โครงการประกวดการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

ด้วยเจตนารมณ์ของ บริษัท ที่มุ่งนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และสนับสนุนการพัฒนารากฐานของภาครัฐ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais โดยร่วมกับภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับความตั้งใจของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บริการดิจิทัล เพื่อสร้างชุมชน สังคม และประเทศที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือ การมีสุขภาพดีของประชาชน และสามารถเข้าถึงบริการ ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ โดยชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ขึ้น เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพประชาชน


ทั้งนี้ จากการประกวดฯ ในปีที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยบริการสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี “โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่2” เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพ และ อสม. ได้มีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย อสม. 4.0 อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิด Digital For Thais อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงการประกวดการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

    

ด้วยเจตนารมณ์ของ บริษัท ที่มุ่งนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และสนับสนุนการพัฒนารากฐานของภาครัฐ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais โดยร่วมกับภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับความตั้งใจของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บริการดิจิทัล เพื่อสร้างชุมชน สังคม และประเทศที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือ การมีสุขภาพดีของประชาชน และสามารถเข้าถึงบริการ ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ โดยชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ขึ้น เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพประชาชน

ทั้งนี้ จากการประกวดฯ ในปีที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยบริการสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี “โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่2” เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพ และ อสม. ได้มีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย อสม. 4.0 อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิด Digital For Thais อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1.

เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกแก่ อสม. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และนำไปสู่ อสม.ยุค 4.0 ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0

2.

เพื่อสนับสนุนให้เกิดหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและเครือข่าย อสม.ต้นแบบ ที่มีการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปบูรณาการในการทำงานด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ เพื่อดูแลประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3.

เพื่อให้ประชาชน / ชุมชนได้รับการดูแลสุขภาวะ โดย อสม. อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

4.

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

1.

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในความรับผิดชอบ ทุกแห่งทั่วประเทศ

2.

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกแห่งทั่วประเทศ

รางวัลการประกวด

รางวัลการประกวดจะเป็นเงินสนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่อยู่ในเครือข่ายของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน เพื่อให้ชมรมฯนำไปใช้ในการส่งเสริมการทำงานของ อสม. และ การจัดบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ
1. รางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ

จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000.-บาท (--หนึ่งแสนบาทถ้วน--)

2. รางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด (77 จังหวัด)

จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000.-บาท (--สี่หมื่นบาทถ้วน--)ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับสมัครเข้าร่วม
โครงการประกวดฯ


วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561

ช่วงระยะเวลาการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ที่นำมาพิจารณาให้คะแนน


วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561

เปิดรับรายงานผลงานเชิงคุณภาพ


วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรางวัลทาง
Facebook : อสม.ออนไลน์
www.ais.co.th/aorsormor


วันที่ 25 ธันวาคม 2561

พิธีมอบรางวัล


ภายในเดือนมกราคม 2562

ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ

วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561

ช่วงระยะเวลาการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ที่นำมาพิจารณาให้คะแนน

วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561

เปิดรับรายงานผลงานเชิงคุณภาพ

วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรางวัลทาง
Facebook : อสม.ออนไลน์
www.ais.co.th/aorsormor

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

พิธีมอบรางวัล

ภายในเดือนมกราคม 2562
ระเบียบการสมัคร
เข้าประกวดและเงื่อนไข

1. การสมัครเข้าประกวดต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่กำหนด
ตามข้อ 3 ซึ่งต้องสมัครเข้าประกวดร่วมกับประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมินั้นๆ โดยกรอกแบบฟอร์มเข้าประกวดด้วยตนเองให้
ครบถ้วน ทาง www.ais.co.th/aorsormor ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

2. หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สมัคร ต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการประกวดฯ ตามที่กำหนด

การส่งผลงานเข้าประกวดและเงื่อนไข

1.

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ต้องมีการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561

2.

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ต้องส่งรายงานผลงานเชิงคุณภาพ ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงสาธารณสุข

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสื่อมวลชน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

หลักเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสิน
และเงื่อนไข

 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการประกวดฯ ให้ครบถ้วน และมีการส่งผลงานทั้งสองส่วน (ปริมาณการใช้งานและผลงานเชิงคุณภาพ)
 • รายงานปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จากข้อมูลในระบบ (ร้อยละ 70) เช่น การมีส่วนร่วมในการใช้งาน, ความสามารถในการใช้งาน , ความต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการใช้งาน เป็นต้น
 • รายงานผลงานเชิงคุณภาพ จากการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมผลลัพธ์ที่เกิดกับหน่วยบริการสุขภาพฯ อสม. และประชาชน ในช่วงวันที่ 1 ส.ค. – 30 พ.ย. 2561 (ร้อยละ 30) เช่น ความสามารถในการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้ในการดูแลประชาชน ตามบริบทของพื้นที่ , การประหยัดทรัพยากรของหน่วยบริการฯ และ อสม. , อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในการตัดสินและคัดเลือกหน่วยบริการสุขภาพที่ได้รับรางวัล มีเงื่อนไขดังนี้

 • รางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล จะถูกคัดเลือกจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากจำนวนหน่วยบริการสุขภาพ ทั้งหมดที่ส่งผลงานเข้าประกวด
 • รางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล จะคัดเลือกจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก จากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ส่งผลงานเข้าประกวดของจังหวัดนั้นๆ
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่จะได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ขึ้นไป
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่จะได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด จะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 60 %ขึ้นไป
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัดอีก
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับรางวัล

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในแต่ละจังหวัดที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในช่วงเดือนมกราคม 2562 เงินรางวัลทุกรางวัล บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคาร หรือเช็คบริษัทฯ ในนามของ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินั้นๆ

โดย “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่ได้รับรางวัลต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือหรือคำสั่งจัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้แทนของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 5) ของเงินรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดแต่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่ได้รับรางวัล มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามผู้แทนกองทุนฯด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม


ติดต่อสอบถาม


แผนกงานชุมชนสัมพันธ์ โทร 0 2029 5112 , 0 2029 5828
(ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)