ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
Serenade Love to the max @Sri panwa

ร่วมสร้างประสบการณ์พิเศษ
ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

เพียงบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ
"ที่เอไอเอส เซเรเนดมีส่วนสร้างความผูกพัน
ให้กับคุณและคนที่คุณรัก"


Exclusive Package
@Sri panwa 3 วัน 2 คืน

จำนวน 12 ท่าน 6 รางวัล รางวัลละ 122,000 บาท
มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
ชื่อจดทะเบียน หมายเลข ลูกค้า AIS Serenade
จากจังหวัด
คุณ แอนนา วิชชะเวช 081840 XXXX กรุงเทพฯ
คุณ นวลพรรณ ปลื้มจิตต์ 098254 XXXX ชลบุรี
คุณ พิมภัทรา ทันด่วน 081720 XXXX กรุงเทพฯ
คุณ ศิริพร เตธนานันท์ 081258 XXXX ชลบุรี
คุณ สลิลทิพย์ เจริญทรัพย์ 081801 XXXX ปทุมธานี
คุณ สุทธิรัตน์ กุลกิจจา 081936 XXXX กรุงเทพฯ
การรับของรางวัล
 1. บริษัทฯ จะทำการโทรติดต่อผู้ได้รับรางวัล
  ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
 2. ตามเงื่อนไขการได้รับรางวัล ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระภาษี
  หัก ณ ที่จ่าย 5%
  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  จากมูลค่าของรางวัล 13,683 บาท แบ่งเป็น
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (WHT5%) = 5,700.93 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT7%) = 7,981.31 บาท

  รวมเป็นยอดเงินที่ต้องชำระ =
  13,683 บาท / รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง


  (เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับรางวัล เนื่องจาก
  ทางบริษัทฯ
  จะต้องทำการออกเอกสาร
  ให้กับผู้ได้รับรางวัล

  จองที่พัก
  ตั๋วเครื่องบิน ล่วงหน้า กรุณาชำระค่าภาษี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หากเกินวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


  วิธีการชำระเงิน :
  โอนเข้าบัญชี เลขที่ 127-4-89142-1
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
  ชื่อบัญชี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

  จากนั้นแฟกซ์เอกสาร :
  1. ใบนำฝาก
  2. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรอง พร้อมเขียนชื่อ
   ที่อยู่
   และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิ์ ให้ชัดเจน
   เพื่อจัดส่งเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี
   ณ ที่จ่าย
  3. ส่งแฟ็กซ์มาที่ 02-029-3200 ถึง AIS Serenade
   หรือส่งอีเมล์มาที่ chotikay@ais.co.th

รายละเอียดของรางวัลและการเดินทาง
 1. ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเลือกเดินทางภายใน 17 เมษายน -
  31 ตุลาคม 2560
  ยกเว้นช่วงวันที่ 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 60, 23-30 มิถุนายน 60, 11-13 สิงหาคม 60, 20-23 ตุลาคม 60
 2. สิทธิ์ในแพ็กเกจประกอบไปด้วย
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-ภูเก็ต-กรุงเทพ) จากสายการบิน Bangkok Airways ที่นั่งชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง ไม่สามารถอัพเกรดเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจได้ รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน
  • รถรับส่ง สนามบินภูเก็ต-ศรีพันวา-สนามบินภูเก็ต สำหรับ 2 ท่าน
  • ที่พัก One-bedroom Luxury Pool Villa (Ocean View) 2 คืน พัก 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า Daily breakfast at Baba at Baba Poolclub
  • บริการสปา Oil Massage at Cool Spa
   จำนวน 1 ชั่วโมง จำนวน 2 ท่าน
  • Voucher Dinner 5,000 บาท ทุกห้องอาหาร
   ยกเว้นห้องอาหาร Baba Nest

   ห้องอาหารที่สามารถใช้สิทธิ์ได้
   • - Baba Poolclub
   • - Baba IKI
   • - Baba Chino
   • - Baba Hot Box
   • - Baba Soul Food
  • ค่าประกันระหว่างการเดินทางในประเทศ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 3. สิทธิพิเศษที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และ
  ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
  เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
กติกาและเงื่อนไข
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า AIS Serenade เท่านั้น และต้อง
  คงสถานะ
  จนถึงวันรับรางวัล
 2. ลูกค้าต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับข้อมูลที่จดทะเบียน/แสดงตน ในระบบ AIS
 3. 1 Username สามารถร่วมแชร์ประสบการณ์ได้ 1 ครั้ง
 4. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการ AIS Ultimate Surprize , AIS Trip และ
  Serenade Exclusive Trip
  ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 5. ข้อความ ที่บอกเล่าต้องเกี่ยวข้องกับ AIS Serenade
 6. ข้อความของผู้ร่วมกิจกรรม ถือว่าเจ้าของได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยสมัครใจและยอมรับกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และยินยอมให้ใช้รูปภาพและข้อความในการโฆษณาในสื่อต่างๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทีมงานตรวจสอบแล้วว่า ไม่มีเจตนาทุจริตหรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
  • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
  กรณีตรวจสอบพบการกระทำใดๆ เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์กิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงานในบริษัทดังกล่าว ไม่สามารถรับสิทธิ์จากกิจกรรมนี้
 10. สิทธิพิเศษที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ
  ของรางวัล
  อื่นได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล มูลค่ารางวัลละ 122,000 บาท รวมเป็นยอดเงิน 13,683 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีก่อนติดต่อรับของรางวัล โดยต้องชำระค่าภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 12. สามารถเลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 ตุลาคม 2560 ยกเว้นช่วงวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 60,
  23-30 มิถุนายน 60
  , 11-13 สิงหาคม 60, 20-23 ตุลาคม 60
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกาหรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ คำตัดสิน
  ของบริษัทฯ
  ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการรางวัลตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่จะยังคงรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
  ระบุไว้ข้างต้น
  ทุกประการ ก่อนกดปุ่มยอมรับ
ต้อนรับเดือนแห่งความรัก
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับฟรี!
แพ็กเกจเดินทาง พร้อมที่พักสุดหรู ศรีพันวา ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
มูลค่ารางวัลละ 122,000 บาท


ติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ ที่นี่ค่ะ
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับฟรี!
แพ็กเกจเดินทาง พร้อมที่พักสุดหรู
ศรีพันวา ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)
 • เดินทางอย่างมีระดับ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  พร้อม รถ รับ-ส่ง จากสนามบินภูเก็ตถึงที่พัก
 • อลังการกับวิวทะเลอันดามันสุดสายตา
  จากห้องพัก Luxury Pool Villa 2 คืน
 • ผ่อนคลายกับ Oil Massage 60 นาที
 • Voucher มูลค่า 5,000 บาท สำหรับ Dinner มื้อพิเศษ
แพ็กเกจมูลค่ารางวัลละ 122,000 บาท
รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท