REGISTRATION

การสมัคร

วิธีการสมัคร

  1. นักศึกษากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบ หลักฐานการสมัครและนํามายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
  2. บริษัทจะติดต่อกลับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดเพื่อนัดทำแบบ ทดสอบและสัมภาษณ์
  3. บริษัทประกาศผลทางเว็บไซด์ตามช่วงเวลาที่กำหนด

หลักฐานการสมัคร

ใบสมัครฝึกงาน 1 ชุด
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด