NANO SIM คืออะไร

NANO SIM เป็น SIM Card รูปแบบใหม่ ที่ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กลงกว่า MICRO SIM ประมาณ 40% ซึ่งมีผลทำให้อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานกับ NANO SIM มีขนาดบางลง

ขนาดของ NANO SIM เป็นอย่างไร

ตารางเปรียบเทียบขนาดของ NANO SIM

SIM TYPE
NORMAL SIM
MICRO SIM
NANO SIM
Height (mm)
15
12
8.8
Width (mm)
25
15
12.3
Thickness (mm)
0.76
0.76
0.67

NANO SIM รองรับการใช้งานร่วมกับ Service: Multi SIM ได้หรือไม่

NANO SIM สามารถรองรับการใช้งาน Multi SIM ได้

ค่าบริการในการเปลี่ยน NANO SIM

AIS ให้บริการเปลี่ยนเป็น NANO SIM โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่นำเครื่องหรืออุปกรณ์ ที่ถูกออกแบบมาใช้งานกับ NANO SIM มาแสดง

 
@ 2012 ADVANCED INFO SERVICE PLC. All rights reserved.