Serenade Ultimate Travel

0%

รางวัลละ 19,900 บาท
จำนวน 20 รางวัล
รวมมูลค่า 858,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1. ศรีนภา นาควิโรจน์
093-131-XXXX
2. ปัญญวัฒน์ ประดุจเดชา
093-672-XXXX
3. ศิริวิชชา จรัสวิริยะกุล
092-387-XXXX
4. ศิริพรรณ สกุลสีมา
092-986-XXXX
5. บรรเจิด จันทร์ขาว
093-761-XXXX
6. สุพรรณ เข็มมะวงค์
093-095-XXXX
7. นงรัตน์ ควินน์
093-090-XXXX
8. ภูชิต นิลวลัยกุล
093-516-XXXX
9. มนตรี แสงนภากาศ
093-664-XXXX
10. วิศว จงไพบูลย์
880-128-XXXX
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
11. อัมพา ชุลซ์
065-585-XXXX
12. สิริวิมล อยู่แฉ่ง
098-527-XXXX
13. ธงชัย ศิริบูรณ์
092-971-XXXX
14. พิมณัฐฐา ยาคำประเสริฐ
081-802-XXXX
15. จิตรกร สอดศรี
093-412-XXXX
16. สายพิน เพ็ญแก้ว
063-061-XXXX
17. บังอร สาวิกัน
061-504-XXXX
18. ราตรี บัวผุด
098-671-XXXX
19. พิพิธ พรปัญญาวัฒน
098-585-XXXX
20. เบ็ญจวรรณ พันธ์อุไร
092-262-XXXX
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1. คุณกนิษฐา เพ็งXXXX
093-XXX-0120
2. คุณแวกลือซง สะXXXX
098-XXX-6237
3. คุณรัตนา เภXXXX
093-XXX-1557
4. คุณปลื้ม สุกXXXX
080-XXX-2975
5. คุณสลักจิต ชวXXXX
092-XXX-7709
6. คุณนัฐพงษ์ อินXXXX
082-XXX-8251
7. คุณทนงศักดิ์ ภิญXXXX
064-XXX-2299
8. คุณดาริกา นาXXXX
065-XXX-4161
9. คุณศักดิ์นรินทร์ ปกXXXX
080-XXX-1300
10. คุณโชติณัฏฐ์ ผูกXXXX
062-XXX-3074
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
11. คุณเมธากร กิ่งXXXX
080-XXX-1336
12. คุณสุรพล ใจXXXX
081-XXX-7735
13. คุณธรรมคุณ พันXXXX
084-XXX-4455
14. คุณชิษณุภูมิ พุสิXXXX
098-XXX-6515
15. คุณณัฐกร บวXXXX
096-XXX-2673
16. คุณเกศริน อุษXXXX
880-XXX-6481
17. พระโกวิท สนXXXX
098-XXX-5183
18. คุณนาตยา จิตXXXX
083-XXX-8018
19. คุณรุ้งลาวัลย์ โคXXXX
099-XXX-3069
20. คุณสาวสุชาดา ธรXXXX
065-XXX-9363
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1. คุณเบญจมาศ บุสิXXXX
092-XXX-1641
2. คุณรติ ถิ่นXXXX
093-XXX-8596
3. คุณพัชรี ปรXXXX
092-XXX-5425
4. นายวิทยา ปรXXXX
092-XXX-2665
5. คุณอนันต์ สุวXXXX
089-XXX-9224
6. คุณวิวัฒน์ ภูมิXXXX
084-XXX-9775
7. คุณวิษณุ อินXXXX
084-XXX-0140
8. คุณศาสน์ไชยา สิงXXXX
081-XXX-9248
9. คุณมนตรี ลัภXXXX
081-XXX-0359
10. คุณโสม สาXXXX
082-XXX-5962
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
11. คุณสุนิสา ปอXXXX
086-XXX-0511
12. คุณมานะ วิไXXXX
086-XXX-4935
13. คุณประเสริฐ ศักXXXX
081-XXX-3033
14. คุณนวลชล ชำXXXX
081-XXX-0412
15. คุณพัชรี วิภXXXX
081-XXX-4024
16. คุณมานะ จิตXXXX
080-XXX-8221
17. คุณรณชัย ใจXXXX
081-XXX-3539
18. คุณทิพาวรรณ มิคXXXX
081-XXX-5483
19. คุณนิยม ปิ่นXXXX
089-XXX-4057
20. คุณสมควร ยมXXXX
080-XXX-3809
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1. คุณสุรชาติ มหาXXXX
081-XXX-1069
2.  คุณประเทือง ภูมิXXXX
