แจ้งปัญหา แนะนำบริการ
 
กรณีลูกค้ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านตัวแทนเอ็มเปย์สเตชั่น ลูกค้าสามารถติดต่อทางโทรศัพท์มายัง AIS Call Center 1175 หรือ 02-271-9000 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. เพื่อดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งความคืบหน้า รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งการร้องเรียนจากลูกค้า
กรณีลูกค้ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เช่น ไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย หรือไม่ได้คุณภาพ หรือไม่ตรงตามคำพรรณนาของผู้ประกอบการ เป็นต้น ลูกค้าจะต้องติดต่อกับผู้ประกอบการนั้นๆ โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและประสานงาน เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการ ที่ขายสินค้า หรือ ให้บริการโดยเร็ว