ลูกค้าของเรา

กลยุทธ์และคำมั่นสัญญา

เอไอเอสมุงมั่นที่จะสงมอบประสบการณที่ดีที่สุดใหแกลูกคาจากความเขาใจถึงความ ตองการของลูกคาพรอม
ตอบโจทยดวยผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายเพื่อสรางความแตกตาง ที่เหนือกวา สะทอนถึงคำมั่นสัญญา
ที่จะใหลูกคาสามารถใชชีวิตที่ดีกวา มากกวาในยุคดิจิทัลนี้

ที่เอไอเอสเรามุ่งมั่น
สร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ใจออกแบบงานบริการที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้งานบริการและการดูแลลูกค้าตรงใจ ถูกใจ สามารถเข้าถึงหัวใจของลูกค้าให้มากที่สุด ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเราตลอดไป เพราะลูกค้าคือครอบครัวของเรา

Material aspects :

Material Aspects

Network quality and reliability, Customer privacy, Customer satisfaction

Performance :
Highlight

Performance Highlight

Awarded as "the best Network quality" in Thailand

  • 0.05 Average network interruption frequency in 2017
  • 15 minutes Average network interruption duration
2017 Best Network Quality Award

Customer privacy

  • 0 case of data leakage

Customer Satisfaction Score (%)

AIS Customer Engagement Score graph