เปิดบริการชำระค่าประกันชีวิตของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2555 นี้เป็นต้นไป

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

1. สามารถกำหนดยอดชำระค่าบริการเองได้
    (ไม่กำหนดขั้นต่ำในการทำรายการ)

2. หากลูกค้าสมัครชำระด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ
    บัญชีบัตรเครดิตจะต้องยกเลิกก่อน จึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้

3. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล  จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

4. Call Center กรุงเทพประกันชีวิต 0-2777-8000