partner-with-us
partner-with-us-text
partner-with-us-ribbon partner-with-us-logo
 • ข้าพเจ้า มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ AIS Plus ซึ่งเป็น โครงการให้ส่วนลด สิทธิประโยชน์ หรือ สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายของ AIS หรือ บริษัทในเครือ ของ AIS
 • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการเสนอเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นเพียง การสอบถามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของ AIS เพื่อนำไปใช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ในขั้นตอนต่อไป เท่านั้น โดย AIS ไม่มีข้อผูกพันที่จะทำสัญญากับผู้หนึ่งผู้ใด
 • กรณีข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ กับ AIS ข้าพเจ้าตกลงทำสัญญาตามรูปแบบเงื่อนไขที่ AIS กำหนดไว้
 • รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในเอกสารการเสนอ ร่วมโครงการนี้รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่จะเสนอเพิ่มเติมให้แก่ AIS เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติได้จริง
 • หากข้าพเจ้าได้ รับเลือกให้เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับ AIS แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ได้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วนก็ตาม AIS มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ต่างๆ จากข้าพเจ้าได้
 • ข้าพเจ้ายอมรับ ว่าการกรอกข้อมูลหรือการให้รายละเอียดใดๆ ในใบ เสนอเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์นี้ถือว่ามีผลผูกพัน ข้าพเจ้า โดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวนี้ เพื่อเป็น หลักฐานในการนี้อีก
การเสนอเข้าร่วมโครงการ AIS PLUS ผ่านทางเว็บไซต์นี้
ถือว่าร้านค้ายอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากร้านค้าไม่ยอมรับเงื่อนไข
ดังกล่าว ขอให้ปฏิเสธการเสนอเป็น ร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์
partner-with-us-ribbon partner-with-us-logo

เพราะวันนี้ โครงการ AIS Plus
ต้องการมอบ สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า
AIS และส่งเสริมความ สัมพันธ์
อันดีระหว่างลูกค้า AIS กับร้านค้า
พันธมิตรร้านค้าที่ร่วมรายการจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
โครงการ AIS Plus ให้ลูกค้า
คนสำคัญ และ สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ ณ จุดขาย โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 1 ปี

partner-with-us-ribbon partner-with-us-logo

เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร
และประกอบการพิจารณา
( เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ )

 • สำเนาใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กรอกใบสมัคร
 • ภาพบรรยากาศหน้าร้าน และในร้าน (ถ้ามี)
 • ภาพตัวอย่างสินค้า (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งร้าน (ถ้ามี)
partner-with-us-ribbon ดาวน์โหลด

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบทั้งหมดมาที่
เจ้าหน้าที่ดูแลพันธมิตร โครงการ AIS Plus
414 อาคารเอไอเอส 1 ถนน พหลโยธิน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400 หรือ แฟกซ์เอกสารทั้งหมด
มาที่หมายเลข 0-2271-9090

partner-with-us-logo

แบบฟอร์มใบสมัคร
ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อสมัครเบื้องต้นได้ที่
แบบฟอร์มใบสมัคร ด้านล่างนี้

captcha-img captcha-img
กรุณากรอกรหัสยืนยันที่เห็น
ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง