คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
หนึ่ง มวย มวย
สอง ปี  ปี
สาม เบ็ย เบ็ย
สี่ บวน บวน
ห้า ปรัม ปะ-รำ
หก ปรัม มวย  ปะ-รัม-มวย
เจ็ด ปรัม ปี  ปะ-รำ-ปี
แปด ปรัม เบ็ย  ปะ-รำ-เบ็ย
เก้า ปรัม บวน  ปะ-รำ-บวน
สิบ ด็อป ด๊อบ
วัน ทงัย ทะ-ไง
สัปดาห์ ซัป-ดา ซับ-ดา
เดือน แค แค
ปี ชนัม ชะ-นำ
กี่โมงแล้ว โมง ปน-มาน เฮย โมง-ปน-มาน-เฮย
ชั่วโมง โมง โมง
นาที เนีย-ตี เนีย-ตี
       
เวลาช่วงเช้า (AM) ปรึก ปรึก
ตี 1 โมง มวย โมง-มวย
ตี 2 โมง ปี โมง-ปี
ตี 3 โมง เบ็ย โมง-เบ็ย
ตี 4 โมง บวน โมง-บวน
ตี 5 โมง ปรัม โมง-ปะ-รำ
6 โมง โมง ปรัม มวย  โมง-ปะ-รำ-มวย
7 โมง โมง ปรัม ปี  โมง-ปะ-รำ-ปี
8 โมง โมง ปรัม เบ็ย  โมง-ปะ-รำ-เบ็ย
9 โมง โมง ปรัม บวน  โมง-ปะ-รำ-บวน
10 โมง โมง ด็อป โมง-ด็อบ
11 โมง โมง ด็อป มวย โมง-ด็อบ-มวย
12.00 น. เที่ยง โมง ด็อป ปี โมง-ด็อบ-ปี
       
เวลาช่วงบ่าย (PM) โร-เซียล โร-เซียน
13.00 น. โมง ด็อป เบ็ย โมง-ด็อบ-เบ็ย
14.00 น. โมง ด็อป บวน โมง-ด็อบ-บวน
15.00 น. โมง ด็อป ปรัม โมง-ด็อบ-ปะ-รำ
16.00 น โมง ด็อป ปรัม มวย โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-มวย
17.00 น โมง ด็อป ปรัม ปี โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-ปี
18.00 น. โมง ด็อป ปรัม เบ็ย โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-เบ็ย
19.00 น. โมง ด็อป ปรัม บวน โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-บวน
20.00 น. โมง มพึย  โมง-มะ-พึย
21.00 น. โมง มพึย มวย โมง-มะ-พึย-มวย
22.00 น. โมง มพึย ปี โมง-มะ-พึย-ปี
23.00 น. โมง มพึย เบ็ย โมง-มะ-พึย-เบ็ย
24.00 น. โมง มพึย บวน โมง-มะ-พึย-บวน

 

วิธีอ่านหลักสิบ ร้อยพัน หมื่น แสน และล้าน

 

19 ด็อบปรำบวน ต็อบ-ปะ-รำ-บวน
37 ซามสึบปรำปี ซาม-สึบ-ปะ-รำ-ปี
890 ปรำเบยโรยเกาสึบ ปะ-รำ-เบย-โรย-เกา-สึบ
4723 บวนปวนปรำปีโรยมะเภยเบย บวน-ปวน-ปะ-รำ-ปี-โรย-มะ-เพย-เบย
16481 มวยมืนปรำมวยปวนบวน
โรยแปดสึบมวย
มวย-มึน-ปะ-รำ-มวย-ปวน-บวน-โรย-แปด-สึบ-มวย
100000 มวยแสน มวย-แสน
830000 ปรำเบยแสนเบยมืน ปะ-รำ-เบย-แสน-เบย-มืน
1000000 มวยลาน มวย-ลาน
 

 

คำเรียกวันต่างๆ

 

  วันจันทร์ ทะไงจัน ทะ-ไง-จัน
  วันอังคาร ทะไงอองเกีย ทะ-ไง-ออง-เกีย
  วันพุธ ทะไงปุต ทะ-ไง-ปุด
  วันพฤหัส ทะไงโปรหัวะ ทะ-ไง-โปร-หัวะ
  วันศุกร์ ทะไงสก ทะ-ไง-สก
  วันเสาร์ ทะไงเสา ทะ-ไง-เสา
  วันอาทิตย์ ทะไงอาเติต ทะ-ไง-อา-เติด
  วันหยุด ทะไงฌุบ(วันหยุด) /วิสมกาล
(วันหยุดยาว)
ทะ-ไง-ยุบ / วิ-สม-กาน
  วันนี้ ทะไงนิ ทะ-ไง-นิ
  วันพรุ่งนี้ ทะไงสแอก ทะ-ไง-สะ-แอก
  เมื่อวาน ทะไงมะสึนมืน ทะ-ไง-มะ-สึน-มืน
 

