ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ ขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
100,000 บาท
2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
50,000 บาท
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท
5,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย
 30 วัน
30 วัน
***รับประกันภัยโดย
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ***

  1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ถือสัญชาติไทย
  2. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 16.30 น. 
    และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับลูกค้าปัจจุบันของเอไอเอสเท่านั้น
  4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอสจดทะเบียนในนามบุคคล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
  5. ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์นี้ได้ขณะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  6. การให้ข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน เป็นไปตามเงื่อนไขของการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.
1758 หรือ
02-853-0000