คิดแบบ AIS กลไกสร้างเอกลักษณ์

ปรัชญาในการทำงาน

“ร่วมใจสร้างสรรค์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าของเราประทับใจทุกครั้งตลอดไป”“Quality in Everything We Do, Together We Delight Our Customer at All Times”

วัฒนธรรมการทำงานแบบ Triple I

เป็นตัวกำหนดรูปแบบของวิถีปฏิบัติของสมาชิกในองค์กร และเป็นกลไกสร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้องค์กรมีความแตกต่างจากองค์กรอื่น และยังสะท้อนถึงภาพความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานที่มีความลงตัว ระหว่าง คน - ทีมงาน - เนื้องาน - หน่วยงาน – องค์กรอย่างดี และยังเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความสมานฉันท์ความผูกพันความมุ่งมั่น และทุ่มเทของสมาชิกทุกคนต่อการใช้ชีวิตทำงาน และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

ค่านิยม FASTMOVING

เป็นค่านิยมการทำงานที่เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติร่วมกัน อันจะเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

think information think information