เงื่อนไขการให้บริการ

ลูกค้า AIS รายเดือน

ลูกค้า AIS เติมเงิน

ลูกค้า AIS Fibre

คำถามที่พบบ่อย

A: เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และมีความมั่นใจ ในความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

A: AIS ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาข้อตกลง และเงื่อนไขในการให้บริการ โดยได้ปรับปรุงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยให้เป็นไปตามกฏหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากประกาศ กสทช. ในเรื่องมาตรการคุ้มครองสิทธิ์ฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

A: บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. โดยให้บริการในนาม AIS

A: สำหรับสิทธิหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ คือ "การเก็บรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผย" ข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฎหมาย

A: ลูกค้าไม่ต้องทำอะไร เนื่องจาก AIS ได้ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าได้ตกลงใช้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ เมื่อเปิดใช้งานหมายเลข จนถึงวันสิ้นสุดการใช้บริการ AIS

A: อาจมาจากช่องทางอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้สำหรับติดต่อขอเข้ารับบริการ ซื้อสินค้า สมัครสมาชิก รวมทั้งการหลอกลวง (Phishing) ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวไว้ เป็นต้น ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้ใดติดต่อ สามารถแจ้งได้กับผู้ที่ติดต่อให้บริการท่านได้โดยตรง

A: กับกลุ่มธุรกิจของ AWN (บริษัทในเครือ AIS) พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย และนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาในประเทศและต่างประเทศตามที่ท่านได้มีการติดต่อขอรับบริการไว้ โดยนำข้อมูลไปใช้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ ที่เป็นประโยชน์ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้ติดต่อ เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถติดต่อ AIS เพื่อช่วยเหลือท่านได้

A: เนื่องจากการให้บริการของ AIS มีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลฯ ตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อดูแลให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และสะดวกเมื่อใช้บริการ AIS

A: หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดเช่น สำนักงาน กสทช. สคบ. เป็นต้น