เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
แพ็กเกจ AIS 3G รายเดือน ... สู่โลก Digital รวดเร็วทันใจ กำหนดได้ด้วยตัวคุณเอง
 1. my Super Plan เป็นบริการสำหรับลูกค้า Post-Paid ในการเลือกวางแผนการชำระค่าบริการเหมาจ่ายแบบรายเดือนผ่านระบบ online ตาม my Super Plan ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิใช้มูลค่าเงินตามจำนวนหรืออัตราร้อยละที่ระบุไว้ เพื่อนำไปเลือกใช้บริการตามรายละเอียดที่ระบุไว้เท่านั้น, รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 2. บริษัทจะคิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนเต็มจำนวน ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ การเปลี่ยนแผนการชำระเงินแบบเหมาจ่ายรายเดือน ในระหว่างรอบการใช้งาน จะมีผลในรอบบิลถัดไป หรือกรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนเลขหมายใหม่ บริษัทจะแจ้งวันที่เริ่มใช้ my Super Plan ให้ทราบผ่านทาง SMS เพื่อเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 3. สิทธิใช้มูลค่าเงินที่ลูกค้าได้รับตาม my Super Plan ในแต่ละรอบบิล เป็นสิทธิที่ได้รับเพื่อใช้ซื้อแพ็กเกจหรือบริการอื่นๆ ได้ในรอบบิลนั้นๆ
 4. ในกรณีที่เปิดเบอร์ใหม่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนการสมัครแพ็กเกจผ่าน Website จำนวน 1 เลขหมายต่อ 1 ผู้ใช้บริการเท่านั้น และต้องไม่มีชื่อ Blacklist อยู่ในระบบ
 5. กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิตามมูลค่าเงินไม่หมดในแต่ละรอบบิล บริษัทยินยอมให้ลูกค้านำ มูลค่าเงิน คงเหลือมาหักชำระค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกไว้ หรือใช้มูลค่าเงินดังกล่าวในการสมัครแพ็กเกจและบริการอื่นๆในรอบบิลเดียวกันได้ในมูลค่าราคาที่มากกว่าจำนวนมูลค่าเงินคงเหลือ ได้ไม่เกิน 200 บาท (มูลค่าเงิน ติดลบ) และจะเรียกเก็บเพิ่มเติมในใบแจ้งค่าใช้บริการ แต่จะขอชดเชยให้บริษัทคืนเงินตามมูลค่าคงเหลือหรือแลกสิทธิพิเศษใดๆ ไม่ได้
 6. สิทธิใช้มูลค่าเงินที่ระบุไว้ตาม my Super Plan เพื่อสะดวกในการคำนวณในการนำมาชำระค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจที่เลือกไว้ และการสมัครแพ็กเกจและบริการอื่นๆ เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก my Super Plan หรือบอกเลิกการใช้บริการกับบริษัท ถือว่าสิทธิการใช้มูลค่าเงินคงเหลือที่ลูกค้าได้รับตาม my Super Paln สิ้นสุดลงทันที และลูกค้าไม่สามารถขอชดเชยให้บริษัทคืนเงินตามมูลค่าคงเหลือหรือแลกสิทธิพิเศษใดๆได้
 7. อัตราค่าบริการที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าบริการรับส่งข้อมูลนอกเหนือจาก my Super Plan, ค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming ) ทุกประเภท
 8. บริการนี้ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแพ็กเกจ 30 บาท เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจภายใน my Super Plan
 9. my Super plan เป็นบริการอำนวยความสะดวกเฉพาะลูกค้าที่ทำธุรกรรมชำระเงินค่าบริการด้วยตนเอง เช่น ผ่านระบบออนไลน์ (e-Service, AIS Kiosks, mPay, ATM เป็นต้น) หรือชำระค่าบริการด้วยวิธีการหักเงินจากบริการบัตรเครดิตหรือหักผ่านบัญชีธนาคาร และบริษัทจะแจ้งค่าใช้บริการรูปแบบ e-statement ให้ลูกค้าทราบไปที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้เท่านั้น
 10. การติดต่อสอบถามปัญหา ข้อสงสัย จากการใช้บริการ หรือต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Customer Service ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ online ของบริษัทเท่านั้น หากมีการติดต่อที่มิใช่ช่องทางออนไลน์ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการผ่าน AIS Call Center 1175 และผ่าน AIS shop หรือเทเลวิซ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
 11. my Super Plan ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ เช่น ส่วนลด 5% -7% เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่านช่องทาง eService เป็นต้น
 12. แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานลูกค้าปกติทั่วไป ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. กรุณาจัดพิมพ์หลักฐานการสมัครใช้บริการไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป และการสมัครใช้บริการผ่านระบบ online นี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียบเก็บค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการได้ตามช่องทาง online ของบริษัท
