โครงการ Growing with AIS หรือ ที่มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า "จีเอ (GA)" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ การทำงานจริง การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงาน ให้กับน้องๆนักศึกษา รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสร้างมิตรภาพความร่วมมือ และเครือข่ายในอนาคต

ตลอดระยะเวลาการฝึกงานในโครงการ Growing with AIS ปีที่ 14

นอกเหนือจากการฝึกงานในแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังมีกิจกรรมในส่วนที่ต้องทำร่วมกัน ตลอดระยะเวลาการฝึกงานอีกด้วย ซึ่งในแต่ละปีโครงการฯนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างสมัครเข้าร่วมโครงการฯกับเรา อย่างล้นหลามเป็นประจำทุกปี น้องๆที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และก้าวไกลไปกับเรา สามารถติดตามรายละเอียด การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 


ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ Growing with AIS ปีที่ 14

 • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2556 (ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556) ทางไปรษณีย์, E-mail, และสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

 • เริ่มสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2556

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ทาง Web Site : http://www.ais.co.th/internship/index.html

 • กำหนดเข้ารายงานตัวกับบริษัท ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2557

 • กำหนดวันฝึกงาน วันที่ 24 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2557 (หรือมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 40 วันทำการ)


คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณรับเข้าฝึกงาน

 • นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 แบบระบบ 4 ปี ภายในประเทศ ตามสาขาวิชาเหล่านี้เท่านั้น !!

  - กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า (สื่อสาร), อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และวิศวกรรมซอฟแวร์

  - กลุ่มวิทยาศาสตร์ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT

  - กลุ่มบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด, การบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์ (เน้นการตลาด), คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  - กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยา

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี บริบูรณ์นับจากวันสมัคร

 • เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนในระบบทวิภาค Cum-GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 68 % ในระบบคะแนนร้อยละ

 • สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับบริษัท

 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นตั้งใจจริงต่อการฝึกปฏิบัติงาน

สถานที่ และวันเวลาการฝึุกงาน :

 • ฝึกปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ (ใกล้ BTS อารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 • วันเวลาฝึกปฏิบัติงาน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น. (8 ชม. / วัน)


การพิจารณารับเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าทางบริษัทจะพิจารณาเอกสารประกอบการสมัครเฉพาะของบริษัทเท่านั้น โดยยึดหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ประกาศไว้เป็นสำคัญ ทั้งนี้การพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครที่มีเอกสาร หรือผลงานต่างๆระหว่างการศึกษาที่ต้องการนำเสนอ สามารถนำมายื่นเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ต่อกรรมการผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนการพิจารณารับเข้าร่วมโครงการ ดังนี้หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค (นอกเหนือเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นเข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ แต่บริษัทจะทำการพิจารณาเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียดและอาจมีการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์เฉพาะรายบุคคล

ประมาณการร้อยละของนักศึกษาฝึกงาน ที่บริษัทเปิดรับโดยเฉลี่ยตามสายงานของบริษัท

 • สายงานวิศวกรรมศาสตร์ ประมาณ 40%
 • สายงานวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประมาณ 30%
 • สายงานบริการธุรกิจ ประมาณ 10%
 • สายงานนิเทศศาสตร์ ประมาณ 10%
 • สายงานทรัพยากรมนุษย์ ประมาณ 10%

 


หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ แบบสอบถามเพิ่มเติม Download ได้ที่นี่ (ต้องกรอกด้วยลายมือเท่านั้น)

 • สำเนา Transcript ฉบับล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 • รูปถ่ายสุภาพ (สี) ที่ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น ขนาดระหว่าง 1 - 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (โปรดติดมาในใบสมัครให้เรียบร้อย)

 


วิธีการสมัคร (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัคร ที่กรอกด้วยลายมือเท่านั้น)

กรณีสมัครด้วยวิธีการส่ง E-mail : โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ด้วยลายมือพร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัคร ในรูปสกุลไฟล์ .pdf (งดรับ Link ในการ Download ไฟล์) หากบริษัทได้รับ E-mail แล้วจะตอบกลับในวัน และเวลาทำการ โดยระบุชื่อเรื่องว่า สมัครโครงการ Growing with AIS ปีที่ 14 ส่งมาที่ Trainee@ais.co.th

กรณีสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) : โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยลายมือ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัคร ส่งมาที่

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (Growing with AIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
414 อาคารอินทัช ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรณีส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯขอยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์รับเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับเอกสารหรือไม่ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้สมัครจัดส่งในรูปแบบ EMS และดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองผ่าน http://track.thailandpost.co.th/trackinternet

สอบถามเพิ่มเติม