ขอแจ้งให้ตัวแทนอ็มเปย์สเตชั่นทราบ

     บริษัทแอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนการทำธุรกิจในรูปแบบลักษณะแชร์ลูกโซ่  หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายใดๆ หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ นอกจากรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำหนดแก้ไขเพิ่มเติม

      ดังนั้นหากทางบริษัทฯ พบว่าตัวแทนเอ็มเปย์ สเตชั่น นำการให้บริการชำระเงินค่าสินค้า / บริการของบริษัทฯ ไปประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าว และบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้บริษัทฯ และ / 
หรือ ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการเป็นตัวแทนฯ ของท่านโดยทันที