080-XXX-9515
3.  คุณมาน๊ะ ยูโXXXX
065-XXX-9054
4.  คุณเพ็ญศรี ด่านXXXX
081-XXX-8790
5.  คุณประสิทธ์ น้อยXXXX
081-XXX-6220
6.  คุณพิชัย ชุมXXXX
082-XXX-5649
7.  คุณฉัตรชัย มาตXXXX
065-XXX-2038
8.  คุณจันทราพร วิเศXXXX
080-XXX-3949
9.  คุณสมทรง โชติXXXX
081-XXX-8335
10.  คุณสุกัญญา หลังXXXX
063-XXX-9002
11.  คุณสุนันทา เหรีXXXX
080-XXX-1823
12.  คุณพิมพกานต์ ทะนัXXXX
062-XXX-2436
13.  คุณอำพร จันทXXXX
063-XXX-6528
14.  คุณชานน วัชรภัXXXX
063-XXX-6962
15.  คุณแพรไหม งามXXXX
063-XXX-8060
16.  คุณอนุพงศ์ เทพXXXX
089-XXX-5758
17.  คุณสมบุญ ชัยมXXXX
087-XXX-3703
18.  คุณวริษฏ์ มาตXXXX
098-XXX-1570
19.  คุณพชรพล น้อยXXXX
098-XXX-0887
20.  คุณสันติสุข ดอมXXXX
093-XXX-2233
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
21.  คุณธัชพล ด่อนXXXX
093-XXX-9185
22.  คุณจักรกริช ใจแXXXX
093-XXX-4328
23.  คุณภัทรมน จำปXXXX
093-XXX-5336
24.  คุณถนอมวงค์ ขันแXXXX
084-XXX-6671
25.  คุณสรพงค์ จ่าชัXXXX
084-XXX-5594
26.   คุณเสาวลักษณ์ สุวรXXXX
081-XXX-2444
27.   คุณสุนัน แสงXXXX
081-XXX-6847
28.  คุณชมพูนุช เพิ่มXXXX
081-XXX-1199
29.  คุณสำราญ สิทธิXXXX
081-XXX-9665
30.  คุณลำจวน สุริพัXXXX
081-XXX-8030
31.  คุณสมพงษ์ ทรงXXXX
087-XXX-1419
32.  คุณลำดวน ครุธXXXX
087-XXX-0855
33.  คุณสุภัทตรา สิกขXXXX
081-XXX-0294
34.  คุณรัศมี เก้าXXXX
087-XXX-3636
35.  คุณสุชาวดี แสงXXXX
087-XXX-6598
36.  คุณกวินทิพย์ เอี่ยXXXX
061-XXX-0852
37.  คุณธรากร แผลXXXX
098-XXX-1556
38.  คุณสุกฤษฎิ์ เหล็XXXX
098-XXX-0410
39.  คุณพนม สุขXXXX
085-XXX-9456
40.  คุณสมบัติ ศรีพิXXXX
081-XXX-6830
เงื่อนไขและกติกา
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fibre ที่จดทะเบียนหรือแสดงตนในนาม บุคคลธรรมดา เท่านั้น
 • เมื่อทำรายการแลกพอยท์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • จับรางวัลในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 น. อาคารเอไอเอส 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ทาง www.ais.co.th/pointsluckydraw
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัลต้องมีสถานะการใช้งานปกติ โดยไม่มียอดหนี้ค้างชำระ หรือ ไม่ถูกระงับการใช้บริการ
 • ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัล ที่ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค อาคาร เอไอเอส 1 ชั้น 16 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล และหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงาน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัทในเครือเอไอเอส รวมถึง ผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงานเอไอเอส ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัล
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ใบอนุญาตเลขที่ 1225/2563 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง