พันธมิตรของเรา

กลยุทธ์และคำมั่นสัญญา

พันธมิตรคืออีกกลุมผูมีสวนไดเสียหลักที่ตองทำงานรวมกันบริษัทอยางใกลชิด เพื่อสรางสรรคสินคาและบริการ
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางสมบูรณ ตลอดจนเปนอีกหนึ่งชองทางสำคัญสำหรับ
ลูกคาในการติดตอสื่อสารและอำนวยความสะดวกสำหรับ การชำระคาบริการตางๆ ถือเปนกลุมที่มีความรับผิดชอบ
รวมกันกับเอไอเอส ดังนั้นเราจึงมุงสรางหุน สวนทางธุรกิจที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบรวมกัน และเติบโตไปพรอมๆ กัน

เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่
แข็งแกร่งและครอบคลุม เพื่อที่เราและพันธมิตรจะเติบโต
ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Material Aspects :

Material Aspects

Dealer satisfaction

Performance :
Highlight

Performance Highlight

Dealer satisfaction

2014 2015 2016 2017
DSI 84% 83% 82% 82%

2018 Ambition :

2018 Ambition

 • 100% of tier 1 suppliers informed suppliers code of conducts and anti-bribery and corruption policy
 • 100% of tier 1 and critical tier 1 suppliers engaged in ESG self-assessment
 • A minimum score of tier 1 suppliers who will be assessed is 80%

 Promoting sustainable procurement


AIS will share the responsibility for our partner’s behaviors and actions and to build in win-win partnership through mutual growth Quote It is a great opportunity for our partners and AIS to strengthen our potential and readiness for the age of the “Internet of Things” we will grow together toward sustainability. We would like to express our gratitude to all partners for your ever present trust and close relations

Suppliers' ESG assessment


1. Spend analysis on our supply chain to identify critical suppliers in terms of high spending, critical components suppliers, non-substitutable suppliers as well as suppliers whose their products and/or services containing high-portion in our network. The analysis also covered the identification of suppliers with high sustainability risk which are the critical suppliers who declared negative on the specific questions in the supplier self-assessment in terms of ethical misconduct, lack of health and safety standard in work place, mission of labor practices standard and human rights issues founding.
Scope of assessment:

 • Existing active suppliers
 • Supplier business classification covered
  1. Telecommunication Equipment/Installation/Maintenance
  2. Information Technology Equipment/Services/Maintenance
  3. Consumer electronics products
  4. Marketing
  5. Construction
  6. General Affairs

Supply chain analysis:

Suppliers Number of suppliers Share of total procurement spent (%)
Tier 1 1,630 100%
    - Critical tier 1 66 88%
    - High risk suppliers 12 0.7%
Critical non-tier 1 2 N/A
    - High risk suppliers 2 N/A

2. Identify a key ESG risks in those critical suppliers in order to set up an appropriate action to mitigate those risks

Risk category:

Type of risk Description
Business risk financial stability, management stability, innovation
Supply risk Supply failure, supply commitment, supply cost
Demand risk Forecasting, market disruption, change of consumer behavior or technology, and economic situation
Regulatory risk Human rights, labor practice, customer data privacy, and electronic waste management
Environmental risk Operational eco-efficiency
Business integrity risk Fraud and corruption, conflict of interests, and intellectual property

Conduction of ESG risk assessment:

Type of assessment 2016 2017 2018
1.Supplier self-assessment
- Questionaire
- Online examination
2.Stakeholder information
3.External database
- Monitoring suppliers data via Department of Business Development website
- Monitoring suppliers data via sourced database from Department of Business Development
4. Meeting
5. Site visit
6.Critical task observation
7. News watch

Result:

After conduction of ESG assessment, AIS found 15 non-conformities from critical tier 1 suppliers and suppliers with high sustainability risks. During 2017, 100% of those suppliers are requested to comply with corrective action request (CAR). Finally, all of them can follow AIS’s standard in early 2018.

Coverage Number of non-conformity Summary of issue found Risk level
Critical tier 1 suppliers 100% 13
 • Not have labor standard in their company
 • Failure to adopt environmental management system
 • Ethical misconduct
High
Suppliers with high-sustainability risks 100% 2
 • Not have labor standard in their company
 • Failure to adopt environmental management system
 • Ethical misconduct
High

3. Monitoring AIS shall monitored suppliers through on-site audit, supplier self-assessment and/or others method at least annually. Suppliers are also required to provide supporting evidence and cooperation.

4. Integration of ESG factors into supply chain strategy

 1. Suppliers are required to comply with 100% of ESG conditions stated in the TOR, supplier code of conduct
 2. AIS will not involve into any transactions with suppliers who listed in AIS’s vendor and personnel blacklist