 

เดือน

 

  มกราคม แคเมียะกะรา แค-เมียะ-กะ-รา
  กุมภาพันธ์ แค บ็อฮ / แคกุมเพีย   แค-บ๊อฮ / แค-กุม-เพีย
  มีนาคม แคเมียก / แคมีเนีย แค-เมียก / แค-มี-เนีย
  เมษายน แคแจด    แค-แจด
  พฤษภาคม แคอุสะเพีย แค-อุ-สะ-เพีย
  มิถุนายน แค พซาก  แค-พะ-ซาก
  กรกฎาคม แค จีฮ / แคกะกะดา แค-จีฮ / แค-กะ-กะ-ดา
  สิงหาคม แค อาซาด  แค-อา-ซาด
  กันยายน แคซราพ  แค-ซะ-ราบ
  ตุลาคม แคพ็อต ระบ็อด      แต--พ็อด-ระ-บ็อด
  พฤศจิกายน แค อาโสจ แค-อา-โสด
  ธันวาคม แคกระเดอะ แค-กระ-เดอะ
  15 นาที ด็อบปรำเนียตี ด็อบ-ปะ-รำ-เนีย-ตี
  30 นาที ซามซิบเนียตี ซาม-ซิบ-เนีย-ตี
  45 นาที เซซิบปรำเนียตี เซ-ซิบ-ปะ-รำ-เนีย-ตี

 

หมายเลขโทรศัพท์

 

  02-299-5319   โซน-ปี-ปี-ปรัมบวน-ปรัมบวน-ปรัม-เบ็ย-มวย-ปรัมบวน
  คุณเกิดวันอะไร?   โลก-เกิต-นึว-ทะไง-นา
  ฉันเกิดวันจันทร์   คะญม-เกิต-นึว-ทะไง-จัน
  ฉันเกิดวันอังคาร   คะญม-เกิต-นึว-ทะไง-อ็อง-เกีย
  คุณเกิดวันที่เท่าไหร่?   โลก-เกิต-นึว-ทะไง-ตี-ปน-มาน
  ฉันเกิดวันที่ 2 มกราคม   คะญม-เกิต-นึว-ทะไง-ตี-ปี-แค-เมียะ-กะ-รา
  ฉันเกิดวันที่ 15 มีนาคม   คะญม-เกิต-นึว-ทะไง-ตี-ด็อบ-ปรัม-แค-มี-นา
  คุณเกิดเดือนอะไร?   โลก-เกิต-นึว-แค-นา
  ฉันเกิดเดือนพฤษภาคม   คะญม-เกิต-นึว-แค-อุ-ซะ-เพียะ
  ฉันเกิดเดือนกรกฎาคม   คะญม-เกิต-นึว-แค-กะ-กะ-ดา
  คุณเกิดปีอะไร?   โลก-เกิต-นึว-ชะ-นำ-นา
  ฉันเกิดปี คศ. 1965   คะญม-เกิต-นึว-ชะ-นำ-มวย-ป็วน-ปรัมบวน-โรย-ฮก-เซิบ-ปรัม
  เขาเกิดปี คศ. 1980   เก-เกิต-นึว-ชะ-นำ-มวย-ป็วน-ปรัมบวน-โรย-แปด-เซิบ
  เวลานี้กี่โมง?   โมง-ปน-มาน-เฮย
  เก้าโมงครึ่งตอนเช้า   โมง-ปรัมบวน-ก็อน-ละ-ปรึก
  อีกสิบห้านาทีเที่ยง   ด็อบ-ปรัม-เนีย-ตี-นึง-ด็อบ-เปลว-ทะไง-ตร็อง
  บ่ายสามโมง ยี่สิบนาที   โมง-เบ็ย-โร-เซียว-มพึย-เนีย-ตี
  ห้าโมงสี่สิบ ตอนเย็น   โมง-ปรัม-แซ-เซิบ-เนีย-ตี-ลเงียจ
  คุณมีเงินติดตัวเท่าไร?   โลก-เมียน-ลุย-ปน-มาน
  ฉันมีเงินติดตัวอยู่ 15,000 เรียล   คะญม-เมียน-ลุย-มวย-มืน-ปรัม-ป็วน-เรียล
 

 

* สกุลเงินผันแปรไปตามประเทศ เช่น ถ้าเป็นภาษาเวียดนาม สกุลเงินจะเป็นด่ง (VND)