โปรโมชั่นสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน และทางสายตา

99 บาท/เดือน

SMS ทุกเครือข่าย
3,000 ข้อความ

MMS ทุกเครือข่าย
1,500 ข้อความ

อัตราค่าโทร
นาทีแรก 3 บาท ต่อไปนาทีละ 1 บาท

299 บาท/เดือน

SMS ทุกเครือข่าย
3,000 ข้อความ

MMS ทุกเครือข่าย
1,500 ข้อความ

อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด 3GB (หลังจากครบตามปริมาณที่กำหนด ใช้งาน ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 256 kbps.)

AIS SUPER WiFi
ไม่จำกัด

โทร หรือ VDO Call
สะสมรวมได้ฟรี! 100 นาที

ส่วนเกอัตราค่าโทร
นาทีแรก 3 บ. ต่อไปนาทีละ 1 บ.

เงื่อนไข
อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โปรโมชั่นแพ็คเกจ 99 บาท
 • ค่าบริการรายเดือน 105.93 บาท
 • ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาที แรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,ส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1.61 บาท ,ส่วนเกิน MMS ข้อความละ 3.21 บาท
 • กรณีที่หักค่าบริการราย เดือนไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาทีแรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท , MMS ข้อความละ 6.42 บาท และ Internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท
โปรโมชั่นแพ็คเกจ 299 บาท
 • ค่าบริการรายเดือน 319.93 บาท
 • โทรหรือ VDO Call สะสมรวมได้ฟรี! 100 นาที ส่วนเกินอัตราค่าโทร และ VDO Call นาทีละ 54 สต. ทุดเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง, ส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1.61 บาท, ส่วนเกิน MMS ข้อความละ 3.21 บาท
 • กรณีที่หักค่าบริการราย เดือนไม่ได้ ค่าโทรจะถูกคิดเป็นนาทีแรก 3.21 บาท ต่อไปนาทีละ 1.07 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ,SMS ข้อความละ 3.21 บาท , MMS ข้อความละ 6.42 บาท และ Internet เมกกะไบท์ละ 1.61 บาท
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นแพ็คเกจ 99 บาท สำหรับรองรับการ Upgrade 3G จากลูกค้าที่ใช้โปร Deaf SMS Lover ,Deaf 2 และ Deaf 11
 • โปรโมชั่นทั้ง 2 แพ็คเกจ สำหรับลูกค้าผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางสายตา ที่มีสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อประกอบการสมัคร
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานซิม One-2-Call! 3G อยู่แล้ว จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้
 • รับสิทธิ์เปลี่ยนโปรโมชั่น 1 คน/1 สิทธิ์ เท่านั้น!
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นนี้
 • อัตราค่าใช้บริการตามที่กำหนด เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน หลังจากการทำรายการ
 • กรณีลูกค้า upgrade 3G จะได้ฟรี! ค่าบริการรายเดือนในเดือนแรก และจะหักค่าบริการรายเดือนในเดือนถัดไป ตรงกับวันที่เริ่มใช้โปรโมชั่น
 • หากลูกค้าต้องการสมัครใช้ บริการใหม่ ลูกค้าต้องเติมเงินให้เพียงพอกับอัตราค่าบริการรายเดือนที่ระบบต้องหัก แล้วระบบจะหักค่าบริการโดยอัตโนมัติ และหลังจากนั้นระบบจะหักค่าบริการรายเดือนของเดือนถัดไปตรงกับวันที่สมัคร ใหม่
 • สำหรับการได้รับสิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFiไม่จำกัด เมื่อมีการตัดค่าบริการรายเดือนเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้ง User Name และ Password เพื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • อัตราค่าใช้บริการที่กำหนด เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการเสริม Call Waiting & Holding , Call Forward และ Talk 2 Group (Call Conference)
 • เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโม ชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 • การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่น อื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท โดยจำนวนเงิน และระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิม หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 • กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง เป็นโปรโมชั่นอื่นๆ จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที แต่ในส่วนของ SMS และ MMS ที่เหลืออยู่จะสามารถใช้ได้จนกว่าจะหมดรอบเดือนนั้น
 • เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า