การฝึกงาน / Internship
วัตถุประสงค์


 • เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึก ปฏิบัติงานจริง
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนนวัตกรรมชั้นเลิศ
 • ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและพัฒนาประเทศชาติต่อไป


 • กิจกรรมปฐมนิเทศ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน

  กิจกรรมสานสัมพันธ์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากต่างสถาบัน ด้วยกิจกรรมนอกสถานที่ 2 วัน 1 คืน จะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านโปรเจกต์พิเศษ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

  ลักษณะการฝึกงาน  ให้ได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ผู้บริหารกล่าวให้โอวาท และมอบใบประกาศนียบัตรฝึกงานให้กับน้องๆ นักศึกษา นอกจากนั้นจะมีการจัดงานเลี้ยงอำลาสำหรับการฝึกงาน

  สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน


 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 • กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • Fitness Center
 • ห้องคาราโอเกะ
 • Scholarship