การกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เอไอเอสเชื่อมั่นมาตลอดวาการทำธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได จะยังประโยชนใหเราไดรับความไววางใจจาก
ผูถือหุนและเปนปจจัยสำคัญใน การเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดใหมีนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย และสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปมาตั้งแตป 2545 และปจจุบันไดยกระดับใหเขาสูแนวปฏิบัติสากลตามหลักของ Asean CG Scorecard และองคกรชั้นนำตางๆ พรอมกับ
ไดกำหนดใหมีประมวลจริยธรรมธุรกิจ เปนสวนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้เพื่อใหเกิดความชัด เจนในการนำไปปฏิบัติ
โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูกำกับดูแลและนำไปเผยแพรใหพนักงานทุกคนรับทราบ
ผานบอรด ประกาศขาวสาร ชองทางอินเทอรเน็ตและอีเมลภายในองคกร การจัดกิจกรรมรณรงคใหพนักงานทุกคนตองรับทราบตั้งแต
วันปฐมนิเทศดวย โดยคณะกรรมการ จริยธรรมไดจัดใหมี “จริยธรรมคลีนิค” เปนชองทางในการสงขอซักถามและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจขององคกร นอกจากนี้ยังไดขยาย ขอบเขตการใหความรูไปถึงคูคาและพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย
ผานประมวลจริยธรรมคูธุรกิจเอไอเอส

การสงเสริมจริยธรรมในองคกร

กำหนดให้มีคณะกรรมการ และคณะทำงานรณรงค์
เรื่องจริยธรรมธุรกิจ โดยจัดให้มีการประชุมวางแผน
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

สรางความรูและความเขาใจเรื่องจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจใหแกพนักงานอยางสม่ำเสมอ

พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจของเอไอเอสตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฐมนิเทศและเป็นประจำทุกปี

สงแบบประเมินจริยธรรมธุรกิจให
พันธมิตรเขารวมประเมิน

กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำแบบ
ประเมินจริยธรรม