serenade travel april
serenade travel april
serenade_logo
serenade travel april
plane
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิ์ซื้อ Luang Prabang Package
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ บางกอกแอร์เวยส์ พร้อมที่พัก 2 คืน ที่ Burasari Heritage Luang Prabang พร้อมรับสิทธิพิเศษ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก (Sunset Cruise) กับเรือสุดคลาสสิค Monsoon ในราคาพิเศษเริ่มต้น 12,500.-
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
ระยะเวลาการจอง : 16 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61
ระยะเวลาเดินทาง : 20 ก.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
Luang Prabang Package
SUPERIOR ROOM PACKAGE
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง Bangkok Airways + ห้องพักแบบซูพีเรีย เดินทางระหว่าง
16 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 ราคา 12,500.- (จากราคาปกติ 16,500.)
1 พ.ย. 61 - 24 ธ.ค. 61 ราคา 16,500. (จากราคาปกติ 18,500.)

กด*545*942#
สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์  

DELUXE ROOM PACKAGE
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง Bangkok Airways + ห้องพักแบบดีลักซ์ เดินทางระหว่าง
16 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 ราคา 14,000.- (จากราคาปกติ 17,500.)
1 พ.ย. 61 - 24 ธ.ค. 61 ราคา 17,500.- (จากราคาปกติ 19,500.)

กด*545*942#
สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์  

DELUXE BALCONY ROOM PACKAGE
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง Bangkok Airways + ห้องพักแบบดีลักซ์ บาโคนี เดินทางระหว่าง
16 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 ราคา 14,500.- (จากราคาปกติ 18,000.- )
1 พ.ย. 61 - 24 ธ.ค. 61 ราคา 18,500.- (จากราคาปกติ 20,500.-)

กด*545*942#
สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์  

วิธีการรับสิทธิ์
 • กด USSD ตามที่ระบุ หรือ
 • สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์   หรือ เข้า myAIS เลือก Point & Privilege
  • เลือกสิทธิพิเศษ Luang Prabang Package
  • กดรับสิทธิ์ คุณจะได้รหัสการรับสิทธิ์
 • ติดต่อซื้อ Luang Prabang Package ผ่าน Bangkok Travel Club โทร. 02-265-5700 แจ้งรหัสรับสิทธิ์

เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / 2 ท่าน ตลอดโครงการ
 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคล และนิติบุคคล
 • แพ็คเกจข้างต้นจะต้องสำรองภายใน 16 กรกฎาคา 2561 – 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
 • แพ็คเกจข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม– 24 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านเดินทางพร้อมกัน
 • หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือวันเดินทางขาไป รวมถึงไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หรือคืนบัตรโดยสารได้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ทั้งหมด
 • ถ้าผู้เดินทางไม่พร้อมเดินทางถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
 • เมื่อท่านออกเดินทางแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อ่านวยหรือและไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง, การยกเลิกหรือเลื่อนเวลาของ สายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่ จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทั้ง พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ นั้นคงเป็นการให้สินน้่าใจ
  หากแต่ สินน้่าใจยังคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทางที่รับบริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด

 • ราคารวม
  • ตั๋วชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (B)
   รวมค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน
   (ในกรณีที่ไม่มี Promotion class ลูกค้าต้องชาระส่วนต่างค่าบัตรโดยสารเพิ่มจากราคาแพ็คเกจ)
  • ที่พัก ในราคาห้องพักคู่ รวมอาหารเช้า พร้อมบริการรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
  • ค่าล่องเรือ Sunset Cruise
  • ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • ราคาไม่รวม
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินก่าหนดไว้ 20 กิโลกรัม
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  • ค่าวีซ่าส่าหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตก่าหนด) และ ค่าทำหนังสือเดินทาง
  • ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าทิป


plane
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิพิเศษส่วนลดเพิ่ม 10%
เมื่อเดินทางสู่

