เอไอเอส ไฟเบอร์ เน็ตบ้านไฟเบอร์ออพติก 100%
เงื่อนไขการใช้บริการ
1
ลูกค้าเดิมที่มีบริการ AIS PLAYBOX กล่องแรกอยู่แล้ว
2
ลูกค้าต้องใช้งาน AIS Fibre Package ตั้งแต่ 50 Mbps ขึ้นไป
3
สามารถขอเพิ่มจุดรับชมได้สูงสุด 2 จุด (รวมทั้งหมดไม่เกิน 3 จุด)
4
อัตราค่าติดตั้ง 1,000 บาท/กล่อง ชำระตรงกับช่าง ณ วันติดตั้ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับเดินสาย LAN ฟรี 20 เมตรโดยเดินแบบตีกิ๊บ สายส่วนเกิน คิดเมตรละ 20 บาท
5
คิดค่าบริการรายเดือน 100 บาท/กล่อง (ไม่รวม VAT) โดยจะถูกคิดค่าบริการแบบ pro-rate + ค่าบริการรายเดือนเต็มรอบในใบแจ้งหนี้ รอบบิลถัดไป
6
กรณียกเลิกบริการต้องส่งคืนอุปกรณ์ให้แก่ AWN ณ เอไอเอสช็อปทุกสาขา ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดการให้บริการกรณีไม่ส่งคืน หรือสูญหาย คิดค่าเสียหาย กล่องละ 2,000 บาท
ขอเพิ่มจุดใช้งานได้ที่
AIS shop
Contact Center 1175