เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
สมัครใช้งาน eStatement ได้ง่ายๆ
เพียงส่ง sms 'email ของคุณ' มาที่ 90922 Send email picture AIS_eservice
มั่นใจการสั่ง
ส่งตรงถึง e-mail ของคุณ
ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
 
หมดข้อกังวล
ไม่ต้องรอไปรษณีย์ และไม่ต้องกังวล
กับกองเอกสาร
 
เช็กยอดค่าโทร
สามารถดูรายละเอียดต่างๆ
และตรวจสอบค่าใช้บริการย้อนหลัง
ได้ถึง 3 เดือนด้วยตัวคุณเอง
 
ตรวจสอบและแจ้งเตือน
sms แจ้งยอดค่าใช้บริการ
ถึงมือถือของคุณทุกรอบบิล
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. การใช้บริการ “eStatement” นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งสรุปยอดค่าใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบ Short Messages Service หรือ SMS
 2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเมื่อใช้บริการ eStatement แล้ว บริษัทจะไม่จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการให้กับผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ โดยให้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทำความตกลงกับบริษัทแล้วว่า จะยกเว้นไม่ให้แสดงรายละเอียดอื่น ๆ ในใบแจ้งค่าใช้บริการ และยินยอมให้บริษัทจัดส่ง เพียงสรุปยอดค่าใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถดูใบแจ้งค่าใช้ค่าใช้บริการและรายละเอียดการใช้บริการของผู้ใช้ บริการได้ที่เว็บไซต์ www.ais.co.th/eservice
 3. บริษัทมีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียม หากผู้ใช้บริการขอให้บริษัทจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
 4. การจัดส่งสรุปยอดค่าใช้บริการนี้ หากว่าบริษัทได้ส่งออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทแล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ หากผู้ใช้บริการมิได้รับด้วยเหตุ Mail Box เต็ม/ข้อความเต็ม หรือเกิดจากความบกพร่องหรือประสิทธิภาพของ เครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่ถือเป็นเหตุกล่าวอ้างว่าบริษัทมิได้ จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือปฏิเสธ การชำระค่าใช้บริการหรือเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้ใช้บริการรับรองว่า e-mail Address ที่ให้ไว้เป็นของผู้ใช้บริการ กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลง e-mail Address ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันสุดท้ายของรอบการใช้บริการ
 6. กรณีบริษัทไม่สามารถส่ง eStatement ให้กับผู้ใช้บริการผ่าน e-mail Address ตามที่แจ้งไว้ เนื่องจากเหตุอันเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นานติดกัน 2 รอบบิล ผู้ใช้บริการจะแจ้งบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ-ส่งใบแจ้ง ค่าใช้บริการเป็นวิธีปกติด้วยวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ในคำขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 7. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ eStatement ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 รอบบิล
 8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทอาจจัดส่ง e-mail หรือ ข้อความสั้นเพื่อแจ้งข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ แพ็กเกจและข้อเสนอต่างๆ
 9. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิยกเลิกบริการนี้ และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว ล่วงหน้า
สมัครใช้งาน eStatement ได้ง่ายๆ
เพียงส่ง sms 'email ของคุณ' มาที่ 90922 Send email picture AIS_eservice
มั่นใจการสั่ง
ส่งตรงถึง e-mail ของคุณ
ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
 
หมดข้อกังวล
ไม่ต้องรอไปรษณีย์ และไม่ต้องกังวล
กับกองเอกสาร
 
เช็กยอดค่าโทร
สามารถดูรายละเอียดต่างๆ
และตรวจสอบค่าใช้บริการย้อนหลัง
ได้ถึง 3 เดือนด้วยตัวคุณเอง
 
