ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วั้นที่ 1 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61
ลูกค้าเอไอเอส รับสิทธิ์ลุ้นง่ายๆ
• แลก 4 พอยท์ = 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล
• ยอดค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือ
ทุก 25 บาท รับ 1 พอยท์

• เช็กพอยท์
รางวัลประจำเดือน พฤศจิกายน
รางวัลละ 33,900 บาท | 20 รางวัล
รางวัลประจำเดือน ธันวาคม
รางวัลละ 44,900 บาท | 20 รางวัล
เงื่อนไขและกติกา
 1. สำหรับลูกค้า AIS รายบุคคล (ยกเว้นนิติบุคคลขนาดใหญ่, นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)) ที่มีพอยท์ สะสมพอยท์จากการใช้บริการทุก 25 บาท รับ 1 พอยท์ ใช้ 4 พอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้นของรางวัล โดยกด ∗550∗5# ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 61 รวมรางวัลทั้งสิ้น 40 รางวัล มูลค่ารวม 1,576,000 บาท
  • ลูกค้าที่กดแลกรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 30 พ.ย. 61 ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) รางวัลละ 33,900 บาท จำนวน 20 รางวัล
  • ลูกค้าที่กดแลกรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 61 ลุ้นรับ Samsung LED Digital Smart TV (65นิ้ว) รางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 20 รางวัล
  • เมื่อทำรายการแลกพอยท์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 2. จับรางวัล 2 ครั้ง
  ครั้งที่ 1: วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 11:00 – 12:00 น.
  ครั้งที่ 2: วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11:00 – 12:00 น.
  สถานที่จับรางวัล: 414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ
 3. ประกาศผลทาง www.ais.co.th ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และ 24 มกราคม 2562
 4. ใบอนุญาตเลขที่ 1701 – 1702 / 2561 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลและหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 5. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัลต้องเป็นผู้ใช้บริการ AIS ที่มีสถานะการใช้งานปกติ
  • ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง และมีสิทธิได้รับเพียง 1 รางวัลตลอดโครงการเท่านั้น
  • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัล ที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด อาคาร เอไอเอส 1 ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • พนักงานเอไอเอส ครอบครัว และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล รวมถึงผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงานเอไอเอส