1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
highlight_text4
highlight_text3
highlight_text2
ลุ้นสมาร์ทโฟนจอพับสุดล้ำ
highlight_point
ยิ่งกดแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก
element_1
Phone_mc
Phone_light1
Phone_light2
galaxyz fold
highlight_point
1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
ยิ่งกดแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก
ลุ้นสมาร์ทโฟนจอพับสุดล้ำ
point_mc
Vector Smart Object
Vector Smart Object copy 5
element_4
element_3
element_2
element_5
รับสิทธิ์ลุ้นง่ายๆ
ใช้ 4 คะแนน แลก 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล
section1_text3
shadow
aunjai
phone_mc
รางวัลละ 69,900 บาท
จำนวน 15 รางวัล
รวมมูลค่า  1,048,500  บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G จำนวน 20 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับ Samsung Galaxy A71 5G จำนวน 40 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G จำนวน 20 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับ OPPO Find X2 Pro 5G จำนวน 20 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G จำนวน 20 รางวัล
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1. คุณบังเอิญ สำXXXX 089-XXXX-716
2. คุณบัณฑิต ปัญXXXX 880-XXXX-285
3. คุณสมาร์ท แสนXXXX 880-XXXX-324
4. คุณสุทธินันท์ เหรียญXXXX 087-XXXX-835
5. นางวิรยา แสงXXXX 088-XXXX-850
6. คุณอพัชชา บุญXXXX 064-XXXX-262
7. คุณสมเกียรติ ตริXXXX 081-XXXX-420
8. คุณสุดา สุนาXXXX 089-XXXX-383
9. คุณภูริพัชร์ ดำXXXX 880-XXXX-057
10. คุณสุริยะชัย ฟังXXXX 093-XXXX-732
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
11. คุณยุทธพล วิเศษXXXX 081-XXXX-564
12. คุณแสง วงษXXXX 082-XXXX-485
13. คุณกชวรรณ แซ่XXXX 091-XXXX-463
14. คุณสรรเสริญ แสนXXXX 098-XXXX-243
15. คุณสราลี วาทXXXX 081-XXXX-654
16. คุณสมรชัย บุญXXXX 082-XXXX-708
17. คุณจักริน ฤทธิ์XXXX 098-XXXX-090
18. คุณมะปอยี บือXXXX 082-XXXX-042
19. คุณวัชรพงษ์ ปัญXXXX 098-XXXX-958
20. คุณสุเทพ มลิXXXX 084-XXXX-576
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1. คุณสุรชาติ มหาXXXX 081-XXX-1069
2. คุณประเทือง ภูมิXXXX 080-XXX-9515
3. คุณมาน๊ะ ยูโXXXX 065-XXX-9054
4. คุณเพ็ญศรี ด่านXXXX 081-XXX-8790
5. คุณประสิทธ์ น้อยXXXX 081-XXX-6220
6. คุณพิชัย ชุมXXXX 082-XXX-5649
7. คุณฉัตรชัย มาตXXXX 065-XXX-2038
8. คุณจันทราพร วิเศXXXX 080-XXX-3949
9. คุณสมทรง โชติXXXX 081-XXX-8335
10. คุณสุกัญญา หลังXXXX 063-XXX-9002
11. คุณสุนันทา เหรีXXXX 080-XXX-1823
12. คุณพิมพกานต์ ทะนัXXXX 062-XXX-2436
13. คุณอำพร จันทXXXX 063-XXX-6528
คุณชานน วัชรภัXXXX 063-XXX-6962
15. คุณแพรไหม งามXXXX 063-XXX-8060
16. คุณอนุพงศ์ เทพXXXX 089-XXX-5758
17. คุณสมบุญ ชัยมXXXX 087-XXX-3703
18. คุณวริษฏ์ มาตXXXX 098-XXX-1570
19. คุณพชรพล น้อยXXXX 098-XXX-0887
20. คุณสันติสุข ดอมXXXX 093-XXX-2233
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
21. คุณธัชพล ด่อนXXXX 093-XXX-9185
22. คุณจักรกริช ใจแXXXX 093-XXX-4328
23. คุณภัทรมน จำปXXXX 093-XXX-5336
24. คุณถนอมวงค์ ขันแXXXX 084-XXX-6671
25. คุณสรพงค์ จ่าชัXXXX 084-XXX-5594
26. คุณเสาวลักษณ์ สุวรXXXX 081-XXX-2444
27. คุณสุนัน แสงXXXX 081-XXX-6847
28. คุณชมพูนุช เพิ่มXXXX 081-XXX-1199
29. คุณสำราญ สิทธิXXXX 081-XXX-9665
30. คุณลำจวน สุริพัXXXX 081-XXX-8030
31. คุณสมพงษ์ ทรงXXXX 087-XXX-1419
32. คุณลำดวน ครุธXXXX 087-XXX-0855
33. คุณสุภัทตรา สิกขXXXX 081-XXX-0294
34. คุณรัศมี เก้าXXXX 087-XXX-3636
35. คุณสุชาวดี แสงXXXX 087-XXX-6598
36. คุณกวินทิพย์ เอี่ยXXXX 061-XXX-0852
37. คุณธรากร แผลXXXX 098-XXX-1556
38. คุณสุกฤษฎิ์ เหล็XXXX 098-XXX-0410
39. คุณพนม สุขXXXX 085-XXX-9456
40. คุณสมบัติ ศรีพิXXXX 081-XXX-6830