ใหม่!สุดจี๊ด อินเทรนด์.. เพียงค่ายเดียว เพิ่มค่าเงินสูงสุดถึง 20%
แพ็กเกจ AIS 3G รายเดือน ... สู่โลก Digital รวดเร็วทันใจ กำหนดได้ด้วยตัวคุณเอง
ขั้นตอนง่ายๆให้คุณเลือก
ขั้นตอนง่ายๆให้คุณเลือก
 1. my Super Plan เป็นบริการสำหรับลูกค้า Post-Paid ในการเลือกวางแผนการชำระค่าบริการเหมาจ่ายแบบรายเดือนผ่านระบบ online ตาม my Super Plan ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิใช้มูลค่าเงินตามจำนวนหรืออัตราร้อยละที่ระบุไว้ เพื่อนำไปเลือกใช้บริการตามรายละเอียดที่ระบุไว้เท่านั้น, รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 2. บริษัทจะคิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนเต็มจำนวน ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ การเปลี่ยนแผนการชำระเงินแบบเหมาจ่ายรายเดือน ในระหว่างรอบการใช้งาน จะมีผลในรอบบิลถัดไป หรือกรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนเลขหมายใหม่ บริษัทจะแจ้งวันที่เริ่มใช้ my Super Plan ให้ทราบผ่านทาง SMS เพื่อเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 3. สิทธิใช้มูลค่าเงินที่ลูกค้าได้รับตาม my Super Plan ในแต่ละรอบบิล เป็นสิทธิที่ได้รับเพื่อใช้ซื้อแพ็กเกจหรือบริการอื่นๆ ได้ในรอบบิลนั้นๆ
 4. ในกรณีที่เปิดเบอร์ใหม่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนการสมัครแพ็กเกจผ่าน Website จำนวน 1 เลขหมายต่อ 1 ผู้ใช้บริการเท่านั้น และต้องไม่มีชื่อ Blacklist อยู่ในระบบ
 5. กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิตามมูลค่าเงินไม่หมดในแต่ละรอบบิล บริษัทยินยอมให้ลูกค้านำ มูลค่าเงิน คงเหลือมาหักชำระค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกไว้ หรือใช้มูลค่าเงินดังกล่าวในการสมัครแพ็กเกจและบริการอื่นๆในรอบบิลเดียวกันได้ในมูลค่าราคาที่มากกว่าจำนวนมูลค่าเงินคงเหลือ ได้ไม่เกิน 200 บาท (มูลค่าเงิน ติดลบ) และจะเรียกเก็บเพิ่มเติมในใบแจ้งค่าใช้บริการ แต่จะขอชดเชยให้บริษัทคืนเงินตามมูลค่าคงเหลือหรือแลกสิทธิพิเศษใดๆ ไม่ได้
 6. สิทธิใช้มูลค่าเงินที่ระบุไว้ตาม my Super Plan เพื่อสะดวกในการคำนวณในการนำมาชำระค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจที่เลือกไว้ และการสมัครแพ็กเกจและบริการอื่นๆ เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก my Super Plan หรือบอกเลิกการใช้บริการกับบริษัท ถือว่าสิทธิการใช้มูลค่าเงินคงเหลือที่ลูกค้าได้รับตาม my Super Paln สิ้นสุดลงทันที และลูกค้าไม่สามารถขอชดเชยให้บริษัทคืนเงินตามมูลค่าคงเหลือหรือแลกสิทธิพิเศษใดๆได้
 7. อัตราค่าบริการที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าบริการรับส่งข้อมูลนอกเหนือจาก my Super Plan, ค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming ) ทุกประเภท
 8. บริการนี้ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแพ็กเกจ 30 บาท เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจภายใน my Super Plan
 9. my Super plan เป็นบริการอำนวยความสะดวกเฉพาะลูกค้าที่ทำธุรกรรมชำระเงินค่าบริการด้วยตนเอง เช่น ผ่านระบบออนไลน์ (e-Service, AIS Kiosks, mPay, ATM เป็นต้น) หรือชำระค่าบริการด้วยวิธีการหักเงินจากบริการบัตรเครดิตหรือหักผ่านบัญชีธนาคาร และบริษัทจะแจ้งค่าใช้บริการรูปแบบ e-statement ให้ลูกค้าทราบไปที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้เท่านั้น
 10. การติดต่อสอบถามปัญหา ข้อสงสัย จากการใช้บริการ หรือต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Customer Service ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ online ของบริษัทเท่านั้น หากมีการติดต่อที่มิใช่ช่องทางออนไลน์ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการผ่าน AIS Call Center 1175 และผ่าน AIS shop หรือเทเลวิซ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
 11. my Super Plan ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ เช่น ส่วนลด 5% -7% เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่านช่องทาง eService เป็นต้น
 12. แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานลูกค้าปกติทั่วไป ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. กรุณาจัดพิมพ์หลักฐานการสมัครใช้บริการไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป และการสมัครใช้บริการผ่านระบบ online นี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียบเก็บค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการได้ตามช่องทาง online ของบริษัท
