คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  สวัสดี มิงกะลาบา  มิง-กะ-ลา-บา
  ขอบคุณ เจซูติน บาแด เจ-ซู-ติน-บา-แด
  สบายดีไหม เนก็องบาตะล้า เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
  ยินดีที่ได้รู้จัก ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
  พบกันใหม่ อะติดตุ๊ย อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
  ลาก่อน เจ๊ะ โจร แม่ เจ๊ะ-โจน-แม่
  นอนหลับฝันดี อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
  เชิญ ดี เน ยา มา ดี-เน-ยา-มา
  ใช่ โฮ๊ะ เด โฮ๊ะ-เด
  ไม่ใช่ มาโฮ๊ะบู มา-โฮ๊ะ-บู
  อากาศดีจัง ยาดิอุตุเกาแน่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
  อากาศร้อนมาก ยาดิอุอุตุปูแด่ ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
  อากาศหนาวมาก ยาดิอุตุเอแด่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
  ไม่เป็นไร ปามามับชิบบู ปา-มา-มับ-ชิบ-บู
  ขอโทษ เตา บั่น บ่า เต่ เตา-บั่น-บ่า-แด่
  สวัสดีตอนเช้า มะแนะมิงกะลาบาชิ่น มะ-แนะ-คีน-มิง-กะ-ลา-บา-ชิ่น
  สวัสดีตอนเที่ยง เนะเหล่มิงกะลาบา  เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา 
  สวัสดีตอนบ่าย นิเหล่มิงกะลาบา  เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา   
  สวัสดีตอนเย็น เงียะเหน่มิงกะลาบา  หยะ-เหน่-คีน-มิง-ก-ะลา-บา 
  ราตรีสวัสดิ์ เอ็กแมต กองบ่าเซ่  เอ็ก-แมต-กอง-บ่า-เซ่ 
  คุณสบายดีไหม เนเก้าบาตะล่า  เหน่-กอง-แยะ-ลา
  ฉันสบายดี ขอบคุณ เนก็องบาเด เจซูบ่าแบ เน-กอง-บ่า-แด่- เจ-ซู-แบ        
  งานยุ่ง เชาเด่ โชะ-แด่
  ฉันชื่อ… จะมะ/จะหน่อ น่าแมก๊ะ ...  จะ-มะ/จะ-หน่อ หน่า-แหม่-กะ ... 
  ฉันเป็นคนไทย จะมะ/จะหน่อ โยเดีย ลูเมียว พยิ่ด แด จะ-มะ/จะ-หน่อ โย-เดีย-ลู-เมียว พะ-หยิ่ด แด
  ฉันอายุ...ปี จะมะ/จะหน่อ อเต๊ด ... นิด จะ-มะ/จะ-หน่อ อะ-แต๊ะ ... นิด  
  ยินดีที่ได้รู้จัก เตว้ ยะต่าวานต่าบ่าแด่ ตะ-เว้-ยะ-ต่า-วาน-ต่า-บ่า-แด่
  ลาก่อน ต๊า ตา   ต๊า-ตา  
  ดูแลตัวเองนะ ดู้ดู่ดู่กะยิ้วไซ้นา ตุ้-ห่า-ตู่-กะ-ยุ-ไส้-บ่า   
  ขอโทษ กะด้อ กะ-ด้อ
  กรุณาช่วยฉันหน่อย เจซูพิ่วบี กูยีบา จะมะ/จะหน่อ เจ-ซู-พิ่ว-บี กู-ยี-บา
  ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม เองตาตัวเคว่นพิ่วบ่า เอง-ตา-ตัว-เคว่น-พิ่ว-บ่า
  ขอให้มีความสุข(คำอวยพร) ปายเส่  ชาน-ต่า-บ่า-เส่
  คุณพูดอังกฤษได้ไหม อิงลิชสะก้าเปียวตัดล่า อิง-ลิด-สะ-กา-เปียว-ตัด-ล่า
  เปิด พ้วย พวิ้น
  ปิด เป้ก เป้ก
  ทำงาน อะลกลก อะ-โละ-โล่ะ
  หิว ไบซ้าเดะ  ไบ้-ส่า
  กิน ซา ซา
  กระหาย หยี่ส่าเด่ เหย่-ส่า-เด่
  ดื่ม เต้า เต้า
  อิ่ม วะบี วะ-บี
  ร้อน ปู่เด่ ปู่-แด่
  หนาว ชานเด่ ชาน-แด่
  ง่วงนอน เอ๊กไง่เด่ เอ๊ก-ไง่-แด่
  สบาย เหน่ เหน่
  ไม่สบาย เหน่มะเก๊าบู๊ เหน่-มะ-เกา-บู
  มีความสุข เซ็กเปี่ยวเด่ แซะ-เปี่ยว-แด่
  เหนื่อย ม๊อเหน่ มอ แด่
  ชอบ ใจ้เด่ ใจ้-แด่
  ไม่ชอบ มะใจ้บู๊ มะ-ใจ้-บู
  นั่ง ไถ่ ไถ่
  นอน เอ๊ก เอ๊ก
  ยืน ท่ะ ท่ะ
  เดิน ลางเช่า ลาน-เช่า
  วิ่ง ปี ปี
  ฉันทำงาน จะนออะลกลก จะ-มะ-อะ-โละ-โละ-เหน่-แด่
  ฉันทานข้าว จะนอเทเมซา จะ-มะ-ทะ-มิน-ซา-เหน่-แด่
  เธอทำงานเหนื่อย คัมยาม๊อเหน่อะลกลก จะ-มะ-อะ-โละ-มอ-แด่
  เขาหิวน้ำ ตูหยี่ส่าเด่ ตู่-เหย่-ส่า-แด่