของ เอไอเอส เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานภาครัฐ ที่มีรถพยาบาลไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้งาน เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เป็นไปอย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียของชีวิต โดยเริ่มการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจุบัน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้

 • 1.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
 • 2.โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน
 • 3.โรงพยาบาลบ่อเกลือ น่าน
 • 4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย
 • 5.โรงพยาบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
 • 6.โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา
 • 7.โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
 • 8.โรงพยาบาลดงหลวง มุกดาหาร
 • 9.โรงพยาบาลแม่แจ่ม เชียงใหม่
 • 10.โรงพยาบาลวัดจันทร์ เชียงใหม่
 • 11.โรงพยาบาลท่ายาง เพชรบุรี
 • 12.กองทัพเรือ (ค่ายจุฬาภรณ์) นราธิวาส
 • 13.กองทัพอากาศ (รพ. ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) กรุงเทพฯ
 • 14.กองทัพบก (ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส ณ หน่วยแพทย์พระราชทานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์) (ศพบ.จชต.ส่วนแยก จ.นราธิวาส) นราธิวาส
 • 15.โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
 • 16.ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 นครราชสีมา
 • 17.ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พิษณุโลก
 • 18.สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ
 • 19.สำนักปลัดกลาโหม กรุงเทพฯ
 • 20.กองทัพบก ชายแดนภาคใต้
 • 21.กองทัพไทย ชายแดนภาคใต้
 • 22.กองทัพอากาศ (รพ. ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) กรุงเทพฯ
 • 23.กองทัพเรือ (รพ.สมเด็จพระปิ่นฯ) กรุงเทพฯ
 • 24.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
 • 25.รพ.สะเมิง (กองงานสมเด็จพระเทพฯ) เชียงใหม่

อัลบั้ม

Document