การฝึกงาน / Internship
วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
 • ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยการสร้างโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ได้เรียนรู้และพัฒนาเพื่อที่จะเป็นทรัพยากรบุคคล และเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 • หลักสูตรการฝึกงาน

  การฝึกงานของเอไอเอส มีด้วยกัน 2 หลักสูตร คือ

 • โครงการ Growing with AIS (GA)
  ) เป็นโครงการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึง กรกฎาคม เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกลุ่มพิเศษ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องบรรษัทภิบาล แจรรยาบรรณในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 • โครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education Program)
  เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาสู่ภาคการฝึกปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลให้นิสิต/นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นในอนาคต

 • สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 • กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องคาราโอเกะ
 • Fitness Center

 • กิจกรรมปฐมนิเทศ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน

  กิจกรรมสานสัมพันธ์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากต่างสถาบัน ด้วยกิจกรรมนอกสถานที่ 2 วัน 1 คืน จะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านโปรเจกต์พิเศษ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

  ลักษณะการฝึกงาน  ให้ได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ผู้บริหารกล่าวให้โอวาท และมอบใบประกาศนียบัตรฝึกงานให้กับน้องๆ นักศึกษา นอกจากนั้นจะมีการจัดงานเลี้ยงอำลาสำหรับการฝึกงาน