ขั้นตอนง่ายๆให้คุณเลือก
 1. my Super Plan เป็นบริการสำหรับลูกค้า Post-Paid ในการเลือกวางแผนการชำระค่าบริการเหมาจ่ายแบบรายเดือนผ่านระบบ online ตาม my Super Plan ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิใช้มูลค่าเงินตามจำนวนหรืออัตราร้อยละที่ระบุไว้ เพื่อนำไปเลือกใช้บริการตามรายละเอียดที่ระบุไว้เท่านั้น, รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 2. บริษัทจะคิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนเต็มจำนวน ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ การเปลี่ยนแผนการชำระเงินแบบเหมาจ่ายรายเดือน ในระหว่างรอบการใช้งาน จะมีผลในรอบบิลถัดไป หรือกรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนเลขหมายใหม่ บริษัทจะแจ้งวันที่เริ่มใช้ my Super Plan ให้ทราบผ่านทาง SMS เพื่อเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 3. สิทธิใช้มูลค่าเงินที่ลูกค้าได้รับตาม my Super Plan ในแต่ละรอบบิล เป็นสิทธิที่ได้รับเพื่อใช้ซื้อแพ็กเกจหรือบริการอื่นๆ ได้ในรอบบิลนั้นๆ
 4. ในกรณีที่เปิดเบอร์ใหม่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนการสมัครแพ็กเกจผ่าน Website จำนวน 1 เลขหมายต่อ 1 ผู้ใช้บริการเท่านั้น และต้องไม่มีชื่อ Blacklist อยู่ในระบบ
 5. กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิตามมูลค่าเงินไม่หมดในแต่ละรอบบิล บริษัทยินยอมให้ลูกค้านำ มูลค่าเงิน คงเหลือมาหักชำระค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกไว้ หรือใช้มูลค่าเงินดังกล่าวในการสมัครแพ็กเกจและบริการอื่นๆในรอบบิลเดียวกันได้ในมูลค่าราคาที่มากกว่าจำนวนมูลค่าเงินคงเหลือ ได้ไม่เกิน 200 บาท (มูลค่าเงิน ติดลบ) และจะเรียกเก็บเพิ่มเติมในใบแจ้งค่าใช้บริการ แต่จะขอชดเชยให้บริษัทคืนเงินตามมูลค่าคงเหลือหรือแลกสิทธิพิเศษใดๆ ไม่ได้
 6. สิทธิใช้มูลค่าเงินที่ระบุไว้ตาม my Super Plan เพื่อสะดวกในการคำนวณในการนำมาชำระค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจที่เลือกไว้ และการสมัครแพ็กเกจและบริการอื่นๆ เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก my Super Plan หรือบอกเลิกการใช้บริการกับบริษัท ถือว่าสิทธิการใช้มูลค่าเงินคงเหลือที่ลูกค้าได้รับตาม my Super Paln สิ้นสุดลงทันที และลูกค้าไม่สามารถขอชดเชยให้บริษัทคืนเงินตามมูลค่าคงเหลือหรือแลกสิทธิพิเศษใดๆได้
 7. อัตราค่าบริการที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าบริการรับส่งข้อมูลนอกเหนือจาก my Super Plan, ค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming ) ทุกประเภท
 8. บริการนี้ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแพ็กเกจ 30 บาท เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจภายใน my Super Plan
 9. my Super plan เป็นบริการอำนวยความสะดวกเฉพาะลูกค้าที่ทำธุรกรรมชำระเงินค่าบริการด้วยตนเอง เช่น ผ่านระบบออนไลน์ (e-Service, AIS Kiosks, mPay, ATM เป็นต้น) หรือชำระค่าบริการด้วยวิธีการหักเงินจากบริการบัตรเครดิตหรือหักผ่านบัญชีธนาคาร และบริษัทจะแจ้งค่าใช้บริการรูปแบบ e-statement ให้ลูกค้าทราบไปที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้เท่านั้น
 10. การติดต่อสอบถามปัญหา ข้อสงสัย จากการใช้บริการ หรือต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Customer Service ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ online ของบริษัทเท่านั้น หากมีการติดต่อที่มิใช่ช่องทางออนไลน์ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการผ่าน AIS Call Center 1175 และผ่าน AIS shop หรือเทเลวิซ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
 11. my Super Plan ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ เช่น ส่วนลด 5% -7% เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่านช่องทาง eService เป็นต้น
 12. แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานลูกค้าปกติทั่วไป ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. กรุณาจัดพิมพ์หลักฐานการสมัครใช้บริการไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป และการสมัครใช้บริการผ่านระบบ online นี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียบเก็บค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการได้ตามช่องทาง online ของบริษัท
ให้บริการโดย AWN | Terms and Conditions เอไอเอส รายเดือน