ช่องทางการให้บริการ

  1. กด 5 0 1 #
  2. หน้าจอจะแสดงเมนู 3 เมนู
    • แพ็กขายดีเหมาะสำหรับคุณ กด 1
    • แพ็กอื่นๆที่คุณเลือกได้เอง กด 2
    • เหมา เหมากิฟต์ กด 3
  3. พิมพ์หมายเลขเมนูที่ต้องการใช้บริการ เช่น หากต้องการเลือก “แพ็กอื่นๆที่คุณเลือกได้เอง” พิมพ์ 2 แล้วกด “ส่ง” (SEND)
  4. ทำรายการต่อไปด้วยการพิมพ์หมายเลขตอบกลับ จนจบขั้นตอนการทำรายการ


วิธีใช้บริการ
USSD Interactive *501# เหมา เหมากิฟต์
USSD Interactive *501# แพ็กอื่นๆที่คุณเลือกได้เอง