Interactive USSD *121#service_call
ขั้นตอนที่ 1
กด * 1 2 1 #
ขั้นตอนที่ 2
ยอดเงินและวันใช้งานคงเหลือของคุณจะแสดงบนหน้าจอมือถือ
ขั้นตอนที่ 3
กด 'ตอบกลับ'* แล้วพิมพ์ '9' เพื่อเช็กยอดอื่นๆ ในหน้าถัดไป
ขั้นตอนที่ 4
กด 'ตอบกลับ'* แล้วพิมพ์ '3' เพื่อเช็กแพ็กเกจคงเหลือ
ขั้นตอนที่ 5
หน้าจอจะแสดงเมนู 3 เมนู กด 'ตอบกลับ'* แล้วพิมพ์ '3' เพื่อเช็กยอดเงินที่ใช้เกินแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต
1 ยอดคงเหลือรวม
2 ยอดรายแพ็ก
3 ยอดเงินที่ใช้เกินแพ็กเกจเน็ต
ขั้นตอนที่ 6
ทำรายการต่อไปด้วยการกด 'ตอบกลับ'* แล้วพิมพ์หมายเลขเมนูที่ต้องการ จนจบขั้นตอนการทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR *121service_call
โทร * 1 2 1
กด ’4’ เพื่อเช็กยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนเกินแพ็กเกจ
ค่าบริการ
  • IVR * 1 2 1 #
    - ฟรี 10 ครั้ง/เดือน
    - ใช้บริการครั้งที่ 11 ขึ้นไป ค่าบริการครั้งละ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • Interactive USSD * 1 2 1 #
    - บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย