ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50(ทวิ) ที่ทางบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด ได้ทำการจัดส่งให้ตัวแทน Money Top-up และ mPAY STATION ดังนี้

1) หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) คือ หลักฐานที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน มีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งมอบให้แก่ผู้มีเงินได้ เพื่อแสดงรายการจำนวนเงินได้


2) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50(ทวิ) ของเงินได้ประจำปี 2556 ให้กับตัวแทนที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา และมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นของ Money Top up หรือ mPAY STATION (ตัวแทนตู้เติมเงิน ตัวแทนชำระบิล ฯลฯ) เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของกรมสรรพกร

3) ทางบริษัทฯ จะหักภาษีค่าคอมมิชชั่น เฉพาะส่วนของรายได้ที่เกินจาก 240,000 บาท โดยตัวแทนสามารถดูจำนวนที่หักไว้นั้นได้จากหนังสือรับรองฯ ตัวอย่าง คลิก
- ช่อง “จำนวนเงินที่จ่าย” คือ รายการสรุปค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทฯ ได้จ่าย ให้ตัวแทนแล้วในปี 2556 > ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ให้กับทางบริษัทฯ

- ช่อง “ภาษีที่หักและนำส่งไว้” หากเป็น 0 แสดงว่ารายได้ไม่ถึง 240,000 บาท ทางบริษัทฯ จึงไม่ได้หักภาษีลูกค้า แต่นำส่งไว้


4) หากตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีต่อกรมสรรพากร ตัวแทนสามารถนำยอดค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนที่แจ้งไว้ ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ (ถ้ามี) และยื่นสรรพกร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามระเบียบของสรรพกรต่อไป