แพ็กเกจ WiFi

สัมผัสที่สุดของ AIS SUPER WiFi
ด้วยความเร็วสูงสุด 650 Mbps
แพ็กเกจ
การใช้งาน
ค่าบริการ
อายุ
การใช้งาน
วิธีการสมัคร
รู้ไว้สักนิด
เงื่อนไขการให้บริการ
สามารถใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account เท่านั้น
แพ็กเกจ AIS WiFi & AIS SUPER WiFi lใช้งานบนเครือข่ายของ .@ AIS SUPER WiFi
การใช้งาน WiFi ดังกล่าว คิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Base) ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่หน้าการใช้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และออกจากระบบ
กรณีที่ลูกค้าลืม WiFi Password กด*388*1#  เพื่อขอรับ Password ทางข้อความ (SMS)
สามารถทำการ Logout ได้ที่ wifi.ais.co.th/logout
อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิทุกอย่างจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ,เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ WiFi จาก AIS WiFi, 3BB WiFi และ Cyberpoint
1.
แพ็กเกจ WiFi ซึ่งให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ซึ่งในข้อกำหนดนี้เรียกรวมกันว่า เอไอเอส) ให้บริการสำหรับผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ทั้งในระบบรายเดือน (Postpaid) และระบบเติมเงิน (Prepaid) โดยสามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลาและรอบบิลที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ ตามวิธีการในข้อ 2. หรือใช้ตามแพ็กเกจหลักที่มีบริการ WiFi ที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการได้
2.
วิธีการสมัครใช้บริการ:
2.1
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 ชั่วโมง: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบ 1 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอสทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด *388*01#
2.2
2 แพ็กเกจ AIS WiFi 5 ชั่วโมง: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบ 5 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด *388*05#
2.3
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 วัน: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบไม่จำกัดจำนวน เป็นภายใน 1 วัน และมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับ ข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด *388*24#
2.4
แพ็กเกจ AIS WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ): ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบตัดเงินทุกๆ 30 วัน โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด*388*30#
2.5
แพ็กเกจ AIS SUPER WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ): ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบตัดเงินทุกๆ 30 วัน โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด *388*40#
3.
วิธีการสมัครใช้บริการ:
3.1
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 ชั่วโมง : คิดอัตราค่าใช้บริการ 9 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.2
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 ชั่วโมง : คิดอัตราค่าใช้บริการ 9 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.3
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 วัน : คิดอัตราค่าใช้บริการ 29 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.4
แพ็กเกจ AIS WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) : ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 69 บาท ทุกๆ 30 วัน ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 16.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10-100 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.5
ผู้ใช้แพ็กเกจ 3G แบบที่มี AIS WiFi + 3BB ไม่จำกัด สามารถขอรับสิทธิ์ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ AIS WiFi + 3BB ไม่จำกัด *388*88#
3.6
แพ็กเกจ AIS SUPER WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) : ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 99 บาท ทุกๆ 30 วัน ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 23.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 650 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.7
แพ็กเกจ AIS SUPER WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) : ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 99 บาท ทุกๆ 30 วัน ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 23.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 650 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
4.
ความเร็วในการเชื่อมต่อ WiFi
4.1
ผู้ใช้บริการที่มีแพ็กเกจ AIS SUPER WiFi สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 650 Mbps และอัพโหลดข้อมูลได้สูงสุด 100 Mbps ต่อ 1
4.2
ผู้ใช้บริการที่มีแพ็กเกจ AIS WiFi สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 10 Mbps และอัพโหลดข้อมูล ได้สูงสุด 1 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
5.
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Password สามารถทำรายการขอรับ Password ใหม่ได้ โดยโทร *388*1# หรือติดต่อ AIS Call Center 1175
6.
ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกใช้บริการในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ทันที หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในทุกระบบของเอไอเอส ทำซิมการ์ดของตนสูญหาย หรือ เสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้โทรศัพท์หมายเลขเดิม แต่ได้ทำการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการทำการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ของหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยอยู่
7.
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการรักษา Username และ Password ของตนเองเป็นความลับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบการ ใช้บริการ WiFi เอไอเอส ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการลักลอบนำ Username และ Password ของ ผู้ใช้บริการไป
8.
สามารถทำการ Logout ได้ที่ wifi.ais.co.th/logout
9.
ในระหว่างการให้บริการ WiFi อาจมีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) หลังจากผู้ใช้บริการไม่มีการใช้งานเป็นเวลา ทุกๆ 15 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งานหลังจากการตัดการใช้ งานนี้แล้ว หากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
10.
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ที่ http://www.ais.co.th/Wifi
11.
ในการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คน ต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ต่อครั้งเท่านั้น
12.
ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะ สามารถใช้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย WiFi แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน หรือจำนวนชั่วโมงการใช้หรือไม่ก็ตาม คุณภาพของบริการอาจลดลง หรือไม่สามารถให้บริการได้ หากผู้ใช้บริการใช้บริการในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ
13.
เอไอเอส จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ WiFi ของเอไอเอส อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวัง หรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์การใช้ งาน หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส
14.
ไอเอส ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล และ/หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือเหตุขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูล หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้
15.
ไอเอส สงวนสิทธิที่จะยกเลิกแพ็คเกจ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราต่างๆ เนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
16.
เอไอเอส ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ หากเอไอเอส พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอการใช้บริการ หรือนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้
17.
เอไอเอส ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตลอดจนอัตราค่าบริการของแพ็คเกจได้โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่เอไอเอส พิจารณาเห็นสมควร

หมายเหตุ ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าใช้บริการระบบเติมเงิน สำหรับ แพ็กเกจ WiFi รายเดือน ตัดค่าบริการ ทุกๆ 7 วัน