การฝึกงาน / Training
หลักสูตรการฝึกงาน


เอไอเอส ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทย เพื่อเป็นหนึ่งแรงในการผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกงานขึ้นมาในรูปแบบของเอไอเอสเอง ภายใต้วัฒนธรรม TRIPLE I ที่ใช้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

หลักสูตรการฝึกงานของเอไอเอส มีด้วยกัน 2 หลักสูตร ในชื่อโครงการต่างๆ คือ

โครงการ Growing with AIS เป็นโครงการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ของทุกปี ในรูปแบบของโครงการเปิด ที่ผู้สมัครไม่ยื่นสมัครผ่านมหาวิทยาลัย ลักษณะของโครงการจะเน้นการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม และกิจกรรมกลุ่ม

หลักสูตรที่สอง คือ โครงการสหกิจศึกษาที่เป็นโครงการปิด โดยต้องยื่นสมัครผ่านมหาวิทยาลัย โครงการสหกิจศึกษานี้ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในภาคเรียนปกติ หรือ ช่วงปิดภาคเรียนพิเศษ นอกเหนือจากการปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ลักษณะงานฝึกงาน จะใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ซึ่งจะเน้นการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงเป็นสำคัญ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา สามารถดาว์โหลดใบสมัคร และแบบสอบถามเพิ่มเติม จากนั้นกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้วนำไปยื่นกับหน่วยงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย


ช่วงเวลาการรับสมัคร และฝึกงาน


 • โครงการ Growing with AIS เพื่อฝึกงาน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม ของทุกปี
 • โครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 เพื่อฝึกงาน ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • โครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 เพื่อฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ของทุกปี

 • จำนวนที่สามารถรับเข้าฝึกงานได้ในแต่ละโครงการ


 • โครงการ Growing with AIS ประมาณ 80 คน / รุ่น
 • โครงการสหกิจศึกษา ประมาณ 40 คน / รุ่น

 • สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน


 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของโครงการฯ
 • กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • Fitness Center

 • ลักษณะการฝึกงาน  การฝึกงานกับบริษัท Advanced Info Service Plc. หรือที่เรียกว่า โครงการ Growing with AIS (GA) นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานให้กับน้องๆ นักศึกษา รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์อันดี ในหมู่นักศึกษา จากต่างสถาบัน และต่างสายงานกัน เพื่อที่จะให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกันได้ ในอนาคตต่อไป ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ในโครงการนั้น นอกเหนือจากการฝึกงานในแต่ละหน่วยงานที่แยกย้ายกันไปฝึกแล้ว ยังมีกิจกรรมในส่วนที่เป็นโครงการที่ต้อง ทำร่วมกัน ตลอดระยะเวลาการฝึกงานอีกด้วย

  กิจกรรมปฐมนิเทศ  การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ นักศึกษาได้ทำความรู้จักบริษัท ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงาน เช่น กฏระเบียบ และข้อเสนอแนะ ในการปรับตัวในการทำงาน เพื่อให้น้องๆนักศึกษาสามารถฝึกงานได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการให้น้องๆ นักศึกษา ต่างสถาบัน ต่างสายงาน ได้เริ่มต้นทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ที่ฝึกงานในรุ่นเดียวกัน ก่อนที่จะแยกย้ายไปฝึกงานในแต่ละหน่วยงาน

  กิจกรรมสานสัมพันธ์  กิจกรรมสานสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ นักศึกษาที่เข้าฝึกงานกับบริษัท ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ตั้งใจจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ โดยจะเป็นการทำกิจกรรมนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนของกิจกรรมนี้ น้องๆ นักศึกษา จะได้เรียนรู้ และ ฝึกการทำงานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี กิจกรรมสานสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่า เป็นจุดเด่นหนึ่งของการฝึกงานที่นี่ ที่น้องๆ นักศึกษาจะประทับใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการฝึกงานในแต่ละหน่วยงานต่อไป

  กิจกรรมเพื่อสังคม  กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) หมายถึงการดำเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพ และ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านทางโครงการของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่น้องๆนักศึกษาจะร่วมกันคิด และดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  การปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงสุดท้ายของการฝึกงาน โดยน้องๆนักศึกษาจะต้องนำเสนอโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ร่วมกันทำในกลุ่มนักศึกษาในช่วงที่ฝึกงาน นอกเหนือจากนั้นผู้บริหารจะมอบใบประกาศนียบัตรฝึกงาน ให้กับน้องๆ นักศึกษา รวมถึงมีการจัดงานเลี้ยงอำลาการฝึกงาน โดยน้องๆ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการเองทั้งหมด