ยุโรป และ ฮานอย กับสายการบิน Qatar Airways
เมื่อทำรายการจองตั๋วผ่าน www.qatarairways.com/en-th/offers/cug/AIS.html เท่านั้น
22 เส้นทาง ดังนี้ Edinburgh, Cardiff, Milan, Rome, Paris, Manchester,London (Heathrow), Munich, Frankfurt, Copenhagen, Stockholm, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Vienna, Prague, Budapest, Istanbul, Moscow and
St Petersburg
, Zurich, Geneva และ Hanoi
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
ระยะเวลาการจอง : 5 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง : 1 กันยายน 2561 – 30 เมษายน 2562
วิธีการรับสิทธิ์
กด*545*943#      QR Code Qatar Airways

qatar airways
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด แพลทินัม, โกลด์ และเอ็มเมอรัลด์
 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคล และนิติบุคคล
 • การจองสำหรับ 22 เส้นทาง ในยุโรปและฮานอย (เอเชีย) ดังนี้ Edinburgh, Cardiff, Milan, Rome, Paris, Manchester, London (Heathrow), Munich, Frankfurt, Copenhagen, Stockholm, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Vienna, Prague, Budapest, Istanbul, Moscow and
  St Petersburg
  , Zurich, Geneva, Hanoi
 • ต้องเป็นการจองผ่าน www.qatarairways.com/en-th/offers/cug/AIS.html เท่านั้น
 • รายละเอียดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดของสายการบิน/ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Qatar Airways 02 6180400
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิพิเศษส่วนลดโรงแรม
และตั๋วเครื่องบิน รวมสูงสุด 600 บาท*
เมื่อเลือกทำรายการผ่าน Traveloka Mobile Application เท่านั้น
ลูกค้าเซเรเนด รับสิทธิพิเศษ
เริ่ม 15 มิ.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
(3,000 สิทธิ์/ตลอดโครงการ)
วิธีการรับสิทธิ์
กด*545*953#
 • ส่วนลด 10% ค่าตั๋วเครื่องบิน (ส่วนลดสูงสุด 250 บาท)

วิธีการรับสิทธิ์
กด*545*954#
 • ส่วนลด 15% ค่าโรงแรม (ส่วนลดสูงสุด 350 บาท)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด แพลทินัม, โกลด์ และเอ็มเมอรัลด์
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข/1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
 • จำกัดจำนวน 3,000 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ
 • การจองขั้นต่ำคือ 750 บาท/ครั้ง
 • ต้องเป็นการจองผ่าน Mobile Application เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการ Traveloka เท่านั้น
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ Traveloka application หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับ Traveloka สอบถาม Traveloka Call Center 02-118-5400 ตลอด 24 ชม.

plane
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิ์เช่ารถในราคาพิเศษกับ AVIS Rent A Car
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
ระยะเวลาการจอง : 15 พ.ค. - 15 ก.ย. 61
สามารถจองเพื่อใช้งานได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
อัตราค่าเช่าพิเศษ เมื่อเช่า 2 วันขึ้นไป ดังนี้
 • 1200 cc 699 บาท / วัน
 • 1800 cc 1,349 บาท / วัน
* สำหรับการเช่าอย่างน้อย 2 วันขึ้นไป
** ค่าเช่ารวมประกันภัยแบบไม่มีความรับผิดชอบ
รับสิทธิพิเศษคืนรถช้าฟรี 6 ชั่วโมง
(ลูกค้าทั่วไปสามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง)
สแกน QR Code
เพื่อรับสิทธิ์
  
