DIGITAL
FOR THAIs

ระบบเศรษฐกิจแบบแบงปนหรือ Economic Sharing คือหัวใจสำคัญที่จะทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จไดจริงๆเราจึงขอปวารณาตัวที่จะเปนปลาใหญ นำพาปลาเล็กๆ ใหกลายไปเปนปลาใหญรวมกัน...

เราขออาสาที่จะนำดิจิทัลเขามาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการคาขายของ ภาคเกษตรกร เราจะสรางโอกาสทางการศึกษาและทำใหเกิดการเขาถึงองคความรูอยางเทาเทียมเราจะยกระดับคุณภาพ ชีวิตจากการไดใชบริการดานสาธารณสุข รวมไปถึงสนับสนุนผูประกอบการรุนใหมใหแขงขันไดในอนาคตในโลกยุคดิจิทัล นี้ เราเชื่อวาทั้งหมดนี้จะกอใหเกิดพลังในการผลักดันประเทศไทยใหสามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโยลีดิจิทัล ไดอยางเต็มศักยภาพ

เอไอเอสนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับรากฐานหลักของประเทศ ภายใตแนวคิด Digital For Thais เพื่อรวมกับภาครัฐใน การยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนไทยใน 4 ดานหลักๆ คือ

ดานเกษตรกรรมและ
ผูประกอบการ OTOP

เอไอเอส รวมกับทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานสงเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใตความรวมมือกันในโครงการพัฒนา ศักยภาพผูประกอบการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในเชิงพาณิชยกับกลุม เปาหมายวิสาหกิจชุมชน,OTOPและ SMEs  โดยไดรับการสนับสนุนในดานฐานขอมูลผูประกอบการ OTOP ที่เชื่อมโยง ผานระบบ Channel Management System ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชื่อมตอกับ E-Market place ของเอไอเอส นอกจากนี้ ยังรวมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการใชชีวิตและการ ประกอบอาชีพของ เกษตรกรและผูประกอบการ OTOP ผานแอปพลิเคชัน “ฟารมสุข” เพื่อเพิ่มรายไดดวยการสรางชอง ทางในการ ซื้อ-ขายสินคา และลดรายจาย ดวยขอมูลจากคลังความรูทางดานภูมิปญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับการทำการ เกษตร จากผูเชี่ยวชาญชั้นนำ รวมทั้งเพิ่มมูลคาของสินคา ดวยขอมูลการเพาะปลูกจากอุปกรณ IoT, ความรูดาน บรรจุ ภัณฑ และการสรางความแตกตางใหสินคา พรอมทั้งยังชวยใหผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายและมั่นใจใน สินคาที่ไดรับ อีกดวย

ดานสาธารณสุข

เอไอเอสตองการยกระดับคุณภาพการใหบริการสาธารณสุข และสุขภาพของคนไทยโดยเนน ความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของการใหบริการสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับ การปองกันโรคมากกวาเมื่อปวยแลวจึงมารักษา จึงจัดทำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลนเปน แอปฯที่ถูกออกแบบ มาเพื่อใหเปนเครื่องมือ สื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานดาน สาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของโรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมูบาน (อสม.) ในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังมุง พัฒนานวัตกรรมที่ชวยใหคนไทย สามารถเขาถึงแพทย และการดูแลสุขภาพได อยางสะดวกและงายยิ่งขึ้น

ดานการศึกษา

นอกจากการเปนผูใหบริการดิจิทัลแลวเอไอเอสยังใหความสำคัญกับการจัดทำโครงการเพื่อ สังคม ดานการศึกษามาอยาง ตอเนื่อง ในโครงการ“สานรัก คนเกงหัวใจแกรง” ซึ่งเปนโครงการที่เอไอเอสจัดขึ้น ตั้งแตป พ.ศ.2544 ดวยการ
มอบโอกาส ทางการศึกษาใหกับเยาวชนขาดโอกาสที่มีความประพฤติดี โดยการ มอบทุนการศึกษา จนจบในระดับปริญญาตรีรวมถึง มอบอุปกรณการกีฬาใหโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ ตอเนื่อง เปนปที่ 17 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย “Thailand 4.0” เอไอเอสจึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปยกระดับ คุณภาพชีวิตดาน การศึกษา โดยจัดทำโครงการสานรัก สานความรูขึ้น เพื่อ เปดโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลสาระความรูใหแกเยาวชนไทยทุกคน ดวยการติดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ต และ AIS PLAY BOX รุนพิเศษที่มาพรอมกับ content ที่เกี่ยว กับการศึกษา, สาระความรูและสารคดี อาทิ DLTV, National Geographic, Edutainment VOD รวมถึง  Documentary VOD ของชีวิตสัตวปาและธรรมชาติที่หลากหลาย ฯลฯ ใหกับ โรงเรียนของ นองๆคนเกงหัวใจแกรง และโรงเรียนในพื้นที่หางไกลทั่วประเทศ จำนวนกวา 200 โรงเรียนเพื่อเปน การเปดโลกทัศนใหมๆ ในการเรียนรูแก เยาวชนไทย ใหไดประโยชนจากองคความรู ที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลก รวมถึงความรวมมือกับบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในการนำเนื้อหาความรูที่เปนประโยชนกับคุณครูเขามา พัฒนาองคความรูในการสอนหนังสือ ใหกับนักเรียนดวย

สถานที่สำหรับ
Start Up
และผูประกอบการยุค
ดิจิทัล

AIS D.C. Designed For Creation เอไอเอสเล็งเห็นความสำคัญของการตอยอดองคความรูใหกับคนรุนใหม จึงเปดสถาน ที่ที่เปนศูนยกลางของกลุมครีเอเตอรใหมี พื้นที่ สรางสรรคและแบงปนแรงบันดาลใจ รวมกับ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เพื่อเปนแหลงบมเพาะความรูและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ใหนำความสามารถ นั้นไปตอยอดในการ พัฒนาประเทศ โดยภายใน AIS D.C. ประกอบดวย บริการมากมายที่ตอบโจทย กลุม ครีเอเตอรรุนใหม รวมถึง AIS Playground ที่แรกในประเทศไทยที่ให StartUp ไดทดสอบระบบเชื่อมตอ API บน Pro- duct & Service ของตนเอง กับ  AIS Digital Platform ที่รองรับการทำ Digital Business ที่หลากหลายพรอมดวยผูเชี่ยว ชาญจากเอไอเอสที่พรอม ใหคำปรึกษาอยางใกลชิด