Click to TopThe Star
The Star
The Star
The Star

ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ

Google Play

ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ

Google Play

1 ) บริการนี้ใช้ได้ทั้งระบบรายเดือน และเติมเงิน
2 ) ฝากหมายเลขคนสนิทที่ต้องการโทร ได้สูงสุด 10 เบอร์
3 ) กรณีลูกค้ายกเลิกบริการ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในระบบจะถูกลบข้อมูลทั้งหมดภายใน 24 ชม.
4 ) บริการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ  และต้องทำการสมัครบริการใหม่ กรณี
● โอนเปลี่ยนเจ้าของผู้ใช้งาน (Change Owner)
● เปลี่ยนเลขหมาย (Change Mobile number)
● หมายเลขถูกยกเลิกบริการ (Terminate)
5 ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า