รับสิทธิ์   
วิธีการรับสิทธิ์
 • สแกน QR Code       โครงการฯ จาก website www.ais.co.th/serenadetravel/
 • ลูกค้าเซเรเนด ต้องจองล่วงหน้าผ่าน https://www.avisthailand.com/serenade หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ AVIS Rent A Car โทร. 02251-1131-2
 • แจ้ง Privilege code ของท่าน เมื่อทำการจองรถ
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลข / 2 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลและนิติบุคคล
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าน้ำหนักกระเป๋า
ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม
ลูกค้าเซเรเนด รับสิทธิพิเศษ
ระยะเวลากดรับสิทธิ์ : 16 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง : 1 กันยายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561
(1,000 สิทธิ์/เดือน)
วิธีการรับสิทธิ์
กด*545*936#
 1. ลูกค้าต้องมีเที่ยวบินของไทยไลอ้อนแอร์ เรียบร้อยแล้ว
 2. ติดต่อเพื่อซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ 2 ช่องทาง
  • ลูกค้าติดต่อรับสิทธิ์ผ่าน Thai lion air Call Center 02-529-9999 (24 hours)
  • หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสาร (Ticket office) โดยติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง
  กดรับสิทธิ์ และแจ้ง หรือ แสดงรหัสรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด แพลทินัม, โกลด์ และเอ็มเมอรัลด์
 • สงวนสิทธิ์ 1หมายเลข/ 2 สิทธิ์/เดือน , จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ / เดือน
 • สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดย 1 สิทธิ์ / 1 เที่ยวบิน / 1 ท่าน
 • สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดดังกล่าวกับเที่ยวบินที่เดินทางระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 • ลูกค้าติดต่อรับสิทธิ์ผ่าน Thai lion air Call Center 02-529-9999 (24 hours)
 • หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสาร (Ticket office) โดยติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิพิเศษสำหรับการเลือกจองที่นั่ง
ส่วนลด 30 บาท เมื่อเลือกจองที่นั่งปกติเป็น Lion Comfort Seat หรือ Lion Seat
ลูกค้าเซเรเนด รับสิทธิพิเศษ
เริ่ม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561
(1,000 สิทธิ์/เดือน)
วิธีการรับสิทธิ์
กด*545*935#

 1. ลูกค้าติดต่อรับสิทธิ์ผ่าน Thai lion air
  Call Center 02-529-9999
  (24 hours) หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสาร
  (Ticket office)
  14 สถานีทั่วประเทศ โดยติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด แพลทินัม, โกลด์ และเอ็มเมอรัลด์
 • 1หมายเลข/ 2สิทธิ์ /1 เดือน, จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ / เดือน
 • กรณีเลือกจองที่นั่ง สามารถเลือกที่นั่งได้ทั้ง Lion Comfort Seat (แถวที่ 1-2) หรือ Lion Seat (แถวที่ 3-6)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีที่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ
 • สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดดังกล่าวกับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 โดย 1 สิทธิ์ / 1 เที่ยวบิน / 1 ท่าน
 • สามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวกับเที่ยวบินที่เดินทางระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 10 กันยายน 2561 เท่านั้น
 • สำนักงานออกบัตรโดยสาร (Ticket office) 14 สถานีทั่วประเทศBig Pack Non-Stop
Data Roaming
แพ็กเกจโรมมิ่ง ให้คุณเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ด้วยเน็ตเต็มสปีด 10 GB นาน 10 วัน
โซนเอเชีย และอเมริกา
ใช้งานได้ใน 18 ประเทศสุดฮิต อาทิ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน ฮ่องกง, มาเก๊า, สิงคโปร์, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ
เริ่ม 1 เม.ย. 60 - 31 ธ.ค. 61
ระบบรายเดือน   
ระบบเติมเงิน   
โซนยุโรป อเมริกา และเอเชีย
ครอบคลุมมากกว่า 39 ประเทศ อาทิ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แอฟริกาใต้, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, มาเก๊า, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ตุรกี และอื่นๆ
เริ่ม 12 เม.ย. 60 - 31 ธ.ค. 61
สมัคร   
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเอไอเอสเซเรเนดเท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนแพ็กเกจที่ลูกค้าสมัคร
 • ลูกค้าจะได้รับปริมาณใช้งาน Internet ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 10 GB โดยหลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนดดังกล่าว สามารถใช้งาน Internet ได้ต่อเนื่องจนครบ 10 วัน ด้วยความเร็วสูงสุด 64 Kbps
 • ตรวจสอบเครือข่ายในแต่ละประเทศได้ ที่นี่


ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
ใช้บริการลีมูซีน รับ-ส่ง สนามบิน ราคาพิเศษ เริ่มต้น 825 บาท
(ราคารวมค่าทางด่วนและโทลล์เวย์)
จากปกติ 1,200 บาท
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
เริ่ม 1 ธ.ค. 60 – 31 ธ.ค. 61
วิธีการรับสิทธิ์
กด*545*657#
 • แจ้งรหัสสิทธิพิเศษเมื่อจองใช้บริการที่ Black Tie Customer Service
  โทร. 02 239 8839
  (24 ชม.)
 • จองใช้บริการได้ระหว่าง 9.00 - 21.00 น.
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สำหรับลูกค้า AIS Serenade ทุกกลุ่ม (all Emerald, Gold and Platinum) เท่านั้น
 • ให้บริการเฉพาะพื้นที่ “กรุงเทพฯ” หากลูกค้าต้องการใช้บริการเขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จะต้องชำระเพิ่ม 500 บาทต่อ 1 เที่ยว ต่อคัน
 • รถ Toyota Camry สาหรับลูกค้าไม่เกิน 3 ท่าน พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนประเภทรถหรือเดินทางออกนอกเส้นทางตามข้อตกลงระหว่าง AIS กับ Black Tie Limousine ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และหากสำรองรถน้อยกว่า 72 ชั่วโมง การจัดรถนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่รถว่าง
 • หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง สามารถยกเลิกได้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการ โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการยกเลิก
 • หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า
 • ในการรับจากสนามบิน รถลีมูซีนจะรอท่านอยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องลง หากภายใน 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตน ตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า
 • ในการรับจากที่พัก รถลีมูซีนจะรอลูกค้าอยู่สูงสุดเป็นเวลา 30 นาที หลังจากเวลานัดหากท่านต้องการเลื่อนเวลานัดรับจะแจ้งทางเราล่วงหน้าก่อน 12 ชั่วโมง หากภายใน 30 นาทีนี้ คนขับรถไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า และหากลูกค้าแจ้งให้คนขับรถรอเกิน 30 นาทีขึ้นไป จะมีค่าธรรมเนียมในการรอคิดเป็นชั่วโมงละ 500 บาท (เศษชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมง)
 • ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถส่งรถได้ทันเวลาเนื่องจากอุบัติเหตุ / การจราจรติดขัด / ถนนถูกบล็อก เราจะจัดหารถทดแทนที่อยู่ในระดับเทียบเท่าในการให้บริการ
Exclusive Airport Lounge
ผ่อนคลายระหว่างรอขึ้นเครื่อง กับห้องรับรอง

พิเศษที่เตรียมไว้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด
MIRACLE LOUNGE
บริการห้องรับรองพร้อมอาหาร เครื่องดื่ม และ Free Wifi @สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง
รับส่วนลด 60% ลูกค้าเซเรเนด แพลทินัม (2 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
รับส่วนลด 20% สำหรับลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม, โกลด์ และเอ็มเมอรัลด์ (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ตลอดโครงการ)
เริ่ม 1 ส.ค. 60 – 31 ธ.ค. 61
สถานที่รับสิทธิ์
ณ Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองทุกแห่ง
วิธีการรับสิทธิ์
แสดงโทรศัพท์มือถือ ณ Miracle Lounge สนามบิน สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองทุกแห่ง
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด เท่านั้น
 • สิทธิ์ส่วนลด 60% เฉพาะลูกค้าเซเรเนด แพลทินัม 1 เลขหมาย/ 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ และสามารถใช้ได้สูงสุด 2 สิทธิ์/วัน
 • สิทธิ์ส่วนลด 60% จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์/เดือน/โครงการ
 • สิทธิ์ส่วนลด 20% สำหรับลูกค้าเซเรเนด 1 เลขหมาย ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวันและไม่จำกัดจำนวนต่อเดือน
 • ลูกค้าเซเรเนด แพลทินัม สามารถสิทธิ์ส่วนลด 60% และ ส่วนลด 20% ในวันเดียวกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Bangkok Airways Lounge
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับบริการห้องพักรับรอง บิสซิเนส คลาส (Blue Ribbon Club/Lounge) ฟรี!
ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม (1 หมายเลข / 1 ครั้ง / เดือน)
ลูกค้าเซเรเนดโกลด์ (1 หมายเลข / 2 ครั้ง / ปี)
เริ่ม 1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 62
สถานที่รับสิทธิ์
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินสมุย, สนามบิน เชียงใหม่ และ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
วิธีการรับสิทธิ์
แสดงโทรศัพท์มือถือ ณ บิสซิเนส เลาจน์ ที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • แสดงโทรศัพท์มือถือ ณ บิสซิเนส เลาจน์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินสมุย, สนามบินเชียงใหม่ และ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบิน
 • ภายใน 1 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 2 โครงการ
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น


