PROJECTS

เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้ นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามา ประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ
 2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
 3. ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยการสร้างโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ได้เรียนรู้และพัฒนาเพื่อที่จะเป็นทรัพยากรบุคคล และเป็นกำลัง สำคัญพัฒนาประเทศชาติต่อไป

หลักสูตรการฝึกงาน

โครงการ Growing with AIS (GA)

เป็นโครงการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกลุ่มพิเศษ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

โครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education Program)

เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง โดยเน้นให้นำเอาวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้ศึกษานั้น นำมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอและฝึกการสังเกต ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นิสิต/นักศึกษาจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริง อาชีพที่สนใจและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีระยะเวลาของโครงการฯ 1 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติ

 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที 4 จาก ทุกสถาบัน สาขาวิชาตามที่บริษัทที่กำหนด
  1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า (สื่อสาร), อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และ วิศวกรรมซอฟแวร์
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT
  3. กลุ่มบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด, การบัญชี, การ บริหารทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ
  4. กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และ จิตวิทยา
 2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 3. สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ กับบริษัท

สิทธิประโยชน์

 1. เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 2. การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 3. กิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 4. ห้องสมุด
 5. ห้องพยาบาล
 6. ห้องคาราโอเกะ
 7. Fitness Center

หลักสูตรการฝึกงาน

 • โครงการ

  Growing with AIS (GA)

  เป็นโครงการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกลุ่มพิเศษ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและพัฒนาประเทศชาติต่อไป
 • โครงการ Growing with AIS (GA)

  ที่ รายละเอียด GA
  1 เปิดรับสมัคร ม.ค.-ก.พ.
  2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ มี.ค.
  3 ทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ มี.ค.
  4 ประกาศผลการคิดเลือกนักศึกษาเข้ารับการผึกงาน เม.ย.
  5 นักศึกษารายงานตัวและเตรียมเอกสารก่อนฝึกงาน เม.ย.
  6 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน มิ.ย.
  7 นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน มิ.ย.-ก.ค.
 • โครงการ สหกิจศึกษา

  (Co-operative Education Program)

  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง โดยเน้นให้นำเอาวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้ศึกษานั้น นำมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอและฝึกการสังเกต ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นิสิต/นักศึกษาจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริง อาชีพที่สนใจและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีระยะเวลาของโครงการฯ 1 ภาคการศึกษา
 • โครงการ สหกิจศึกษา (Co-operative Education Program)

  ที่ รายละเอียด สหกิจ เทอม1 สหกิจ เทอม2
  1 เปิดรับสมัคร มี.ค.- เม.ย. ส.ค-ก.ย.
  2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ พ.ค. ต.ค
  3 ทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ พ.ค. ต.ค
  4 ประกาศผลการคิดเลือกนักศึกษาเข้ารับการผึกงาน มิ.ย. พ.ย.
  5 นักศึกษารายงานตัวและเตรียมเอกสารก่อนฝึกงาน มิ.ย.-ก.ค. พ.ย.-ธ.ค.
  6 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ส.ค. ม.ค.
  7 นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ส.ค.-พ.ย. ม.ค.-เม.ย.
สิทธิประโยชน์
 1. เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 2. การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 3. กิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 4. ห้องสมุด
 5. ห้องพยาบาล
 6. ห้องคาราโอเกะ
 7. Fitness Center
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที 4 จาก ทุกสถาบัน สาขาวิชาตามที่บริษัทที่กำหนด
  1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า (สื่อสาร), อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และ วิศวกรรมซอฟแวร์
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT
  3. กลุ่มบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด, การบัญชี, การ บริหารทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ
  4. กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และ จิตวิทยา
 2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 3. สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ กับบริษัท

เกณฑ์การพิจารณา

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 40 วันทําการ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทกําหนด

 1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : ประมาณ 40%
 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ : ประมาณ 30%
 3. กลุ่มบริหารธุรกิจ : ประมาณ 15%
 4. กลุ่มสังคมศาสตร/์ ศิลปศาสตร์ : ประมาณ 15%