วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำสร้างสรรค์ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย
และมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด

CEO MESSAGE

เอไอเอสมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและความยั่งยืน
โดยการนำความรู้ความสามารถของเราสู่คนไทยทุกคน

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แนวทางแห่งความยั่งยืนของเอไอเอส

5

STRATEGIES FOR
FOCUS AREAS

ประสานสังคมเป็นหนึ่งเดียว


ชุมชนและสังคมของเรา

อ่านเพิ่ม >

ส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า


ลูกค้าของเรา

อ่านเพิ่ม >

สร้างหุ้นส่วน
ทางธุรกิจที่ยั่งยืน


พันธมิตรของเรา

อ่านเพิ่ม >

ส่งเสริมบุคลากรของเรา
ให้เติบโตในทุกย่างก้าว


พนักงานของเรา

อ่านเพิ่ม >

สรรค์สร้างนวัตกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


สิ่งแวดล้อมของเรา

อ่านเพิ่ม >

SD REPORT

รายงานพัฒนาความยั่งยืน
ปี 2558

รายงานพัฒนาความยั่งยืน
ปี 2557

รายงานพัฒนาความยั่งยืน
ปี 2556

รายงานพัฒนาความยั่งยืน
ปี 2555

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

โครงการสานรัก

โครงการสานรักจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ของสมาชิกในครอบครัวภายใต้ โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบัน ครอบครัวด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นของการ พัฒนาไปสู่สังคมที่ดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย

เข้าสู่เว็บไซต์สานรัก

โครงการ อสม.ออนไลน์

อสม.ออนไลน์ คือ แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และขยายการใช้งานครอบคลุมสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)

เข้าสู่เว็บไซต์ อสม.ออนไลน์

AWARDS & RECOGNITIONS

ได้รับการประกาศรายชื่ออยู่ใน “ESG 100”
โดยสถาบันไทยพัฒน์

ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ใน “MSCI Global
Sustainability Indexes”

ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) 2015-2016

รางวัล “รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559”

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment List)
โดยตลาดหลักทรัพย์

เป็น 1 ใน 33 บริษัทโทรคมนาคมจากทั่วโลกที่มีรายชื่อ
อยู่ในดัชนี “FTESE4Good Emerging Index”

We value your feedback.

414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
e-mail : aissustainability@ais.co.th


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรติดต่อ

ระดับการศึกษา

ท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด
กรุณาระบุสาเหตุที่ท่านสนใจรายงานพัฒนาความยั่งยืนของเอไอเอส

ความคิดเห็นของท่านเพื่อการปรับปรุงรายงานในปีถัดไป

ได้รับการประกาศรายชื่ออยู่ใน “ESG 100”
โดยสถาบันไทยพัฒน์

ต่อเนื่องเป็นปีที่2 ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ใน “MSCI Global
Sustainability Indexes”

ต่อเนื่องเป็นปีที่2 ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) 2015-2016

เอไอเอสเป็น 1 ในเพียง 17 บริษัทโทรคมนาคมทั่วโลกและเป็นบริษัทสื่อสาร โทรคมนาคมของไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน “ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์” Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2 ติดต่อกัน (2015 - 2016) ถือเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานธุรกิจเพื่อความ เติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลดิจิทัลสร้าง การเชื่อมต่อและยกระดับสังคมไทย โดยส่งผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment List)
โดยตลาดหลักทรัพย์

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยถือเป็นกลุ่มหุ้นที่กลุ่มหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(ESG: Environment, Social, Governance)

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment List)
โดยตลาดหลักทรัพย์

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยถือเป็นกลุ่มหุ้นที่กลุ่มหุ้นที่มีความโดดเด่นด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance)

เป็น 1 ใน 33 บริษัทโทรคมนาคมจากทั่วโลกที่มีรายชื่อ
อยู่ในดัชนี “FTESE4Good Emerging Index”

เป็นดัชนีที่คัดเลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานและฐานการเงินที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment List)
โดยตลาดหลักทรัพย์

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยถือเป็นกลุ่มหุ้นที่กลุ่มหุ้นที่มีความโดดเด่นด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance)

รายงานพัฒนาความยั่งยืนปี 2559

รายงานพัฒนาความยั่งยืนปี 2558

สารจากคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี 2558 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการจัดการเพื่อความยั่งยืนของเอไอเอส สังคมและชุมชนของเรา ลูกค้าของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา พนักงานของเรา สิ่งแวดล้อมของเรา การนำเสนอเนื้อหาในรายงาน ตารางแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัดของกรอบการรายงานสากล (GRI) ตารางแสดงการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ตารางแสดงการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

รายงานพัฒนาความยั่งยืนปี 2557

รายงานพัฒนาความยั่งยืนปี 2556

รายงานพัฒนาความยั่งยืนปี 2555

ระบบกำลังส่งข้อมูลของท่าน อย่าพึ่งปิดหน้าต่างนี้