ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Complaint Center
บริการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, จดหมาย, E-mail โดยผู้ร้องเรียนต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือแนบเอกสารใน E-mail / website เพื่อประกอบการร้องเรียน ทั้งนี้ การร้องเรียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-00009263 หมายเลขโทรสาร : 02-271-9305 อีเมล์ : [email protected] อีเมล์ : [email protected] เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น. โดยไม่เสียค่าบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400