ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว AIS

ความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่ง กับ ความก้าวหน้าที่ไม่สิ้นสุด

เอไอเอสจะเดินไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาตัวเองจาก “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Telecom Service Provider)” เป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life Service Provider)” เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตประจำวันของลูกค้า เราตระหนักดีว่าบุคลากรคือกำลังสำคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างโอกาสให้พนักงาน ด้วยลักษณะงานที่มีความท้าทายอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านความคิดเชิงนวัตกรรมและการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้ AIS มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้ง เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้นพนักงานจึงมีโอกาสจะดำเนินงานใหม่หลายโครงการที่ท้าทาย รวมทั้ง เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นการทำงานแบบครอบครัว และเรายังดูแลพนักงานพร้อมทั้งให้ผลตอบแทนที่สูงกับพนักงานที่มีความสามารถ เพราะเราเชื่อมั่นว่า พนักงานคือ พลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท เพราะคุณคือส่วนหนึ่งของ ครอบครัว AIS