ตรวจสอบและแจ้งเตือน
sms แจ้งยอดค่าใช้บริการ
ถึงมือถือของคุณทุกรอบบิล
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. การใช้บริการ “eStatement” นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งสรุปยอดค่าใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบ Short Messages Service หรือ SMS
 2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเมื่อใช้บริการ eStatement แล้ว บริษัทจะไม่จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการให้กับผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ โดยให้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทำความตกลงกับบริษัทแล้วว่า จะยกเว้นไม่ให้แสดงรายละเอียดอื่น ๆ ในใบแจ้งค่าใช้บริการ และยินยอมให้บริษัทจัดส่ง เพียงสรุปยอดค่าใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถดูใบแจ้งค่าใช้ค่าใช้บริการและรายละเอียดการใช้บริการของผู้ใช้ บริการได้ที่เว็บไซต์ www.ais.co.th/eservice
 3. บริษัทมีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียม หากผู้ใช้บริการขอให้บริษัทจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
 4. การจัดส่งสรุปยอดค่าใช้บริการนี้ หากว่าบริษัทได้ส่งออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทแล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ หากผู้ใช้บริการมิได้รับด้วยเหตุ Mail Box เต็ม/ข้อความเต็ม หรือเกิดจากความบกพร่องหรือประสิทธิภาพของ เครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่ถือเป็นเหตุกล่าวอ้างว่าบริษัทมิได้ จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือปฏิเสธ การชำระค่าใช้บริการหรือเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้ใช้บริการรับรองว่า e-mail Address ที่ให้ไว้เป็นของผู้ใช้บริการ กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลง e-mail Address ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันสุดท้ายของรอบการใช้บริการ
 6. กรณีบริษัทไม่สามารถส่ง eStatement ให้กับผู้ใช้บริการผ่าน e-mail Address ตามที่แจ้งไว้ เนื่องจากเหตุอันเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นานติดกัน 2 รอบบิล ผู้ใช้บริการจะแจ้งบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ-ส่งใบแจ้ง ค่าใช้บริการเป็นวิธีปกติด้วยวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ในคำขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 7. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ eStatement ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 รอบบิล
 8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทอาจจัดส่ง e-mail หรือ ข้อความสั้นเพื่อแจ้งข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ แพ็กเกจและข้อเสนอต่างๆ
 9. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิยกเลิกบริการนี้ และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว ล่วงหน้า
สมัครใช้งาน eStatement ได้ง่ายๆ
เพียงส่ง sms 'email ของคุณ' มาที่ 90922 Send email picture AIS_eservice
มั่นใจการสั่ง
ส่งตรงถึง e-mail ของคุณ
ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
หมดข้อกังวล
ไม่ต้องรอไปรษณีย์
และไม่ต้องกังวลกับกองเอกสาร
เช็กยอดค่าโทร
สามารถดูรายละเอียดต่างๆและตรวจสอบ
ค่าใช้บริการย้อนหลังได้ถึง 3 เดือน
ด้วยตัวคุณเอง
ตรวจสอบและแจ้งเตือน
sms แจ้งยอดค่าใช้บริการ
ถึงมือถือของคุณทุกรอบบิล
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. การใช้บริการ “eStatement” นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งสรุปยอดค่าใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบ Short Messages Service หรือ SMS
 2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเมื่อใช้บริการ eStatement แล้ว บริษัทจะไม่จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการให้กับผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ โดยให้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทำความตกลงกับบริษัทแล้วว่า จะยกเว้นไม่ให้แสดงรายละเอียดอื่น ๆ ในใบแจ้งค่าใช้บริการ และยินยอมให้บริษัทจัดส่ง เพียงสรุปยอดค่าใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถดูใบแจ้งค่าใช้ค่าใช้บริการและรายละเอียดการใช้บริการของผู้ใช้ บริการได้ที่เว็บไซต์ www.ais.co.th/eservice
 3. บริษัทมีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียม หากผู้ใช้บริการขอให้บริษัทจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
 4. การจัดส่งสรุปยอดค่าใช้บริการนี้ หากว่าบริษัทได้ส่งออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทแล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ หากผู้ใช้บริการมิได้รับด้วยเหตุ Mail Box เต็ม/ข้อความเต็ม หรือเกิดจากความบกพร่องหรือประสิทธิภาพของ เครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่ถือเป็นเหตุกล่าวอ้างว่าบริษัทมิได้ จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือปฏิเสธ การชำระค่าใช้บริการหรือเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้ใช้บริการรับรองว่า e-mail Address ที่ให้ไว้เป็นของผู้ใช้บริการ กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลง e-mail Address ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันสุดท้ายของรอบการใช้บริการ
 6. กรณีบริษัทไม่สามารถส่ง eStatement ให้กับผู้ใช้บริการผ่าน e-mail Address ตามที่แจ้งไว้ เนื่องจากเหตุอันเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นานติดกัน 2 รอบบิล ผู้ใช้บริการจะแจ้งบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ-ส่งใบแจ้ง ค่าใช้บริการเป็นวิธีปกติด้วยวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ในคำขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 7. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ eStatement ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 รอบบิล
 8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทอาจจัดส่ง e-mail หรือ ข้อความสั้นเพื่อแจ้งข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ แพ็กเกจและข้อเสนอต่างๆ
 9. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิยกเลิกบริการนี้ และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว ล่วงหน้า
ให้บริการโดย AWN | Terms and Conditions เอไอเอส รายเดือน