สิ่งแวดล้อมของเรา

กลยุทธ์และคำมั่นสัญญา

สิ่งแวดลอมคือทรัพยากรอันมีคาที่เราทุกคนตองชวยกันรักษา เอไอเอสจึงตั้งใจ สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม สะดวกตอการใชงานเพื่อสรางพลังใหประชาชน ตอบ สนองตอความตองการในอนาคตและสามารถ
รักษาสิ่งแวดลอมที่ดีเอาไวสำหรับลูกหลานของเราสืบไป

ที่เอไอเอส เราเชื่อมั่นในพลังแหงความเชื่อ, ความหวัง, ความรัก
และแรงบันดาลใจ เราเชื่อวาเราสามารถ สรางสรรคสังคมและ
โลกใบนี้ใหดีขึ้นเปนโลกนาอยูสำหรับพวกเราทุกคน

Material aspects :

Material Aspects

Green products and services, Emission and waste reduction

Performance :
Highlight

Performance Highlight

Awards “TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organizations” certification
Granted AA1000 for environmental reporting 2017

Performance report on environmental indicators

Unit 2014 2015 2016 2017 2017 Target
Total GHG emission (scope 1) Metric tonnes Co2 equivalent 7,239.39 7,208.68 12,965.47 11,430.89 11,600
Total GHG emission (scope 2) Metric tonnes Co2 equivalent 292,285.12 321,559.71 446,853.62 508,519.07 510,000
Total non-renewable energy consumption MWh 598,893.68 656,671.92 807,506.46 911,396.18 920,000
Total renewable energy consumption MWh 35.04 52.56 332.88 454.73 430
Total water use Million cubic meters 0.1076 0.1097 0.1102 0.1059 0.105
Total waste disposed Metric tonnes N/A 1,054.19 1,081.40 1,076.27 1,080

2020 ambitions :

2020 ambitions

GHG Emission Intensity

60% Reduction from base year 2015

Data center energy efficiency

Power Utilization Efficiency (PUE) not exceeding 1.7

Renewable energy usage

14 times that of of base year 2015