ชุมชนและสังคมของเรา

กลยุทธ์และคำมั่นสัญญา

การได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนจะช่วยให้เอไอเอสสามารถขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดไปยังลูกค้าของเราและกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ ซึ่งการจะได้รับการยอมรับนั้น เอไอเอสมีความตั้งใจที่จะสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชนที่เราเข้าไป
ตั้งสถานีฐานและบริษัท ทำความเข้าใจเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่าง
สมบูรณ์และเกิดบูรณาการ เพื่อให้สังคมยอมรับในการดำเนินงานของเราและนำไปสู่การยอมรับถึงความเป็นผู้นำ
ในอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่เอไอเอส เราเชื่อมั่นในพลังแหงความเชื่อ, ความหวัง, ความรัก
และแรงบันดาลใจ เราเชื่อวาเราสามารถ สรางสรรคสังคมและ
โลกใบนี้ใหดีขึ้นเปนโลกนาอยูสำหรับพวกเราทุกคน

Material aspects :

Material Aspects

Local community acceptance

Performance :
Highlight

Performance Highlight

Aor Sor Mor Online application has been downloaded more than 23,000 times, and is accessible by more than 1,200 THPHs across Thailand.

2023 ambition :

2023 ambition :

1 million people of village health volunteers can access to Aor Sor Mor Online application