ราคาแพ็กเกจ
(ไม่รวม VAT)
29 บาท
กดสมัคร
อินเทอร์เน็ต
4G / 3G
1 GB
ความเร็วสูงสุด
ระยะเวลาใช้งาน
อินเทอร์เน็ต
24 ชม.
*สิทธิพิเศษ
ประกันภัย
ไวรัสโคโรนา
(Coronavirus (2019-nCoV))
จากทิพยประกันภัย
คุ้มครอง
30 วัน

*เริ่มหลังเที่ยงคืน
ของวันถัดจาก
วันที่สมัครแพ็ก
คุ้มครอง 45 วัน (รวมระยะเวลารอคอย 14 วัน)  
ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))*
*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ระยะเวลาคุ้มครอง
คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์
จำนวนเงิน
และระยะเวลา
เอาประกันภัย
100,000 บาท
10,000 บาท
45 วัน (รวมระยะเวลารอคอย 14 วัน) สูงสุด 135 วัน
อายุ 1 ปี - 99 ปี ณ วันที่สมัครแพ็กเกจ
เงื่อนไขแพ็กเกจ
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
 1. สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม
  สามารถใช้งาน
  ได้หลังจาก
  ได้รับ
  SMS
  ยืนยัน
 2. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวม
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด
  หลังจากใช้งาน
  ครบตามปริมาณ
  ที่กำหนด
  ค่าบริการ
  อินเทอร์เน็ต
  ส่วนเกิน
  คิดตาม
  แพ็กเกจหลัก
 4. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด
  สำหรับ
  การใช้งาน
  ภายในประเทศ
  และการใช้งาน
  ปกติเท่านั้น
 5. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
  และเพื่อให้
  ผู้ใช้บริการ
  โดยรวม
  สามารถใช้งานได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
  ในการบริหาร
  จัดการเครือข่าย
  ตามความเหมาะสม
  เช่น
  จำกัด
  หรือลดความเร็ว
  ในกรณีที่
  พบว่ามีการ
  รับส่งข้อมูล
  ในปริมาณมาก
  อย่างต่อเนื่อง
  การใช้งาน
  BitTorrent
  การแชร์เน็ตผ่าน
  Hotspot
  การดาวน์โหลด
  และ/หรือ
  อัพโหลดไฟล์
  ขนาดใหญ่
  หรือใช้งาน
  ในเชิงพาณิชย์
  หรือมีการใช้
  ซึ่งส่งผลกระทบ
  หรือก่อให้เกิด
  ความไม่เป็นธรรม
  ต่อผู้ใช้บริการ
  รายอื่น
  หรือกระทบ
  ต่อเครือข่าย
  การให้บริการ
  โดยรวม
  ของบริษัท