อินเทอร์เน็ต Max Speed ใช้ได้นาน 24 ชั่วโมง
อินเทอร์เน็ต Max Speed ใช้ได้นาน 3 วัน
อินเทอร์เน็ต Max Speed ใช้ได้นาน 5 วัน
อินเทอร์เน็ต Max Speed ใช้ได้นาน 7 วัน
อินเทอร์เน็ต Max Speed ใช้ได้นาน 10 วัน
อินเทอร์เน็ต Max Speed ใช้ได้นาน 15 วัน
อินเทอร์เน็ต Max Speed ใช้ได้นาน 30 วัน
เงื่อนไข
  • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
  • ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่วนเกินจากแพ็กเกจ คิดตามโปรโมชั่นที่ใช้งาน
  • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศ เท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming)
  • สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
  • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า