คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  สวัสดี ซัว-สะ-เตย จุม-เรียบ-ซัว/ซัว-ซะ-เด็ย
  สวัสดีตอนเช้า อรุณซัวซะเดย อะ-รุน-ซัว-สะ-เดย
  สวัสดีตอนเที่ยง ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย
  สวัสดีตอนบ่าย ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย
  สวัสดีตอนเย็น ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย
  ราตรีสวัสดิ์ ราไตรยซัวซะเดย รา-ไตร-ยะ-ซัว-ซะ-เดย
  สบายดีไหม ซก-สะ-บาย-ดี ซ็อบ-บาย-เจีย-เต้
  คุณสบายดีไหม ซกสะบายดี ซก-สะ-บาย-ดี
  ฉันสบายดี ขอบคุณ ซกสะบายดี ออกุน ซก-สะ-บาย-ดี-ออ-กุน
  งานยุ่ง ขยมเมียนธุระจรัญหนะ,
ขยมระวล
ขะ-หยม-เมียน-ทุ-ระ-จะ-รัน-หนะ, ขะ-หยม-ระ-วน
  ฉันชื่อ… ขยมฉม้วก... ขะ-หยม-ฉะ-ม้วก...
  ฉันเป็นคนไทย ขยมเจียเนียะไท,
ขยมเจียจนเจียตไท
ขะ-หยม-เจีย-เนียะ-ไท, ขะ-หยม-เจีย-จน-เจียด-ไท
  ฉันอายุ...ปี ขยมอายุ ... ชะนำ ขะ-หยม-อา-ยุ….ชะ-นำ
  ยินดีที่ได้รู้จัก รึกเรียรตีบานจวบ
เนียะเวียลกะเนียะ
รึก-เรีย-ระ-ตี-บาน-จวบ-เนียะ-เวีย-ละ-กะ-เนียะ
  ลาก่อน จุมเรียบเลีย (สุภาพ),
เลียฮาย (สนิท)
จุม-เรียบ-เลีย,เลีย-ฮาย
  พบกันใหม่ ขะ-จุ๊บ--คะ-เนีย-ใหม่ จ๊วบ-คะเนีย-ทะไง-โกรย
  ดูแลตัวเองนะ เมอร์แทครวนแอง เมอ-แท-ครวน-แอง
  ขอโทษ โซ้มโต๊ก โซ้ม-โต๊ก
  กรุณาช่วยฉันหน่อย โซมจวยขยมบานเต โซม-จวย-ขะ-หยม-บาน-เต
  ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม โซมตึวบ็อนตุบตึกบานเต โซม-ตึ-วะ-บ็อน-ตุบ-ตึก-บาน-เต
  เชิญ อ็อน-เจิน อ็อญ-เจิญ
  ขอให้มีความสุข
(คำอวยพร)
โซมโอยเมียนโจคจัย/
โซมโอย สุขสบบาย
โซม-โอย-เมียน-โจก-ไจ/โซม-โอย-สุก-สบ-บาย
  คุณพูดอังกฤษได้ไหม โหลกนิยายเพียสาออง
เกรบานเต
โหลก-นิ-ยาย-เพีย-สา-ออง-เก-ระ-บาน-เต
  เปิด เบิก เบิก
  ปิด ปึด ปึด
  ทำงาน ทะเวอกา ทะ-เวอ-กา
  หิว คลัน คลัน
  กิน มะโหบอาฮาร(กลางๆ) , ญำ (เด็กกว่าหรืออายุเท่ากัน)  มะ-โหบ-อา-ฮาน , ยำ
  กระหาย เสรกตึก สะ-เหรก-ตึก
  ดื่ม ผัค ผัก
  อิ่ม แช-อต แช-อด
  ร้อน กะเดา กะ-เดา
  หนาว โตรเจียะ โต-ระ-เจียะ
  ง่วงนอน งุยเดก งุย-เตก
  สบาย สบบาย สบ-บาย
  ไม่สบาย มึนสรวลครวล มึน-สะ-หรวน-ครวน
  มีความสุข เมียนเซกกะไดซก เมียน-เซก-กะ-ได-ซก
  เหนื่อย เอ่าะก็อมลัง เอ่าะ-ก็อม-ลัง
  ชอบ จวนจึต จวน-จึด
  ไม่ชอบ มึนจวนจึต มึน-จวด-จึด
  นั่ง อังกุย อัง-กุย
  นอน เดก เดก
  นอนหลับฝันดี เกล็ว เดก-สุ-บัน-ลอ เดก-โชะ-บึน-ลออ
  ยืน ชวร   ชวน
  เดิน เดอร เดิน
  วิ่ง ร๊วจ ร๊วด
  ฉันทำงาน ขยมทะเวอกา  ขะ-หยม-ทะ-เวอ-กา
  ฉันทานข้าว ขญมญำบาย ขะ-หยม-ยำ-บาย
  เธอทำงานเหนื่อย เนี๊ยะเฟลอกาฮอท เนี๊ยะ-เฟลอ-กา-ฮอด
  เขาหิวน้ำ โหลกเสรกตึก โหลก-สะ-เหรก-ตึก
  ขอบคุณ ออ-กุน  
  ใช่ แมน  
  ไม่ใช่ มึน-แมน  
  ไม่เป็นไร มึน-เอ็ย-เต  
  อากาศดีจัง อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ อา-กะฮ-ซะ-เทียต-ลออ
  อากาศร้อนมาก อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดา อา-กะฮ-ซะ-เทียต-กะเดา-นะฮ
  อากาศหนาวมาก อะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจี๋ย อา-กะฮ-ซะ-เทียต-ตรอ-เจียะ
 

