หลักสูตรการฝึกงาน

เอไอเอส ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทย
เพื่อเป็นหนึ่งแรงในการผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกงานขึ้นมาในรูปแบบของเอไอเอสเอง ภายใต้วัฒนธรรม TRIPLE I ที่ใช้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

หลักสูตรการฝึกงานของเอไอเอส มีด้วยกัน 2 หลักสูตร ในชื่อโครงการต่างๆ คือ

 • โครงการ Growing with AIS เป็นโครงการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคมของทุกปี ในรูปแบบของโครงการเปิด ที่ผู้สมัครไม่ต้องยื่นสมัคร
  ผ่านมหาวิทยาลัย ลักษณะของโครงการจะเน้นการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม และกิจกรรมกลุ่ม

 • หลักสูตรที่สอง คือ โครงการสหกิจศึกษาที่เป็นโครงการปิด โดยต้องยื่นสมัครผ่านมหาวิทยาลัย โครงการสหกิจศึกษานี้ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัย
  ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในภาคเรียนปกติ หรือ ช่วงปิดภาคเรียนพิเศษ นอกเหนือจากการปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ลักษณะงานฝึกงาน จะใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า
  3 เดือน ซึ่งจะเน้นการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงเป็นสำคัญ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา สามารถดาว์โหลดใบสมัคร และแบบสอบถามเพิ่มเติม
  จากนั้นกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนแล้วนำไปยื่นกับหน่วยงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาการรับสมัคร และฝึกงาน

 • โครงการ Growing with AIS เพื่อฝึกงาน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม ของทุกปี
 • โครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 เพื่อฝึกงาน ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • โครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 เพื่อฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ของทุกปี

จำนวนที่สามารถรับเข้าฝึกงานได้ในแต่ละโครงการ

 • โครงการ Growing with AIS ประมาณ 80 คน / รุ่น
 • โครงการสหกิจศึกษา ประมาณ 40 คน / รุ่น

สวัสดิการณ์สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของโครงการฯ
 • กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • Fitness Center

การฝึกงานกับบริษัท Advanced Info Service Plc. หรือที่เรียกว่า โครงการ Growing with AIS (GA) นั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานให้กับน้องๆ นักศึกษา รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์อันดี ในหมู่นักศึกษา
จากต่างสถาบัน และต่างสายงานกัน เพื่อที่จะให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกันได้ ในอนาคตต่อไป ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน
ในโครงการนั้น นอกเหนือจากการฝึกงานในแต่ละหน่วยงานที่แยกย้ายกันไปฝึกแล้ว ยังมีกิจกรรมในส่วนที่เป็นโครงการที่ต้อง
ทำร่วมกัน ตลอดระยะเวลาการฝึกงานอีกด้วย

 

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ นักศึกษาได้ทำความรู้จักบริษัท ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงาน เช่น กฏระเบียบ และข้อเสนอแนะ ในการปรับตัวในการทำงาน เพื่อให้น้องๆนักศึกษาสามารถฝึกงานได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการให้น้องๆ นักศึกษา ต่างสถาบัน ต่างสายงาน ได้เริ่มต้นทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ที่ฝึกงานในรุ่นเดียวกัน ก่อนที่จะแยกย้ายไปฝึกงานในแต่ละหน่วยงาน

 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ นักศึกษาที่เข้าฝึกงานกับบริษัท ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ตั้งใจจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ โดยจะเป็นการทำกิจกรรมนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนของกิจกรรมนี้ น้องๆ นักศึกษา จะได้เรียนรู้ และ
ฝึกการทำงานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี กิจกรรมสานสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่า
เป็นจุดเด่นหนึ่งของการฝึกงานที่นี่ ที่น้องๆ นักศึกษาจะประทับใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการฝึกงานในแต่ละหน่วยงานต่อไป

 

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) หมายถึงการดำเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพ และ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านทางโครงการของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่น้องๆนักศึกษาจะร่วมกันคิด และดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง
ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท

 

การปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงสุดท้ายของการฝึกงาน โดยน้องๆนักศึกษาจะต้องนำเสนอโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ร่วมกันทำในกลุ่มนักศึกษาในช่วงที่ฝึกงาน นอกเหนือจากนั้นผู้บริหารจะมอบใบประกาศนียบัตรฝึกงาน ให้กับน้องๆ นักศึกษา
รวมถึงมีการจัดงานเลี้ยงอำลาการฝึกงาน โดยน้องๆ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการเองทั้งหมด