เรียนรู้และพัฒนากับ AIS

AIS มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ โดยมีวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และศักยภาพทเหมาะสม รวมถึงพัฒนา New Abilities ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ที่สอดคล้องต่อแผนความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพ โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ การหมุนเปลี่ยนเรียนงาน การโอนย้ายงาน โดยใช้ระบบ Competency-Based Development และมีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Advancement) โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนา รักษากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ ความสามารถโดดเด่น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ รวมทั้ง จัดให้มีทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทในและต่างประเทศ

AIS เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตั้งแต่เริ่มงานใหม่จนถึงปัจจุบันที่จะก้าวเติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน แนวทางปฏิบัติ ลักษณะการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน ได้เรียนรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Onboarding Program Roadmap for New Comers

Human Development Process