คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  โรงแรม ซ็อน-ทา-เกีย ซ็อน-ทา-เกีย
  โรงภาพยนต์ โรง กน โรง-กน
  โรงละคร โวงกน โวง-กน
  โรงพยาบาล ม็วน-ตี-แปต ม็วน-ตี-แปด
  พิพิธภัณฑ์ ซา-เร็อ-ม็วน-ตี ซา-เร็อ-ม็วน-ตี
  สถานีตำรวจ โปลิก โป-ลิก
  ภัตตาคาร โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน
  ถนน เพลิว เพ-ลิว
  ร้านค้า ตเริง ตะ-เริง
  ห้างสรรพสินค้า ห้างวั่วโด ห้าง-วั่ว-โต
  ร้านขายยา โอ-ซ็อต-เท็อ-ทาน โอ-ซ็อต-เท็อ-ทาน
  สวนสาธารณาะ สวนสาเทียระเนะ สวน-สา-เทีย-ระ-เนะ
  สนามกีฬา  สะตะติลา สะ-ตะ-ติ-ลา
  สนามบิน หล่อเลียนยนเหาะ หล่อ-เลียน-ยน-เหาะ
  สถานีขนส่งสายเหนือ สะ-ถา-เนีย-รด-เหีย-หะ-สาน กิน-พุด-เจีย-กรอง เบน-ลาน...
  สถานีขนส่งสายใต้ สะ-ถา-เนีย-รด-เหีย เบน-ลาน...
  สถานีขนส่งสายตะวันออก สะ-ถา-เนีย-รด-ดัด-กิน-จุ่น เบน-ลาน...
   ธนาคาร เทอะ-เนีย-เกีย ทะ-เนีย-เกีย
   รถแท็กซี่ ตะ-ซี ตะฮ-ซี
   รถเมล์ ร็วด-ย็วน-ปร็อ-จัม-พะ-เลิว ร็วต-ยน-กรง
   รถสามล้อ  ลาน-ซี-โกน ซี-โกลว
   รถท้วร์ ลาน-กรง ลาน-กรง
   เรือ ตูก ตูก
   รถไฟฟ้าลอยฟ้า รด-อะ-กิด-สะ-นี เม-โตร-เลอ-เด็ย
   รถไฟฟ้าใต้ดิน ร็วด-พะ-เลิง-คะ-นง-เด็ย เม-โตร-โกรม-เด็ย
   เครื่องบิน ย็วน-เฮาะ ย็วน-เฮาะ
   สายการบิน  เลียน-ยน-เหาะ กรม-ฮุน-อา-กาฮ-จอ
  บ้าน ผะเตี้ยะ ผะ-เตี้ยะ  
  โรงเรียน สาลาเรียน , โรงเรียน สา-ลา-เรียน , โรง-เรียน  
  ตลาด ผสา ผะ-สา  
  ถนน ถนล ถะ-หนน  
  รถยนต์ ลาน ลาน  
  ป้ายรถเมล์ เบนลาน เบน-ลาน
  วัด เวือด เวือด
  สถานีรถไฟ สทานี ระเทะเพลิง สะ-ทา-นี ระ-เทะ-เพลิง
  สวนสัตว์ ซวนซัต ซวน-ซัด
  แหล่งช้อปปิ้ง ดาเลงช้อปปิ้ง ดา-เลง-ช้อบ-ปิ้ง
   อินเตอร์เน็ตคาเฟ่    ฮาง-อิน-เทอร์-เน็ต
   ร้านกาแฟที่มี Wifi   ฮาง-กา-เฟ-แดล-เมียน-wifi
   เลี้ยวซ้าย  วี-ละ-ตึว-คาง-ชะ-เวง บ็อต-ชะเวง
   เลี้ยวขวา  วี-ละ-ตึว-คาง-สะ-ดำ บ็อต-ซะดำ
   ตรงไป  ตึว-ตรง ตร็อง-ตึว
   ถอยหลัง   ถอย-โกรย
   ตรงข้าม   พะตุย-คเนีย
   อยู่ติดกับ   นึว-จึต-เจีย-มวย
   ด้านหน้า   คาง-มุก
   ด้านหลัง   คาง-โกรย
   ทิศเหนือ   ตึฮ-คาง-เจิง
   ทิศใต้   ตึฮ-คาง-ทะโบง
   ทิศตะวันออก   ตึฮ-คาง-เกิต
   ทิศตะวันตก   ตึฮ-คาง-ลึจ
   ไฟจราจร / ไฟเขียวไฟแดง   ป็วน-ลือ-จะ-รา-จอ
   .....อยู่ที่ไหน?   ...นึว-แอ-นา
   โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน?   ม็วน-ตี-แปต-นึว-แอ-นา
   สถานีรถไฟฟ้าอยู่ที่ไหน?    