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1. คุณเบญจมาศ บุสิXXXX 092-XXX-1641
2. คุณรติ ถิ่นXXXX 093-XXX-8596
3. คุณพัชรี ปรXXXX 092-XXX-5425
4. นายวิทยา ปรXXXX 092-XXX-2665
5. คุณอนันต์ สุวXXXX 089-XXX-9224
6. คุณวิวัฒน์ ภูมิXXXX 084-XXX-9775
7. คุณวิษณุ อินXXXX 084-XXX-0140
8. คุณศาสน์ไชยา สิงXXXX 081-XXX-9248
9. คุณมนตรี ลัภXXXX 081-XXX-0359
10. คุณโสม สาXXXX 082-XXX-5962
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
11. คุณสุนิสา ปอXXXX 086-XXX-0511
12. คุณมานะ วิไXXXX 086-XXX-4935
13. คุณประเสริฐ ศักXXXX 081-XXX-3033
14. คุณนวลชล ชำXXXX 081-XXX-0412
15. คุณพัชรี วิภXXXX 081-XXX-4024
16. คุณมานะ จิตXXXX 080-XXX-8221
17. คุณรณชัย ใจXXXX 081-XXX-3539
18. คุณทิพาวรรณ มิคXXXX 081-XXX-5483
19. คุณนิยม ปิ่นXXXX 089-XXX-4057
20. คุณสมควร ยมXXXX 080-XXX-3809
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1. คุณกนิษฐา เพ็งXXXX 093-XXX-0120
2. คุณแวกลือซง สะXXXX 098-XXX-6237
3. คุณรัตนา เภXXXX 093-XXX-1557
4. คุณปลื้ม สุกXXXX 080-XXX-2975
5. คุณสลักจิต ชวXXXX 092-XXX-7709
6. คุณนัฐพงษ์ อินXXXX 082-XXX-8251
7. คุณทนงศักดิ์ ภิญXXXX 064-XXX-2299
8. คุณดาริกา นาXXXX 065-XXX-4161
9. คุณศักดิ์นรินทร์ ปกXXXX 080-XXX-1300
10. คุณโชติณัฏฐ์ ผูกXXXX 062-XXX-3074
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
11. คุณเมธากร กิ่งXXXX 080-XXX-1336
12. คุณสุรพล ใจXXXX 081-XXX-7735
13. คุณธรรมคุณ พันXXXX 084-XXX-4455
14. คุณชิษณุภูมิ พุสิXXXX 098-XXX-6515
15. คุณณัฐกร บวXXXX 096-XXX-2673
16. คุณเกศริน อุษXXXX 880-XXX-6481
17. พระโกวิท สนXXXX 098-XXX-5183
18. คุณนาตยา จิตXXXX 083-XXX-8018
19. คุณรุ้งลาวัลย์ โคXXXX 099-XXX-3069
20. คุณสุชาดา ธรXXXX 065-XXX-9363
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1. ศรีนภา นาควิโรจน์ 093-131-XXXX
2. ปัญญวัฒน์ ประดุจเดชา 093-672-XXXX
3. ศิริวิชชา จรัสวิริยะกุล 092-387-XXXX
4. ศิริพรรณ สกุลสีมา 092-986-XXXX
5. บรรเจิด จันทร์ขาว 093-761-XXXX
6. สุพรรณ เข็มมะวงค์ 093-095-XXXX
7. นงรัตน์ ควินน์ 093-090-XXXX
8. ภูชิต นิลวลัยกุล 093-516-XXXX
9. มนตรี แสงนภากาศ 093-664-XXXX
10. วิศว จงไพบูลย์ 880-128-XXXX
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
11. อัมพา ชุลซ์ 065-585-XXXX
12. สิริวิมล อยู่แฉ่ง 098-527-XXXX
13. ธงชัย ศิริบูรณ์ 092-971-XXXX
14. พิมณัฐฐา ยาคำประเสริฐ 081-802-XXXX
15. จิตรกร สอดศรี 093-412-XXXX
16. สายพิน เพ็ญแก้ว 063-061-XXXX
17. บังอร สาวิกัน 061-504-XXXX
18. ราตรี บัวผุด 098-671-XXXX
19. พิพิธ พรปัญญาวัฒน 098-585-XXXX
20. เบ็ญจวรรณ พันธ์อุไร 092-262-XXXX
เงื่อนไขและกติกา
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fibre ที่จดทะเบียนหรือแสดงตนในนาม บุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เมื่อทำรายการแลกพอยท์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • จับรางวัลในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 – 12:00 น. อาคารเอไอเอส 1 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง www.ais.co.th/pointsluckydraw
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัลต้องมีสถานะการใช้งานปกติ โดยไม่มียอดหนี้ค้างชำระ หรือ ไม่ถูกระงับการใช้บริการ
 • ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัล ที่ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค อาคาร เอไอเอส 1 ชั้น 16 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล และหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงาน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัทในเครือเอไอเอส รวมถึง ผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงานเอไอเอส ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัล
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ใบอนุญาตเลขที่ 1617/2563 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง