logo AIS  
 
คิดแบบ AIS
 
 

วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดรูปแบบของวิถีปฏิบัติของสมาชิกในองค์กร จึงถือได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นกลไก สร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้องค์กรมีความแตกต่างจากองค์กรอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรสะท้อนถึงภาพความสัมพันธ์และ บรรยากาศการทำงานที่มีความลงตัว ระหว่าง คน-ทีมงาน-เนื้องาน-หน่วยงาน-องค์กร อย่างดีเยี่ยม ตลอดจนบทบาทของวัฒนธรรม องค์กรยังเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความสมานฉันท์ความผูกพัน ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของสมาชิกทุกคนต่อการใช้ชีวิตทำงานและ การร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรจึงมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมในองค์กรอันเป็นการเพิ่ม ขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่พึงประสงค์ได้ในที่สุด

บริษัท AIS เองก็เช่นกันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ เราจึงมีความเชื่อยึดถือในอุดมการณ์ ค่านิยม และมีวิถีปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานในการ ประพฤติร่วมกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อันจะเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้เป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ดังภาพ

จากภาพจะเห็นได้ว่านอกจากที่บริษัท AIS นั้นจะมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องไป กับเป้าหมายในการดำเนินงานของ กลุ่มชินคอร์ปเรชั่นแล้ว บริษัท AIS เองนั้นยังมี ปรัชญาในการดำเนินงาน ( Philosophy) ที่ถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้า ที่เรายึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและช้านานอันได้แก่

ปรัชญาในการทำงาน

" ร่วมใจสร้างสรรค์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าของเราประทับใจทุกครั้งตลอดไป"

"Quality in Everything We Do, Together We Delight Our Customers at All Times"

ปรัชญาในการให้บริการลูกค้า

" เรามุ่งมั่นมอบบริการด้วยใจที่เหนือความคาดหมายของลูกค้าทุกครั้ง"

และเนื่องจากปรัชญาในการดำเนินงานและการให้บริการในข้างต้นที่บริษัท AIS ถือปฏิบัติมานั้น บริษัทเองเชื่อว่าการที่พนักงานของเราจะสามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามปรัชญาที่ตั้งไว้นั้น พนักงานทุกคนจะต้องมีวัฒนธรรม 3 ประการที่สำคัญที่จะเป็นตัวหล่อหลอมผลักดันให้เกิดขึ้น เราเรียกวัฒนธรรม 3 ประการนี้ว่า TRIPLE I   ได้แก่

Individual Talents = เก่งดีมีความสามารถโดดเด่น

Idea Generations = คิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด

Infinite Changes = พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

และเช่นเดียวกันการที่เราจะมุ่งสู่วัฒนธรรม TRIPLE I ได้นั้น จำต้องมีค่านิยม ( Values) พื้นฐานอีก 10 ประการ ที่เราเรียกว่า FASTMOVING ค่านิยมนี้เองเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญ ที่ทำให้เรามีรากฐานที่มั่นคงพร้อมไปสู่วัฒนธรรมและปรัชญาในการดำเนินงานที่องค์กรตั้งไว้ ทำให้เราพนักงาน รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนเช่นไรจึงเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ในบ้านที่ชื่อว่า AIS

F oward Looking    มุ่งไปข้างหน้า โดยการ แสวงหาโอกาสพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยสำเร็จในธุรกิจ

A ccountability     มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมี คุณภาพ โดยรักษา วินัย ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

S ervice-Mind     ทุกคนมี จิตสำนึกบริการ เพื่อส่งมอบ ประสบการณ์ ทางบวกให้แก่ลูกค้า

T eamwork       ผลึกกำลัง ในการ ประสานร่วมมือกัน ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้ ดุลยพินิจ ในการ แก้ไขอย่างเป็นระบบ และหาแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต และ ขอความช่วยเหลือ เมื่อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

M eritocracy           มุ่ง ส่งเสริม และ ดูแล ผู้มีความรู้ความสามารถ อย่างเป็นธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดย พัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นผู้มีภูมิความรู้และยินดี แบ่งปัน ความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและองค์กร

O penness      เปิดใจรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อมูล   

V ision Focus  มุ่ง สู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ร่วมกัน

 
I nitiatives and  Improvements      มุ่ง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อม พัฒนา สิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร   

N  on - Bureaucracy     มุ่งปฏิบัติงานด้วย ความฉับไว โดย มอบอำนาจ และการตัดสินใจที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานใน ทุกระดับ  

G uard against Irrationality      กล้าโต้แย้ง อย่างสร้างสรรค์ เคารพในความคิดเห็น ซึ่งกันและกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่ดีกว่าเสมอ

ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 414 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2687-4241 E-mail : recruit@ais.co.th
 
GSMadvanc one2call! gsm1800 Sawasdee mPAY SmartSolution SmartSMEs MFA PhoneOne