   สถานีรถโดยสารประจำทางอยู่ที่ไหน?   ซะทา-นี-จ็อม-นอต-ลาน-กรง-นึว-แอ-นา
   วัดอยู่ที่ไหน?   ว็วต-นึว-แอ-นา
   ฉันจะซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ไหน?   คะ-ญม-นึง-ตึญ-ซ็อม-บต-บาน-นึว-แอ-นา
   ..... อยู่ไกลแค่ไหน?   นึว-ชะงาย-ปน-มาน
   อีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงวัดพระบรมมหาราชวัง?   ชะงาย-ปน-มาน-นึง-ด็อล-เปรียะ-บอ-รอม-มหา-เรียจ-จะ-เวียง
   ฉันจะไปพระบรมมหาราชวัง ต้องไปทางไหน?   คะ-ญม-นึง-ตึว-เปรียะ-บอ-รอม-มหา-เรียจ-จะ-เวียง
   พระบรมมหาราชวังอยู่ตรงไหนในแผนที่?   เปรียะ-บอ-รอม-มหา-เรียจ-จะ-เวียง-นึว-แอ-นา-คะนง-แพน-ตี
   .....ราคาเท่าไหร่?   ทะไล-ปน-มาน
   ตั๋วเครื่องบินราคาเท่าไร?   ซ็อม-บต-ย็วน-เฮาะ-ทะไล-ปน-มาน
   ตั๋วรถไฟราคาเท่าไร?   ซ็อม-บต-โร-เตะ-เพลิง-ทะไล-ปน-มาน
   น้ำดื่มราคาเท่าไร?   ตึก-ซด-ทะไล-ปน-มาน
   รถไฟใต้ดินสายไหนไปสวนจตุจักร?   เม-โตร-โกรม-เด็ย-นา-แดล-ตึว-ซวน-จตุจักร
   รถประจำทางสายไหนไปสวนจตุจักร?   ลาน-กรง-เลก-นา-แดล-ตึว-ซวน-จตุจักร
   ฉันต้องการไปไชน่าทาวน์ ต้องขึ้นรถไฟใต้ดินขบวนไหน?   คะ-ญม-จ็อง-ตัว-ไชน่า-ทาวน์-เตริว...........
   (อยู่ในรถไฟฟ้า) ตอนนี้ถึงไหนแล้ว?   เปลว-นิฮ-นึว-ก็อน-แลง-นา
   แท้กซี่   ตะอ-ซี
   ฉันจะเรียกแท้กซี่ได้ที่ไหน?   คะ-ญม-นึง-เฮา-ตะอ-ซี-นึว-แอ-นา
   ช่วยพาฉันไปส่งตามที่อยู่นี้   โซม-น็วม-คะ-ญม-ตึว-ตาม-ก็อน-แลง-นิฮ
   ขึ้นทางด่วน    
   ขับไปตามถนนบนดิน ไม่ต้องขึ้นทางด่วน   เบิก-ตึว-ตาม-เพลิว-อ็อต-เตริว-เบิก-ตาม-ไอ-เวย์
   กรุณาขับเร็วหน่อย ฉันต้องรีบไป   โซม-เบิก-โอย-เลือน-คะญม-ปรอ-ญับ-ตึว
   กรุณาขับช้าๆ   โซม-เบิก-ยืดๆ
   จอดตรงนี้   ชุบ-ก็อน-แลง-นิฮ
   ราคาเท่าไหร่   ทะไล-ปน-มาน (ซ้ำครับ)
   ขอใบเสร็จด้วย   บ็อง-กัน-ได