 

บทสนทนาทางโทรศัพท์

 

  สวัสดี ฉันชื่อ... จุม-เรียบ-ซัว-คะญม-ชมัวะ...  
  ฉันโทรมาจากบริษัท... คะญม-บาน-ตู-เรอะ-ซับ-โมก-ปี-กรม-ฮุน  
  ขอพูดกับคุณ... โซม-คะญม-นิ-เยียย-เจีย-มวย-โลก...  
  คุณสมชายอยู่มั้ย โลก- สมชาย- นึว-เต้  
  กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง โซม-นิ-เยียย-มะดอง-เตียต  
  กรุณาพูดช้าๆ โซม-นิ-เยียย-ยืด-ยืด  
  กรุณาพูดเสียงดัง โซม-นิ-เยียย-โอย-ขลัง  
  แล้วฉันจะติดต่อมาใหม่ (กรณีไม่ได้คุยกับคนที่ต้องการ) คะญม-นึง-ตู-เรอะ-ซับ-โมก-มะดอง-เตียต  
  ขอบคุณ ออ-กุน  
  ลาก่อน จุมเรียบเลีย (สุภาพ),
เลียฮาย (สนิท)
จุม-เรียบ-เลีย,เลีย-ฮาย
  ฉันขอเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ของคุณได้ไหม
โซม-เลก-ตู-เรอะ-ซับ-ได-โลก-บาน-เต้  
  โทรศัพท์มือถือของฉัน
หมายเลข 081-299-5319
เลก-ตู-เรอะ-ซับ-คะญม-เลก-โซน-ปรัมบวน-มวย-ปี-ปรัมบวน-ปรัมบวน-ปรัม-เบ็ย-มวย-ปรัมบวน  
 

 

(เมื่อคุณเป็นผู้รับสาย)

 

  สวัสดี ต้องการพูดกับใคร จุม-เรียบ-ซัว-โลก-จ็อง-นิ-เยียย-เจีย-มวย-เนี๊ยะ-นา  
  ขอโทษ คุณชื่ออะไร / ใครโทรมา โซม- โต๊ะ-โลก-ชมัวะ-อเว็ย  
  ต้องการให้ฉันช่วยอะไร โลก-เมียน-อเว็ย-โอย-คะญม-จวย-เต้  
  กรุณาพูดช้าๆ โซม-นิ-เยียย-ยืด-ยืด  
  คุณสมศรีไม่อยู่ โลก-สมศรี-มึน-นึว-เต  
  ไม่มีคนชื่อนี้ อ็อต-เมียน-เนี๊ยะ-นิฮ-เต  
  คุณต่อผิดเบอร์ โลก-ตู-เรอะ-ซับ-โคะ-เลก  
  กรุณารอสักครู่ โซม-จำ-บ็อน-เติด  
  ฉันกำลังติดงานอยู่ สักครู่จะติดต่อกลับ คะญม-โร-วัวล-นะฮ-บ็อน-เติด-เตียต-คะญม-นึง-ตู-เรอะ-ซับ-ตรอ-ล็อบ-วึญ  
  ขอโทษ คุณสมศรีกำลังติดสายอื่นอยู่  โซม-โตะ-โลก-สมศรี-ก็อมปุง-จ็วบ-โร-ว็อล  
  ขอหมายเลขติดต่อกลับ โซม-เลก-ตู-เรอะ-ซับ-โลก  
  ลาก่อน จุมเรียบเลีย (สุภาพ),
เลียฮาย (สนิท)
จุม-เรียบ-เลีย,เลีย-ฮาย
  ฉันขอยืมใช้โทรศัพท์มือถือ
ของคุณได้ไหม
โซม-คะญม-ขเจ็ย-ตู-เรอะ-ซับ-ได-โลก-บาน-เต้  
 

 

ประโยคทักทาย (เพิ่มเติม)

 

  คุณเป็นคนเวียดนามใช่หรือเปล่า? โลก-เจีย-เนี้ยะ-เวียด-นาม-แมน-เต้  
  ผมเป็นคนฟิลิปปินส์ คะญม-เจีย-เนี้ยะ-ฟิน-ลิ-ปิน  
  ฉันเป็นคนอินโดนีเซีย คะญม-เจีย-เนี้ยะ-อิน-โด-เน-ซี  
  คุณพูดอังกฤษได้ไหม โลก-นิ-เยียย-เพีย-ซา-อ็อง-เกล-บาน-เต้  
  ฉันพูดอังกฤษได้ คะญม-นิ-เยียย-เพีย-ซา-อ็อง-เกล-บาน  
  ฉันพูดอังกฤษได้นิดหน่อย คะญม-นิ-เยียย-เพีย-ซา-อ็อง-เกล-บาน-บ็อน-เติด-บ็อน-ต็วจ  
  นี่คือเพื่อนของผม นิฮ-กือ-เจีย-ปัวฮ-มะ-คะญม  
  นี่คือภรรยาของผม นิฮ-กือ-เจีย-ปรอ-ปวน-คะญม  
  นี่คือสามีของฉัน นิฮ-กือ-เจีย-ปะเด็ย-คะญม  
 

 

คำชม

 

  เก่ง ปู-แก  
  เก่งจังเลย ปู-แก-นะฮ  
  คุณรูปหล่อ โลก-ซะอาด  
  คุณสวย โลก-ซะอาด  
  คุณน่ารัก โลก-ซะอาด  
  คุณแข็งแรง โลก-รึง-ม็วม  
  คุณหุ่นดี โลก-รูบ-เรียง-ลออ  
  ฉันชอบสีผมของคุณ คะญม-โจล-จึต-ปัว-เซาะอ-โลก  
  ฉันชอบเสื้อที่คุณใส่ (ชมผู้หญิง) คะญม-โจล-จึต-อาว-โลก  
  ฉันชอบเสื้อที่คุณใส่ (ชมผู้ชาย) คะญม-โจล-จึต-อาว-โลก