MIRACLE CO-WORKING SPACE
@สนามบินดอนเมือง
ใช้บริการห้องพักรับรอง ฟรี! ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม ใช้บริการฟรี 1 ครั้ง / ตลอดโครงการ
รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อใช้บริการ ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม และโกลด์ รับส่วนลด 20%
ลูกค้าเซเรเนดเอ็มเมอรัลด์ รับส่วนลด 15%
เริ่ม 1 เม.ย. 60 – 31 ธ.ค. 61
สถานที่รับสิทธิ์
MIRACLE CO-WORKIG SPACE ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 4 สนามบินดอนเมือง
วิธีการรับสิทธิ์
แสดงโทรศัพท์มือถือ ณ MIRACLE CO-WORKIG SPACE สนามบินดอนเมือง
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์ฟรี เฉพาะลูกค้าเซเรเนดแพลทินัมเท่านั้นและใช้ได้ 1 ครั้ง/ตลอดโครงการ
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์ฟรี สำหรับลูกค้าแพลทินัม 1,000 สิทธิ์/เดือน
 • สงวนสิทธิ์ส่วนลดสำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนดเท่านั้น และจำกัดสิทธิ์ส่วนลด 1 เลขหมาย/วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ฟรี กาแฟ หรือเครื่องดื่ม
พร้อมส่วนลดร้านอาหารที่สนามบิน
ลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด รับฟรี กาแฟ หรือเครื่องดื่ม
พิเศษ! ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม รับฟรีเครื่องดื่ม พร้อมของว่าง 1 เซต

เริ่ม 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 61
สถานที่รับสิทธิ์ ณ สนามบิน 16 แห่งทั่วประเทศ
สนามบินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก, อุดรธานี, สกลนคร, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ภูเก็ต, กระบี่่, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, ตรัง
วิธีการรับสิทธิ์
รับสิทธิ์ได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
ลูกค้าเซเรเนดรับส่วนลดร้านอาหารที่สนามบินสูงสุด 15%

เริ่ม 15 มี.ค. 60 – 31 ธ.ค. 61
สถานที่รับสิทธิ์ สนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินภูเก็ต

วิธีการรับสิทธิ์
รับสิทธิ์ได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
สนามบินสุวรรณภูมิ : Spawn, The Pizza Company, Dairy Queen, Sheen kitchen, Cold Stone Creamery, Silom village, @Bangkok Café & Bar, Camden Food Co, Bill Bentley Pub, Airport Kopi Tiam, Yamagoya Ramen, Caffe Ritazza
สนามบินภูเก็ต : Subway, Boarding Café
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
  รับฟรีกาแฟหรือเครื่องดื่ม
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเซเรเนดเท่านั้น 1 เลขหมาย / 1 แก้ว / 1 เดือน / ทุกสนามบิน
 • จำกัดจำนวน 35,000 แก้ว / เดือน / ทุกสนามบิน โดยแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนลูกค้าเซเรเนด แพลทินัม โกลด์ และเอมเมอรัลด์
 • ลูกค้าเอไอเอส เซเรเรนด แสดงรหัสที่ได้รับในโทรศัพท์ พร้อม Boarding Pass
 • สำหรับลูกค้าเซเรเนดที่เป็นนักบินและลูกเรือกรณีปฏิบัติหน้าที่ แสดงแสดงรหัสที่ได้รับ พร้อมบัตรพนักงานรายละเอียด
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ
  ส่วนลดร้านอาหาร
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มีค่าใช้บริการรายเดือนตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
 • จำกัด 1 หมายเลข/1 สิทธิ์/วัน
 • รับส่วนลดเมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปที่ร้านที่ร่วมรายการ