เอไอเอสกำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญซึ่งเปนตัวแปรหลักในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของ
เอไอเอสใน 3-5 ป โดยใชวิธีการที่ใหไวตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) เวอรชั่น 4 (GRI G4)

ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4

 • การได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน
 • คุณภาพและความเชื่อถือของโครงข่าย
 • การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
 • การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
 • การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
 • การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

3

 • การสร้างสรรค์วัตกรรมใหม่ๆ
 • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

2

 • การต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

1

1

 • การแข่งขันที่เป็นธรรม
 • สิทธิมนุษยชน
 • สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การลดมลภาวะและของเสียจากการดำเนินงาน

2

3

4

ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมต่อการดำเนินธุรกิจของเอไอเอส

วิธีการนำเสนอเนื้อหาของประเด็นที่มีนัยสำคัญในรายงานฉบับนี้

ประเด็นที่มีนัยสำคัญมากที่สุด : เนื้อหาจะครอบคลุมถึงผลการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ประเด็นที่มีนัยสำคัญปานกลาง : เนื้อหาจะครอบคลุมถึงผลการดำเนินงาน และตัวชี้วัด
ประเด็นที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด : เนื้อหาจะนำเสนอเฉพาะผลการดำเนินงาน

ประเด็นที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของเอไอเอส

ขั้นตอนที่ 1

ระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ปัจจัยนำเข้า (Input)

 • ตัวชี้วัดตาม GRI
 • ประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  โทรคมนาคมทั้งในประเทศและสากล
 • ทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอไอเอส
 • ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้น
  ในอนาคต
 • ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลลัพธ์ (Outcome)

ประเด็นที่คาดว่าจะมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืน
ของเอไอเอส

ขั้นตอนที่ 2

จัดลำดับความสำคัญ

ปัจจัยนำเข้า (Input)

 • สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ
 • สิ่งที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและ
  สิ่งแวดล้อมต่อเอไอเอส

ผลลัพธ์ (Outcome)

ตารางระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของ
เอไอเอสในแต่ละระดับ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ปัจจัยนำเข้า (Input)

 • ตารางระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของ
  เอไอเอสในแต่ละระดับ
 • การประชุมของกรรมการและผู้บริหารเพื่อพิจารณา

ผลลัพธ์ (Outcome)

ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อนำไป
กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
ของเอไอเอส 3-5 ปี

ขั้นตอนที่ 4

ทวนสอบ

ปัจจัยนำเข้า (Input)

ตารางระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ได้จากการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนในขั้นตอนที่ 3

ผลลัพธ์ (Outcome)

ความมั่นใจในข้อมูล