ช่องทางการให้บริการ

Interacitve USSD ‹700#…
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • กด 7 00 #
 • เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ หากต้องการเลือกบริการในหน้าถัดไป กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ “9” หรือพิมพ์ “0” เพื่อกลับมาเลือกเมนูบริการก่อนหน้า
  1. 1 โอนเงิน
  2. 2 โอนเงินให้ด้วย
  3. 3 โอนวัน
  4. 4 โทรกลับนะ
  5. 5 สมัคร Give2Gang
  6. 6 เติมให้นะ
  7. 7 เลือกรับภาษา
 • เลือกบริการที่ต้องการใช้บริการ โดยกดหมายเลขเมนู เช่น ต้องการใช้บริการโอนเงินให้ด้วย กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ “2” เพื่อเลือกบริการดังกล่าว
 • ทำรายการต่อไปจนจบขั้นตอนการทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR‹700…

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ ‹700… โค๊ดเดียวทุกบริการ

 • กด   1      โอนเงิน
 • กด   2      โอนเงินให้ด้วย โดยให้เบอร์อื่นโอนให้
 • กด   3      โอนวัน
 • กด   4      โทรกลับนะ โดยขอให้เบอร์อื่นโทรกลับ
 • กด   5      เติมให้นะ โดยใช้บัตรเติมเงินเติมให้เบอร์อื่น
 • กด   6      เลือกรับภาษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • กด 700
 • กดหมายเลขเมนูที่ต้องการใช้บริการ แล้วทำรายการตามขั้นตอน
  1. กด   1      โอนเงิน
  2. กด   2      โอนเงินให้ด้วย โดยให้เบอร์อื่นโอนให้
  3. กด   3      โอนวัน
  4. กด   4      โทรกลับนะ โดยขอให้เบอร์อื่นโทรกลับ
  5. กด   5      เติมให้นะ โดยใช้บัตรเติมเงินเติมให้เบอร์อื่น
  6. กด   6      เลือกรับภาษา
 •   ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